Quyết định 118/QĐ-TCDT

Quyết định 118/QĐ-TCDT năm 2012 áp dụng hệ thống chương trình quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng dự trữ nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 118/QĐ-TCDT 2012 chương trình quản lý vật tư hàng hóa dự trữ nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC DỰ TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/QĐ-TCDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ HÀNG HÓA, KHO TÀNG DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-BTC ngày 05/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ nhà nước khu vực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3115/QĐ-BTC ngày 10/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ Thông tin thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TCDT ngày 21/02/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Ban hành quy trình nhập, xuất hàng hóa Dự trữ Nhà nước trên chương trình ứng dụng công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước trong toàn hệ thống Tổng cục Dự trữ Nhà nước kể từ ngày 01/3/2012.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này các mẫu biểu báo cáo điện tử sử dụng trên hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước.

Điều 3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức vận hành, cập nhật, khai thác số liệu, kết xuất báo cáo định kỳ theo đúng các quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 4. Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục trong quá trình sử dụng hệ thống chương trình Quản lý vật tư hàng hóa, kho tàng Dự trữ Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Cổng TTĐT Tổng cục DTNN;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Dương Thành Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/QĐ-TCDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu118/QĐ-TCDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2012
Ngày hiệu lực21/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/QĐ-TCDT

Lược đồ Quyết định 118/QĐ-TCDT 2012 chương trình quản lý vật tư hàng hóa dự trữ nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 118/QĐ-TCDT 2012 chương trình quản lý vật tư hàng hóa dự trữ nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu118/QĐ-TCDT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Dự trữ Nhà nước
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành21/02/2012
        Ngày hiệu lực21/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 118/QĐ-TCDT 2012 chương trình quản lý vật tư hàng hóa dự trữ nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 118/QĐ-TCDT 2012 chương trình quản lý vật tư hàng hóa dự trữ nhà nước

            • 21/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực