Quyết định 1180/QĐ-BNV

Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ (kèm theo Quyết định 967/QĐ-BNV) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 Quy định chức năng tổ chức Vụ Tổ chức phi chính phủ đã được thay thế bởi Quyết định 71/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ 2016 và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 Quy định chức năng tổ chức Vụ Tổ chức phi chính phủ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 967/QĐ-BNV NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2013)

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật số 11/2008/QH12 Luật Hoạt động chữ thập đỏ;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Điều 2 của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 967/QĐ-BNV ngày 26 tháng 8 năm 2013), cụ thể như sau:

15. Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ:

a) Xây dựng và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hoạt động chữ thập đỏ; thực hiện công tác thống kê, báo cáo về hoạt động chữ thập đỏ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1180/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1180/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1180/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 Quy định chức năng tổ chức Vụ Tổ chức phi chính phủ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 Quy định chức năng tổ chức Vụ Tổ chức phi chính phủ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1180/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýNguyễn Tiến Dĩnh
       Ngày ban hành04/11/2013
       Ngày hiệu lực04/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 Quy định chức năng tổ chức Vụ Tổ chức phi chính phủ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1180/QĐ-BNV năm 2013 Quy định chức năng tổ chức Vụ Tổ chức phi chính phủ