Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN

Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Nhà nước đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030


HỘI ĐỒNG TĐNN
QHCXD THỦ ĐÔ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1180/QĐ-HĐTĐNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chớnh phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, các thành viên Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, QP, TC,
 QP, NN&PTNT, TN&MT, VHTT&DL;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Văn phòng BCĐ QH&ĐTXD Vùng Thủ đô;
- Lưu: VP, KTQH, HĐTĐNN.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1180/QĐ-HĐTĐNN ngày 21/12/2009 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án QHCXD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1. Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây được gọi tắt là Hội đồng thẩm định) chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 (sau đây được gọi tắt là Quyết định 1623/QĐ-TTg)

II. PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định:

- Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc được phân công. Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định các vấn đề của Hội đồng thẩm định;

- Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm;

- Hội đồng thẩm định có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên có tên trong Quyết định 1623/QĐ-TTg và Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước (gọi tắt là Tổ chuyên môn giúp việc).Tổ chuyên môn giúp việc do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định thành lập;

- Hội đồng thẩm định làm việc tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng trong suốt quá trình hoạt động;

- Nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của Hội đồng thẩm định do ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho Bộ Xây dựng trên cơ sở dự toán chi tiết được lập theo yêu cầu nhiệm vụ thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng thẩm định được nêu cụ thể tại Điều 3 của Quyết định 1623/QĐ-TTg.

Điều 4. Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn giúp việc:

Tổ chuyên môn giúp việc có Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên là đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và cơ quan chức năng của một số Bộ, ngành, địa phương có Lãnh đạo là thành viên của Hội đồng thẩm định.

Tổ chuyên môn giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành, địa phương để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến việc thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao thực hiện tổ chức công việc thẩm định, bao gồm:

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đồ án quy hoạch, gửi hồ sơ đồ án quy hoạch đến các thành viên Hội đồng thẩm định, lập và trình duyệt kế hoạch thẩm định đồ án quy hoạch;

- Tổng hợp các ý kiến của thành viờn Hội đồng thẩm định; đề xuất, trỡnh Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trỡnh thẩm định đồ án quy hoạch (chọn cơ quan tư vấn phản biện, làm việc với chủ đầu tư; tổ chức tham quan, khảo sát);

- Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) thụng qua và ký văn bản yêu cầu khi được ủy quyền;

- Chuẩn bị báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ;

Điều 5. Các thành viên của Hội đồng thẩm định và Tổ chuyên môn giúp việc có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1180/QĐ-HĐTĐNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1180/QĐ-HĐTĐNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2009
Ngày hiệu lực21/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1180/QĐ-HĐTĐNN

Lược đồ Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Nhà nước đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Nhà nước đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1180/QĐ-HĐTĐNN
        Cơ quan ban hànhHội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành21/12/2009
        Ngày hiệu lực21/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Nhà nước đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN Quy chế hoạt động Hội đồng thẩm định Nhà nước đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030

         • 21/12/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/12/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực