Quyết định 1184/QĐ-UBND

Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 1184/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hoạt động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 12/6/2009 của Thành ủy về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định 04/2013/QĐ-UBND ngày 21/1/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 phê duyệt Đề án Tăng cường đầu tư, quản lý và phát triển thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên:

1. Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

2. Phó trưởng ban thường trực

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

3. Phó trưởng ban

- Ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban-Ban Tuyên Giáo Thành ủy

- Ông Vũ Đăng Định, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

- Ông Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an Thành phố

4. Các ủy viên

- Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

- Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ông Nguyễn Đức Hậu, Cục phó Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Bà Vũ Thị Hải, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

- Ông Vũ Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội

- Ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập báo Hà Nội mới

- Ông An Văn Huân, Phó tổng biên tập báo Hà Nội mới

- Ông Lại Bá Hà, Phó tổng biên tập báo Hà Nội mới

5. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo

- Bà Đặng Hồng Vân, Trưởng phòng Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng

- Ông Đào Xuân Dũng, Trưởng phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tổ phó

- Bà Phạm Thị Thu Huyền, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Trưởng phòng Thông tin đối ngoại – Sở Ngoại vụ

- Ông Tạ Mai Vũ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp.

- Bà Nguyễn Quỳnh Chi, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Bà Trần Thị Phương, Chánh Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

- Bà Nguyễn Mai Trang, Phó Trưởng phòng Hành chính sự nghiệp – Sở Tài chính

- Ông Ngô Thanh Vân, Trưởng phòng Tuyên huấn – Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Ông Lương Quốc Phong, Chuyên viên Phòng quản lý sở, ngành – Sở Nội vụ

- Bà Đỗ Thị Vân Anh, Chuyên viên Phòng Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông

- Bà Vũ Thị Thu Anh, Viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bà Vũ Thị Hà Giang, Ban Thư ký Tòa soạn Báo Kinh tế và Đô thị

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương, định hướng về cơ chế, chính sách, giải pháp đầu tư, quản lý và phát triển các hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội.

2. Thảo luận, quyết định các nội dung công tác trọng tâm, chương trình làm việc hàng năm, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đầu tư, quản lý và phát triển các hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố.

3. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố.

4. Chỉ đạo định hướng thông tin tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động đầu tư, quản lý và phát triển hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

6. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Thông tin và Truyền thông. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ TTTT, Bộ Ngoại Giao;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPTU; BTGTU;
- VPUB: đ/c CVP, các đ/c PCVP, các Phòng VX; TH;
- Lưu: VT, VXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1184/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1184/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1184/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1184/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1184/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Hà Nội

            • 27/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực