Quyết định 1185/QĐ-UBND

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 606/QĐ-UBND

Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm đã được thay thế bởi Quyết định 1515/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền Ủy ban tỉnh Chủ tịch Ủy ban tỉnh Huế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1185/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP;
- Các đơn vị trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, PAKN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1185/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1185/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2012
Ngày hiệu lực02/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1185/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1185/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
     Người kýNguyễn Văn Cao
     Ngày ban hành02/07/2012
     Ngày hiệu lực02/07/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm