Quyết định 1186/QĐ-UBND

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thủ tục đầu tư, quyết toán và tiếp nhận công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác hỗ trợ công trình cấp nước sạch Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1186/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN VÀ TIẾP NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 212/SNN-KH ngày 13/2/2014 về việc thành lập tổ công tác chuyên ngành hỗ trợ thủ tục đầu tư, quyết toán và tiếp nhận các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ thủ tục đầu tư, quyết toán và tiếp nhận các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Đào Duy Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ trưởng;

2. Ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ phó;

4. Ông Ngô Quý Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Tổ phó;

5. Ông Nguyễn Xuân Đại, Phó trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ viên;

6. Ông Lê Văn Dương, Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT Nông thôn Hà Nội - Tổ viên;

7. Ông Hoàng Văn Giang, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ viên;

8. Ông Chu Mạnh Tuấn, Phó Trưởng phòng Pháp chế, Sở Tài nguyên và Môi trường - Tổ viên;

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó trưởng Ban giá, Sở Tài chính - Tổ viên;

10. Bà Ngô Bích Thủy, Chuyên viên Ban giá, Sở Tài chính - Tổ viên;

11. Ông Phùng Đức Thìn, Chuyên viên phòng Đầu tư, Sở Tài chính - Tổ viên;

12. Ông Lê Văn Du, Chuyên viên phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc - Tổ viên;

13. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng phòng Quản lý Kinh tế, Sở Xây dựng - Tổ viên;

14. Ông Lê Đình Thông, Chuyên viên phòng Quản lý Kinh tế, Sở Xây dựng - Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Huy Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng nước, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thành phố - Tổ viên;

16. Ông Nguyễn Hồng Hải, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổ viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, phương thức hoạt động của Tổ công tác:

1. Tổ công tác có nhiệm vụ như sau:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá, tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình các doanh nghiệp tiếp cận và tiếp nhận bàn giao các công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố;

- Tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp nhận bàn giao các công trình cấp nước sạch nông thôn theo quy định hiện hành;

- Cung cấp thông tin cần thiết và tổ chức hướng dẫn các doanh nghiệp, UBND các huyện về thủ tục đầu tư, quyết toán, xác định giá trị tài sản và bàn giao các công trình trạm cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố;

- Các thành viên là lãnh đạo đơn vị tham gia Tổ công tác có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách;

- Thực hiện đầy đủ công tác tổng hợp, báo cáo đột xuất và định kỳ theo chỉ đạo tại Văn bản số 182/TB-VP ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố.

2. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo sự phân công của Tổ trưởng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Tổ công tác, Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Kinh phí hỗ trợ của Tổ công tác (nếu có) thực hiện theo quy định và được bố trí thông qua Sở Nống nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c PCT Trần Xuân Việt;
- VP UBND: PCVP Ng. Ng. Sơn; NNNT, KT, TH;
- Lưu: VT, NNNT (Quang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1186/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1186/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1186/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác hỗ trợ công trình cấp nước sạch Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác hỗ trợ công trình cấp nước sạch Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1186/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành27/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác hỗ trợ công trình cấp nước sạch Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Tổ công tác hỗ trợ công trình cấp nước sạch Hà Nội

            • 27/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực