Quyết định 1187/QĐ-UBND

Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1187/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1187/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1522/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông, bao gồm:

1. Ngày tựu trường

a) Giáo dục mầm non và cấp tiểu học: Ngày 28/8/2019.

b) Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Ngày 26/8/2019.

c) Giáo dục thường xuyên: Ngày 28/8/2019.

2. Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2019.

3. Kế hoạch thời gian năm học

a) Đối với giáo dục mầm non và cấp tiểu học:

- Học kỳ I: Tính từ ngày 05/9/2019 đến trước ngày 11/01/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Tính từ ngày 13/01/2020 đến trước ngày 25/5/2020 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

b) Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông:

- Học kỳ I: Tính từ ngày 03/9/2019 đến trước ngày 12/01/2020 (trong đó có 19 tuần thực học, nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Tính từ ngày 13/01/2020 đến trước ngày 25/5/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

c) Đối với giáo dục thường xuyên:

- Học kỳ I: Tính từ ngày 05/9/2019 đến trước ngày 05/01/2020 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

- Học kỳ II: Tính từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 25/5/2020 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các ngày nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

4. Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2020.

5. Các kỳ thi

a) Thi học sinh giỏi các môn văn hóa và thi khoa học kỹ thuật:

- Cấp tỉnh:

+ Thi chọn đội tuyển tham dự thi học sinh giỏi lớp 12 quốc gia năm học 2019-2020: Ngày 12, 13 và 14/9/2019.

+ Thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020: Ngày 12, 13 và 14/12/2019.

+ Thi chọn học sinh giỏi lp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm 2019-2020: Ngày 11 và 12/3/2020.

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2019- 2020: Ngày 16, 17 và 18/4/2020.

- Cấp quốc gia: Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Thi nghề phổ thông:

- Cấp trung học phổ thông: Ngày 21/10/2019.

- Cấp trung học cơ sở: Ngày 01/4/2020.

c) Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 10/6/2020.

- Đối với giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Xét tốt nghiệp đợt 1 trước ngày 24/12/2019, đợt 2 trước ngày 09/6/2020.

7. Tuyển sinh

- Duyệt kết quả tuyển sinh giáo dục thường xuyên: trung học cơ sở ngày 08/10/2019; trung học phổ thông ngày 10/10/2019.

- Hoàn thành tuyển sinh lp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trước ngày 10/8/2020.

8. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Thời gian nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 22/01/2020 đến ngày 29/01/2020.

10. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn và triển khai thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX
(Q)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1187/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1187/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1187/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1187/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1187/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1187/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýTôn Thị Ngọc Hạnh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1187/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1187/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Đắk Nông

           • 19/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực