Quyết định 1188/QĐ-UBND

Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2010 về giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 1188/QĐ-UBND 2010 giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 2474/QĐ-UBND 2011 giá bán tối thiểu lâm sản tịch thu Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 21/11/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 1188/QĐ-UBND 2010 giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1188/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 07 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU CÁC LOẠI LÂM SẢN BỊ TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 818/TTr-STC ngày 28 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tối thiểu để xây dựng giá sàn bán đấu giá và làm căn cứ tính giá trị hàng hóa khi xử lý vi phạm hành chính đối với các loại lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, như phụ lục đính kèm theo quyết định này.

Điều 2. Mức giá tại quyết định này làm cơ sở để xây dựng giá sàn khi tổ chức bán đấu giá; làm căn cứ để xác định giá trị hàng hoá khi xử phạt vi phạm hành chính và công tác quản lý nhà nước về giá có liên quan.

Điều 3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành liên quan hướng dẫn chi tiết việc thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

PHỤ LỤC

GIÁ BÁN TỐI THIỂU CÁC LOẠI LÂM SẢN TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

Loại Lâm sản

ĐVT

Mức giá (Đồng)

A

GỖ TRÒN CÁC NHÓM

 

 

I

GỖ TRÒN NHÓM 1

 

 

1

Gỗ Huê mộc

 

 

-

Đường kính ≤40cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 60.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 70.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 80.000.000

-

Đường kính >40cm - 56cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 90.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 115.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 145.000.000

-

Đường kính >56cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 160.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 170.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 200.000.000

-

Cành, ngọn, gốc (khô, lóc)

kg

 30.000

2

Gỗ Trắc

 

 

-

Đường kính ≤25cm

 

 

+

Chiều dài ≤0.5m

m3

 18.000.000

+

Chiều dài >0.5m - ≤1m

m3

 20.000.000

+

Chiều dài >1m - ≤1.5m

m3

 30.000.000

+

Chiều dài >1.5 - ≤2.5m

m3

 35.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 40.000.000

-

Đường kính >25cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 50.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 60.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 70.000.000

-

Cành, ngọn, gốc (khô, lóc)

kg

 7.000

3

Gỗ Hương

 

 

-

Đường kính ≤40cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 5.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 6.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 8.000.000

-

Đường kính 41cm - 56cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 8.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 9.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 10.000.000

-

Đường kính 56cm - 64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 9.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 10.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 11.000.000

-

Đường kính >64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 10.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 12.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 14.000.000

4

Gỗ Cẩm lai

 

 

-

Đường kính ≤25cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 8.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 9.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 10.000.000

-

Đường kính >25cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 8.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 10.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 12.000.000

5

Gỗ Mun

 

 

-

Đường kính ≤25cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 21.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 25.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 26.000.000

-

Đường kính >25cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 26.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 29.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 30.000.000

6

Gỗ Gõ Lau, Gõ Mật

 

 

-

Đường kính ≤40cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 3.500.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 4.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 4.500.000

-

Đường kính 41cm - 56cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 4.500.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 5.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 5.500.000

-

Đường kính 56cm - 64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 5.500.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 6.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 6.500.000

-

Đường kính >64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 6.500.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 7.500.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 9.000.000

7

Gỗ Gõ đỏ

 

 

-

Đường kính ≤40cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 7.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 7.500.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 8.000.000

-

Đường kính 41cm - 56cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 8.000.000

+

Chiều dài >1.5 - ≤2.5m

m3

 8.500.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 9.000.000

-

Đường kính 56cm - 64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 9.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 10.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 11.000.000

-

Đường kính >64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 12.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 13.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 14.000.000

II

GỖ TRÒN NHÓM 2

 

 

1

Gỗ Lim

 

 

-

Đường kính ≤40cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 5.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 7.500.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 8.000.000

-

Đường kính 41cm - 56cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 5.000.000

+

Chiều dài >1.5 - ≤2.5m

m3

 7.500.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 9.000.000

-

Đường kính>56cm - 64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 5.500.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 8.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 9.500.000

-

Đường kính >64cm

 

 

+

Chiều dài ≤1.5m

m3

 8.000.000

+

Chiều dài >1.5m - ≤2.5m

m3

 9.000.000

+

Chiều dài >2.5m

m3

 10.000.000

2

Gỗ tròn Kiền Kiền, Cẩm xe không phân biệt kích cỡ

m3

 4.500.000

3

Gỗ tròn nhóm 2 còn lại không phân biệt kích cỡ

m3

 4.000.000

III

GỖ TRÒN NHÓM 3: Không phân biệt các kích cỡ.

Riêng gỗ Dổi bằng 1,5 lần; gỗ Huỷnh bằng 1,4 lần; gỗ Chua khét bằng 1,3 lần so với mức giá gỗ nhóm 3.

m3

 3.000.000

IV

GỖ TRÒN NHÓM 4: Bình quân các kích cỡ

m3

 2.200.000

V

GỖ TRÒN NHÓM 5: Bình quân các kích cỡ

m3

 1.900.000

VI

GỖ TRÒN NHÓM 6: Bình quân các kích cỡ

m3

 1.400.000 

VII

GỖ TRÒN NHÓM 7: Bình quân các kích cỡ

m3

 1.100.000 

VIII

GỖ TRÒN NHÓM 8: Bình quân các kích cỡ

m3

 1.000.000 

B

CÁC LOẠI LÂM SẢN KHÁC

 

 

I

CỦI CÁC LOẠI

ste

 90.000

II

TINH DẦU RE HƯƠNG

lít

 60.000

III

VỎ CÂY BỜI LỜI

kg

 5.000

IV

THÂN VÀ RỂ CÂY HOÀNG ĐẰNG TƯƠI

kg

 3.000

C

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

 

 

1

Tê Tê (Trút)

 

 

+

Loại < 2kg/con

kg

 1.100.000

+

Loại 2 - 4kg/con

kg

 1.000.000

+

Loại > 4kg/con

kg

 950.000

2

Rắn Hổ mang chúa: Mức giá này chỉ áp dụng cho việc xử lý hành chính, không áp dụng để bán đấu giá

 

 

+

Loại < 1kg/con

kg

 900.000

+

Loại 1- < 1.5kg/con

kg

 700.000

+

Loại 1.5 - 2.5kg/con

kg

 600.000

+

Loại > 2.5kg/con

kg

 500.000

3

Các loại Rắn khác

 

 

+

Rắn Hổ trâu/con

kg

 220.000

+

Rắn Hổ mang thường/con

kg

 250.000

+

Rắn Dọc Dưa; Ráo thường; Mai/con

kg

 50.000

+

Trăn đen, vàng/con

kg

 80.000

4

Ba Ba

 

 

-

Ba Ba gai

 

 

+

Loại < 2kg/con

kg

 280.000

+

Loại 2 - 4kg/con

kg

 250.000

+

Loại 4 - 7kg/con

kg

 200.000

+

Loại 7kg/con

kg

 170.000

-

Ba Ba trơn (bình quân)

 

 170.000

5

Kỳ Đà

 

 

+

Loại < 1kg/con

kg

 80.000

+

Loại 1 - 4kg/con

kg

 140.000

+

Loại > 4 - 7kg/con

kg

 120.000

+

Loại > 7kg/con

kg

 80.000

6

Các loại Rùa

 

 

+

Rùa Mỏ Quạ đuôi dài; Rùa Sa nhân

kg

 150.000

+

Rùa Núi vàng; Rùa Đất lớn

kg

 120.000

+

Rùa Đất Sê Pôn; Rùa Trung bộ

kg

 120.000

7

Lợn rừng

 

 

+

Loại hơi

kg

 50.000

+

Loại thịt

kg

 80.000

8

Mang (Hoãng), Nai, Sơn Dương

 

 

+

Loại hơi

kg

 40.000

+

Loại thịt

kg

 70.000

9

Nhím, Cầy nhông, Chồn các loại

 

 

+

Loại hơi

kg

 50.000

+

Loại thịt

kg

 100.000

10

Chim các loại

 

 

+

Chim Yểng (Nhồng)

con

 350.000

+

Chim Sáo

con

 100.000

+

Chim Khướu

con

 70.000

11

Gấu

 

 

+

Gấu Ngựa

kg

 3.200.000

+

Gấu Chó

kg

 3.000.000

12

Khỉ các loại

kg

 100.000

13

Hon (Don)

 

 

+

Loại hơi

kg

 40.000

+

Loại thịt

kg

 60.000

 

Hệ số quy đổi từ gỗ đẻo, gỗ xẻ hình hộp thì quy đổi ra gỗ tròn bằng cách nhân với hệ số 1,6 lần. Trong trường hợp có sự thay đổi về phẩm chất gỗ so với hồ sơ ban đầu thì phải có xác nhận của hội đồng liên ngành./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1188/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1188/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực07/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1188/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1188/QĐ-UBND 2010 giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1188/QĐ-UBND 2010 giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1188/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành07/07/2010
        Ngày hiệu lực07/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1188/QĐ-UBND 2010 giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1188/QĐ-UBND 2010 giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu Quảng Trị