Quyết định 1189/QĐ-BXD

Quyết định 1189/QĐ-BXD năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP, Nghị quyết 11-NQ/TW về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1189/QĐ-BXD 2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP Nghị quyết 11-NQ/TW


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Các Thứ trưởng BXD;
- Sở XD các tỉnh, thành;
- Sở QH KT Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KTXD.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ XÂY DỰNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHKINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị ln thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tiếp cận với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Hoàn thiện thể chế, mô hình quản lý, phân công phân cấp một cách đồng bộ từ trung ương đến địa phương đảm bảo sự gắn kết, phát triển bền vững của nền kinh tế.

3. Xây dựng hệ thống công cụ quản lý nhà nước hiệu quả, góp phần tạo dựng thị trường xây dựng công bằng, công khai, minh bạch, chống thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Nội dung giao Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện tại mục 4. Về hoàn thiện thể chế phát triển đng bộ các yếu tố thị trường và vận hành thông suốt các loại hình thị trường

a) Đối với nội dung quy định tại điểm e "Ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành trong năm 2019 hệ thống công cụ đquản lý, kiểm soát sự phát trin của thị trường bất động sản theo hướng ổn định, bền vững có cấu trúc hoàn chỉnh, đồng bộ, kết ni liên thông với các thị trường khác của nn kinh tế”.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì, phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng, Trung tâm thông tin và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ:

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, và Thông tư 117/2015/NĐ-CP hệ thống thông tin nhà ở thị trường bất động sản">27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung tại 3 địa điểm (miền Bắc, Trung, Nam) cho tất cả các Sở Xây dựng. Đối với Sở Xây dựng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức trực tiếp tại địa phương, ngoài ra sẽ tổ chức tập huấn cho các Sở Xây dựng khác (nếu có yêu cầu).

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định.

- Thực hiện hồi tố dữ liệu, cập nhật dữ liệu hiện có bổ sung vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

- Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do các Bộ, ngành, địa phương báo cáo chuyển Viện Kinh tế xây dựng xử lý, tính toán.

- Cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng.

- Định kỳ công bố các thông tin cơ bản trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia theo quy định tại Điều 7 Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

- Phối hợp cùng Trung tâm Thông tin, Viện Kinh tế xây dựng xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản để các địa phương tham khảo, triển khai.

- Phối hợp cùng Viện Kinh tế xây dựng, Trung tâm thông tin nghiên cứu xây dựng Thông tư của Bộ Xây dựng quy định về việc sử dụng nguồn kinh phí thu được từ dịch vụ cung cấp thông tin; hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán bố trí ngân sách hàng năm cho việc điều tra, thu thập, cập nhật bổ sung các thông tin; tính toán và công bố các chỉ tiêu thng kê phục vụ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương.

b) Đối với nội dung quy định tại điểm e "Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế và các mô hình phù hợp để gắn kết quả trình công nghiệp hóa với đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới".

Cục Hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

- Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành 02 Đ án và 01 Thông tư:

+ Điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050: đã trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch.

+ Chương trình quốc gia về đầu tư xử lý nước thải trước mắt tập trung cho các đô thị lớn, các lưu vực sông theo lộ trình hợp lý. Dự thảo chương trình đã gửi xin ý kiến các Bộ, Cục Hạ tầng kthuật đã giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý. Hiện nay đang rà soát danh mục đầu tư và hoàn thiện dự thảo Tờ trình Quyết định phê duyệt trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

+ Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn: hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành trong Quý IV/2017.

- Nghiên cứu, xây dựng Luật cấp nước:

+ Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật cấp nước và gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11/2017.

+ Tháng 12/2017, trình Chính phủ xem xét thông qua đề nghị xây dựng Luật Cấp nước.

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới:

+ Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 79/2009/NĐ-CP về quản lý chiếu sáng đô thị vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng.

+ Rà soát, nghiên cứu đề xuất thay thế Thông tư Liên tịch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hưng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng.

Vụ Quy hoạch kiến trúc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

Tổ chức thực hiện Quyết định 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

- Cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng điểm trung tâm nông thôn. Hướng dẫn các địa phương triển khai đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện.

- Chủ trì lập thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện theo Đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp Huyện” (06 huyện điển hình/06 vùng toàn quốc).

- Chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ ngành, địa phương huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu đề án.

Cục Phát triển đô thị phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

- Trong năm 2018:

+ Hoàn thiện thể chế đưa 06 chính sách phát triển đô thị theo định hướng, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch; Phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ; Quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; Phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, xanh, sinh thái; Đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển đô thị; tăng cường Quản lý nhà nước về phát triển đô thị để xây dựng Luật quản lý phát triển đô thị, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 3/2018 và Chính phủ trình Quốc hội ban hành vào tháng 10/2018.

+ Triển khai thực hiện đề án Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với Biến đổi khí hậu. Đề xuất Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý II/2018.

+ Hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á, nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2020-2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý IV/2018.

- Trong giai đoạn đến 2020:

+ Hợp tác với Ngân hàng Thế giới nghiên cứu xây dựng Chương trình phát triển đô thị quốc gia (giai đoạn 2020 - 2030), dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý III/2019.

+ Xây dựng Đán hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, các công cụ quản lý kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ Quý IV/2019.

+ Dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị và phát triển đô thị thông minh, xanh, ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu.

2. Nội dung về tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành các Chương trình hành động của Bộ trong đó bao gồm:

- Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 22/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội.

- Quyết định số 579/QĐ-BXD ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

- Quyết định số 104/QĐ-BXD ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Trên cơ sở các lĩnh vực được phân công tại các Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nhiệm vụ sau:

(1) Xây dựng hệ thống công cụ để quản lý kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo hướng ổn định bền vững với cấu trúc hoàn chỉnh và đồng bộ, kết nối liên thông với các thị trường khác của nền kinh tế, bảo đảm khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực đầu tư phát triển bất động sản, nhất là đất đai; chủ động xây dựng các kịch bản và các giải pháp quản lý điều tiết, kiểm soát, bình ổn thị trường.

(2) Xây dựng kế hoạch và thực hiện cơ cấu lại toàn diện giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025, gồm cơ cấu lại về sở hữu, ngành, nghề đầu tư kinh doanh và sản phẩm, cơ cấu lại tài chính và danh mục đầu tư, đổi mới công nghệ và quản lý, áp dụng quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế.

(3) Lập kế hoạch, triển khai Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng và Đề án Hoàn thiện hệ thng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(4) Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư của các ngành kinh tế để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm đầu tư công.

(5) Xây dựng cơ sở dữ liệu giá xây dựng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên cả nước theo đúng quy định.

(6) Thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị, hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý của chính quyền đô thị.

(7) Cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục hành chính có liên quan đến quản lý xây dựng công trình.

(8) Thực hiện việc phân cấp, ủy quyền hợp lý trong các hoạt động xây dựng, gồm: thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc về các đơn vị chủ trì để tổng hợp, tăng cường phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ trong thực hiện những nhiệm vụ có liên quan.

3. Giao Cục Kinh tế xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động của Bộ; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1189/QĐ-BXD

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1189/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/11/2017
Ngày hiệu lực 17/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1189/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1189/QĐ-BXD 2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP Nghị quyết 11-NQ/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1189/QĐ-BXD 2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP Nghị quyết 11-NQ/TW
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1189/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành 17/11/2017
Ngày hiệu lực 17/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1189/QĐ-BXD 2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP Nghị quyết 11-NQ/TW

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1189/QĐ-BXD 2017 Chương trình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP Nghị quyết 11-NQ/TW

  • 17/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực