Quyết định 1189/QĐ-UBND

Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của lĩnh vực việc làm, lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 1189/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1189/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI; UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định 636/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 58/TTr-LĐTBXH ngày 14/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của lĩnh vực việc làm, lao động tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng CV, TTTHCB, TT PVHCC;
- Lưu: VT, KSTT
, (ĐVH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên


PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP HUYỆN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1189 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. DANH MỤC TTHC CẤP TỈNH

1. Danh mục TTHC mới ban hành (05 TTHC)

Số TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực Lao động tiền lương (05 TTHC)

 

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không có

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

2

Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ)

3

Cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ)

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện:

Ủy ban nhân dân tỉnh;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không có

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nghị định số 29/2019/NĐ-CP

4

Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

27 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ)

5

Rút tiền ký quỹ của Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

10 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ)

2. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung ( 05 TTHC)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I

Lĩnh vực Lao động tiền lương (01 TTHC)

 

 

 

 

1

T-LSN-285353-TT

Đăng ký nội quy lao động

07 ngày làm việc

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Không có

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

- Bộ Luật lao động năm 2012;

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

II

Lĩnh vực việc làm (04 TTHC )

 

 

 

 

1

T-LSN-285458-TT

Báo cáo giải trình nhu cầu thay đổi, nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Không có

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ LĐTBXH sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến TTHC thuộc phạm chi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

2

T-LSN-285492-TT

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

600.000 đồng

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ;

- Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3

T-LSN-285455-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

450.000 đồng

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

4

T-LSN-285456-TT

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Không có

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn/

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH .

II. DANH MỤC TTHC UBND CẤP HUYỆN

1. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung (01 TTHC)

Số TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Cách thức thực hiện

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

 

Lĩnh vực Lao động tiền lương (01 TTHC)

 

 

 

 

1

T-LSN-286146-TT

Gửi thang bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Không quy định

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc các huyện; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc các huyện; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn.

Không có

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội và Dân tộc các huyện; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn.

- Bộ Luật lao động năm 2012;

- Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1189/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1189/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1189/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1189/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1189/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1189/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Xuân Huyên
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1189/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1189/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm Sở Lao động Lạng Sơn

            • 28/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực