Quyết định 119/2001/QĐ-UB

Quyết định 119/2001/QĐ-UB phê duyệt đề án Định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2001-2010 của tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 119/2001/QĐ-UB Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/2001/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 20 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

- Căn cứ văn bản số 2428/GTVT-KHĐT ngày 27/ 07/ 2001 của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý đề án “quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020”;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao thông Vận tải tại tờ trình số 217/QHGT ngày 29/10/2001 về việc phê duyệt đề án Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng đến năm 2020”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :Phê duyệt đề án Định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2001 - 2010 của tỉnh Lâm Đồng với các nội dung chủ yếu sau :

I. Các mục tiêu và quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2001 - 2010 và sau năm 2010 :

A/ Qui hoạch phát triển giao thông:

1. Đường bộ :

+ Tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, từng bước hiện đại, trong đó lấy các tuyến Quốc lộ 20, 27, 28 và các tuyến tỉnh lộ trở thành đầu mối giao thông quan trọng cho toàn vùng.

+ Hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ theo quy hoạch, đưa mạng lưới đường vào cấp và xây dựng hệ thống cầu cống hoàn chỉnh.

+ Đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn để đến năm 2005 tất cả các xã có đường xe cơ giới vào trung tâm xã, phấn đấu đạt 90% đường xe đi được 4 mùa. Đến năm 2010 tất cả đường nông thôn đạt 30% mặt đường được thảm bê tông hoặc láng nhựa, tất cả cầu cống được xây dựng kiên cố hoá.

a) Các tuyến quốc lộ :

- Quốc lộ 20 : Dự kiến đến năm 2010 đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III toàn tuyến. Về lâu dài đạt tiêu chuẩn đường cấp II toàn tuyến. Những đoạn qua thị trấn, thị xã và thành phố mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

- Quốc lộ 27 : Đến năm 2010 đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi. Những đoạn qua thị trấn mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

- Quốc lộ 28 : Đến năm 2010 đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Những đoạn qua thị trấn mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị.

b) Các tuyến tỉnh lộ và huyện lộ :

- Đến năm 2010 đầu tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, cấp V miền núi. Những đoạn qua thị trấn, thị xã và thành phố mở rộng theo tiêu chuẩn cấp III.

- Đến năm 2005 đưa các tuyến đường Tân Rai - Bảo Lộc - Lộc Nam, B’Sa - Đạ P’Loa - Đoàn Kết, Ninh Gia - Tà Hin - Ninh Loan và Liên Hung - Rô Men - Đầm Ròn thành các tuyến tỉnh lộ. Về lâu dài có kế hoạch đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng tuyến đường B’Sa - Đạ P’Loa - Đoàn Kết và đường tỉnh 721 thành đường quốc lộ.

- Đến năm 2005 các tuyến tỉnh lộ được nhựa hóa đạt 80%, kiên cố hoá 100% các cầu cống trên toàn tuyến tỉnh lộ.

c) Đường giao thông nông thôn :

- Đến năm 2010 tất cả các đường nông thôn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp V miền núi, loại A hoặc B, tỷ lệ rải mặt đường đạt 30% trên tổng số km đường.

d) Quy hoạch đất và nút giao thông:

-          Năm 2004 qui hoạch xong đất dành cho hành lang xây dựng giao thông và quy hoạch các nút giao thông quan trọng, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình giao thông trên toàn bộ các tuyến đường

 

CẤP ĐƯỜNG QUI HOẠCH CỦA HỆ THỐNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020:

STT

Tuyến đường

Cấp đường theo quy hoạch

I.

Quốc lộ

 

1.

Quốc lộ 20

2

2.

Quốc lộ 27

3

3.

Quốc lộ 28

4

II.

Đường tỉnh

 

1.

ĐT. 721 (Mađaguoi – Cát Tiên)

4

2.

ĐT. 722 ( Đà Lạt – Đầm Ròn)

4 và 5

3.

ĐT. 723 (Đà Lạt – Long Lanh)

4 và 5

4.

ĐT. 725 ( Đà Lạt – Đạ Tẻh)

4

III.

Các tuyến đường huyện lộ

4 và 5

IV.

Các tuyến đường GTNT

4 và 5

 

Các tuyến đường GTNT

Loại A và B

2. Đường sông : Xây dựng các bến đò ven sông ở 3 huyện phía Nam để đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa của nhân dân.

3. Đường sắt : Chuẩn bị dự án và triển khai xây dựng hệ thống đường sắt nối đường sắt quốc gia vào Bảo lộc, Bảo Lâm khi có dự án khai thác bauxite. Tiếp tục duy trì và phát triển đoạn đường sắt Đà Lạt - Trại Mát để phục vụ du lịch.

4. Hàng không : Đầu tư cải tạo nâng cấp đường cất - hạ cánh, sân đỗ và nhà ga sân bay Liên Khương trở thành sân bay quốc tế cấp 4E.

B/ Quy hoạch phát triển vận tải :

a) Vận tải đường bộ : Duy trì, củng cố để phát triển các Hợp tác xã vận tải, khuyến khích hình thành, phát triển các Công ty TNHH, Công ty Cổ phần về vận tải.

+ Vận tải hàng hóa : Gồm các phương tiện vận tải từ 2 -10 tấn, đến năm 2010 đạt 4000 - 4400 xe vận tải các loại.

+ Vận tải hành khách : Gồm các phương tiện vận tải hành khách từ 5 - 46 ghế, đến năm 2010 đạt 3200 - 3600 xe vận tải hành khách các loại.

+ Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống bãi đậu xe, bến xe khách tại các thị trấn, thị xã và thành phố.

b) Vận tải đường sông :Đến năm 2010 đạt 32 - 36 phương tiện gắn động cơ.

C/ Quy hoạch phát triển công nghiệp giao thông vận tải :

+ Xây dựng thêm một trạm đăng kiểm tại thị xã Bảo Lộc để đăng kiểm số lượng xe ở các huyện phía Nam của tỉnh.

+ Khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập doanh nghiệp tham gia thi công, sửa chữa các công trình giao thông, thi công các kết cấu thép, bê tông cốt thép nhất là các công trình cầu trên đường giao thông nông thôn.

II. Vốn đầu tư và các giải pháp thực hiện :

1. Nhu cầu cầu vốn đầu tư để phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2001-2010 :

ĐVT : Tỷ đồng

Hạng mục

Giai đoạn

Tổng số

 

2001 - 2005

2006 - 2010

 

1. Cơ sở hạ tầng giao thông

1.429,6

891

2.320,6

- Đường bộ

1.416

886

2.302

- Bến sông

3

 

3

- Bến xe

10,6

5

15,6

2. Vận tải + công nghiệp

410

640

1.050

- Vận tải bộ

350

550

900

- Công nghiệp

60

90

150

Tổng đầu tư (1 + 2)

1.839,6

1.531

3.370,6

Bình quân 1 năm

367,92

306,2

337,06

2. Cơ cấu vốn :

ĐVT : Tỷ đồng

STT

Nguồn vốn

Kinh phí

Tỷ lệ %

 

Tổng số :

3370,60

100

1

Vốn ngân sách trung ương

964,30

28,6

2

Vốn ngân sách địa phương

1.230,04

36,5

3

Vốn doanh nghiệp

1.050,00

31,2

4

Dân đóng góp

126,26

3,7

3. Các chính sách và giải pháp thực hiện : Ngoài các chính sách, giải pháp chung của ngành giao thông vận tải đề xuất theo quy hoạch, thực hiện thêm các giải pháp sau :

a) Các giải pháp để đẩy nhanh đầu tư :

+ Đầu tư các công trình giao thông có trọng điểm để nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng.

+ Nhanh chóng cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước về giao thông vận tải trong thời gian nhanh nhất.

+ Khuyết khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình giao thông, bến bãi và thu phí theo quy định.

+ Đa dạng hóa các biện pháp huy động vốn từ sức dân và từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng.

b) Các giải pháp huy động vốn :

Huy động tín dụng ưu đãi Nhà nước; Vay tín dụng ngân hàng; Phát hành trái phiếu công trình giao thông; Huy động từ các doanh nghiệp; Huy động từ sức dân; Huy động từ bên ngoài ..v.v..

c) Một số chính sách tăng cường quản lý :

- Tăng cường thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, chọn thầu và quản lý giám sát, kiểm tra, kiểm định chất lượng công trình. Khuyến khích đấu thầu một số dự án trọng điểm đầu tư theo hình thức BOT.

- Có chính sách thu phí giao thông phù hợp để tạo nguồn vốn phát triển tái đầu tư; chính sách cho khối quản lý duy tu, sửa chữa công trình giao thông; chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

Điều 2 : Tổ chức thực hiện :

1. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành, các cấp, các huyện, thị xã, thành phố triển khai quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch lập dự án chuẩn bị đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng về giao thông vận tải theo thứ tự ưu tiên và phân kỳ đầu tư để sử dụng tổng hợp các nguồn vốn, tranh thủ được các nguồn tài trợ quốc tế; tổ chức triển khai việc đo đạc, cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ các công trình giao thông đường bộ làm cơ sở để quản lý và sử dụng đất hành lang bảo vệ đường bộ dành cho xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng về giao thông vận tải; tiến hành việc phân loại đường bộ và hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý theo phân cấp.

2. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Địa chính, Sở Giao thông Vận tải, các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý qui hoạch - xây dựng dọc hai bên hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ căn cứ vào cấp đường qui hoạch được phê duyệt tại quyết định này và các qui định hiện hành có liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật gía tăng cường quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ sự giúp đở, hổ trợ các nguồn vốn, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Chủ tịch ủy Ban Nhân Dân các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2001
Ngày hiệu lực20/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 119/2001/QĐ-UB Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/2001/QĐ-UB Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Thiên
        Ngày ban hành20/11/2001
        Ngày hiệu lực20/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 119/2001/QĐ-UB Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/2001/QĐ-UB Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Lâm Đồng

            • 20/11/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực