Quyết định 119/QĐ-UBND

Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Quyết định 119/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 803/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 119/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 (mười hai) thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1

Thủ tục Cấp Thẻ đấu giá viên

2

Thủ tục Thu hồi Thẻ đấu giá viên

3

Thủ tục Cấp lại Thẻ đấu giá viên

4

Thủ tục Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

5

Thủ tục Thay đổi nội dung Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

6

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

7

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

8

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

9

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

10

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

11

Thủ tục Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

12

Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu119/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2018
Ngày hiệu lực22/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 119/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 119/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu119/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành22/01/2018
        Ngày hiệu lực22/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/05/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 119/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 119/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính đấu giá tài sản Sở Tư pháp Trà Vinh