Quyết định 1191/QĐ-UBND

Quyết định 1191/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1191/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 584/TTr-SCT ngày 04/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

(Có Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh tại Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.24b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1191/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

* Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

07 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không có

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

07 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không có

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

10 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không có

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

05 ngày làm việc

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Không có

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

TT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

T-HBI-279043-TT

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

2

T-HBI-279044-TT

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1191/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

1. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

1.1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hòa Bình tới Sở Công Thương Hòa Bình qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương Hòa Bình tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương Hòa Bình thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành thông báo. Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại Hòa Bình theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại Hòa Bình, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hòa Bình;

- Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại tỉnh Hòa Bình đến thời điểm nộp hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp đã có hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình trước thời điểm Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực (danh sách ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp) tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo mẫu số 08.

1.8. Phí, lệ phí: Không có

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 07 (Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương);

- Mẫu số 08 (Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương).

1.10. Yêu cầu, điều kiện:

- Doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có thực hiện chức năng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình;

- Doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

- Doanh nghiệp có người tham gia bán hàng đa cấp cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú) hoặc thực hiện hoạt động tiếp thị, bán hàng theo phương thức đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu số 07

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

……, ngày ……. tháng ……. năm ……..

 

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................

Do: .............................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ………../……………/………… Lần thay đổi gần nhất: ……./ ………../...

Địa chỉ của trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ...............................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

Do: …………………………………... Cấp lần đầu ngày: …………../ ………………/.............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………… ngày ...............................................................

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Thời gian dự kiến bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình: ....................

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có):

Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ............................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ……………………. Fax: …………………………. Email: ..................................

Người đứng đầu: ........................................................................................................

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: …………………………….Email: .........................

3. Người đại diện tại tỉnh Hòa Bình (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình):

Họ tên: .......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: ................................................

Do: ………………………………………………… Cấp ngày:………../………………./ ...........

Điện thoại: ……………………………Fax: ………………………..Email: ..............................

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................

Văn bản ủy quyền số:…………………ngày ....................................................................

4. Văn bản, tài liệu kèm theo: .......................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 08

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……., ngày …… tháng ……. năm ……..

 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình xác nhận

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................

Do: .............................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: …………./……………/…………… Lần thay đổi gần nhất:…………../….………/  

Địa chỉ của trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: ……………………………….. Fax: .................................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

Do: ………………………………………… Cấp lần đầu ngày:……………/……………/ .........

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………………… ngày ............................................................

Đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình ………………
với nội dung như sau:

1. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình: ................................

2. Địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các địa điểm kinh doanh nếu có):

Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ............................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………Email: ..................................

Người đứng đầu: ........................................................................................................

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: ……………………………….Email: ......................

3. Người đại diện tại tỉnh Hòa Bình (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình):

Họ tên: .......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: ................................................

Do: …………………………………………… Cấp ngày: …………../……………../ ................

Điện thoại: ……………………………..Fax: ………………………….Email: .........................

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................

Văn bản ủy quyền số: …………………..ngày .................................................................

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật./.

 

 

Đại diện Sở Công Thương
(Ký tên và đóng dấu)

 

2. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

2.1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại Hòa Bình tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh) khi có một trong các thay đổi liên quan đến: a) Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Hòa Bình; b) Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Hòa Bình.

- Tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Doanh nghiệp được bổ sung hồ sơ 01 lần trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành thông báo. Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình trả lại hồ sơ trong trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn nêu trên.

- Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại Hòa Bình: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình gửi cho doanh nghiệp văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trường hợp từ chối xác nhận, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

- 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu có) hoặc 01 văn bản ủy quyền cho người đại diện tại tỉnh Hòa Bình, kèm theo 01 bản sao được chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện đó trong trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo mẫu số 10.

2.8. Yêu cầu, điều kiện: Khi có một trong các thay đổi liên quan đến:

- Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại tỉnh Hòa Bình;

- Người đại diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

2.9. Phí, lệ phí: Không có

2.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 09 (Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình).

- Mẫu số 10 (Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình).

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu số 09

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

………, ngày ……. tháng …… năm ……..

 

ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................

Do: .............................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ……………/……………./……………. Lần thay đổi gần nhất: …………./…………/          

Địa chỉ của trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: ……………………………….. Fax: .................................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

Do: …………………………………. Cấp lần đầu ngày: ………………./……………./ ............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………………….. ngày ....................................................

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình số: ..........................

Do: ……………………………………. Cấp ngày: ……………./………………/ .....................

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Nội dung đăng ký sửa đổi, bổ sung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

2. Lý do sửa đổi, bổ sung:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

3. Văn bản, tài liệu kèm theo: .......................................................................................

...................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 10

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

………, ngày …….. tháng ……. năm …….

 

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình xác nhận

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................

Do: .............................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ……………./……………/……………. Lần thay đổi gần nhất: …………./…………/          

Địa chỉ của trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: ...........................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

Do: ………………………………………….. Cấp lần đầu ngày: ……………./…………../ ......

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………………………ngày .......................................................

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình như sau:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Khi có bất kỳ thay đổi nào về một hoặc một số nội dung đã đăng ký, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

 

 

Đại diện Sở Công Thương
(Ký tên và đóng dấu)

 

3. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

3.1. Trường hợp doanh nghiệp tự nguyện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

3.1.1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua bưu điện; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

3.1.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

3.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

3.1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

3.1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

3.1.8. Yêu cầu, điều kiện: Không có.

3.1.9. Phí, lệ phí: Không có.

3.1.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 11 (Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình).

- Mẫu số 16 (Báo cáo Sở Công Thương)

3.2. Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tại địa phương bị thu hồi

3.2.1. Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình bị thu hồi, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại Hòa Bình theo Mẫu số 11 và Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình qua Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp hợp lệ, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình, thông báo cho Bộ Công Thương theo một trong các phương thức: Gửi qua bưu điện; Thư điện tử; Hệ thống công nghệ thông tin quản lý bán hàng đa cấp của Bộ Công Thương.

3.2.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

3.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ

- Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Báo cáo theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP .

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3.2.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bị thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

3.2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

3.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình.

3.2.8. Yêu cầu, điều kiện: Không có.

3.2.9. Phí, lệ phí: Không có.

3.2.10. Tên Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 11 (Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình).

- Mẫu số 16 (Báo cáo Sở Công Thương)

3.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu số 11

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

…….., ngày ……. tháng ……. năm ……….

 

THÔNG BÁO
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................

Do: .............................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: …………./………./…………… Lần thay đổi gần nhất: ………../………./

Địa chỉ của trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: ……………………………….. Fax: .................................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

Do: ……………………………………… Cấp lần đầu ngày: ……………/…………../ .............

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ………………………….. ngày ................................................

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình số: ..........................

Do: ………………………………………………….. Cấp ngày: …………./…………./ .............

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Lý do chấm dứt hoạt động: .....................................................................................

2. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ..........................................

3. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: .............................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………………….. Fax: .......................................................

Email: .........................................................................................................................

4. Thông tin liên hệ tại tỉnh Hòa Bình:

4.1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (nếu có): ........

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….Fax: …………………………….Email: .......................

Người đứng đầu: ........................................................................................................

Điện thoại liên hệ của người đứng đầu: ………………………………..Email: .....................

4.2. Người đại diện tại tỉnh Hòa Bình (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình):

Họ tên: .......................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu số: ................................................

Do: ………………………………………….. Cấp ngày: ……………/…………./ ....................

Điện thoại: …………………………..Fax: ………………………………..Email: .....................

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo: ....................................................................................................

...................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo./.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 16

Ghi chú:

(1) Đối với báo cáo định kỳ năm, doanh nghiệp cung cấp số liệu từ ngày 01 tháng 01 ước tính tới ngày 31 tháng 12 của năm.

(2) Doanh nghiệp gửi kèm theo bản điện tử qua thư điện tử các nội dung liên quan trong báo cáo.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……….., ngày ……. tháng ……. năm ………

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÁN HÀNG ĐA CẤP PHÁT SINH TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Kỳ báo cáo ………………..

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Tên doanh nghiệp: .......................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại Hòa Bình (nếu có): .....................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………… Email: ................................................................

Người đại diện tại Hòa Bình (trường hợp không có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình):           

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Email: ........................................................

1. Hoạt động bán hàng đa cấp của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình

STT

Trụ sở chính/Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

Địa chỉ

Người đứng đầu

Điện thoại liên hệ

Tình trạng hoạt động hiện tại

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

(Doanh nghiệp kê khai đầy đủ thông tin về trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình. Tình trạng hoạt động hiện tại của chi nhánh/địa điểm kinh doanh: đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động.)

2. Mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại tỉnh Hòa Bình

+ Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình tính đến thời điểm báo cáo.

+ Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình phát sinh mới trong kỳ báo cáo.

+ Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình chấm dứt hợp đồng trong kỳ báo cáo.

(Chỉ tiêu báo cáo: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, mã số người tham gia, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp)

3. Doanh thu bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình

TT

Chỉ tiêu

Giá trị

Doanh thu chưa gồm VAT (triệu đồng)

Doanh thu bao gồm VAT (triệu đồng)

1

Thực phẩm chức năng/Thực phẩm bổ sung sức khỏe

 

 

2

Mỹ phẩm

 

 

3

Quần áo/Thời trang

 

 

4

Thiết bị

 

 

5

Đồ gia dụng

 

 

6

Khác

 

 

7

Tổng cộng

 

 

(Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên doanh thu bán hàng đa cấp cho người tham gia, khách hàng tại tỉnh Hòa Bình)

4. Hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trả cho người tham gia bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình

Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp tại Hòa Bình nhận hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế, khuyến mại trong kỳ báo cáo

(Chỉ tiêu báo cáo: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; mã số người tham gia; doanh thu bán hàng trong kỳ; giá trị hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế đã nhận trong kỳ; giá trị khuyến mại quy đổi thành tiền trong kỳ; khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

5. Kết quả hoạt động kinh doanh

(Nội dung này chỉ áp dụng đối với báo cáo định kỳ năm)

TT

Chỉ tiêu

Giá trị (triệu đồng)

1

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

 

Các khoản giảm trừ

 

2

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

 

Doanh thu từ bán hàng đa cấp

 

 

Doanh thu khác

 

3

Doanh thu hoạt động tài chính

 

4

Giá vốn hàng bán

 

 

Giá vốn mặt hàng đa cấp

 

 

Giá vốn ngoài mặt hàng đa cấp (nếu có)

 

5

Chi phí quản lý, kinh doanh

 

 

Chi phí hoa hồng

 

 

Chi phí khuyến mãi

 

 

Chi phí bán hàng khác

 

 

Chi phí quản lý

 

 

Chi phí tài chính

 

6

Lợi nhuận trước thuế

 

7

Lợi nhuận sau thuế

 

(Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên báo cáo gửi cơ quan thuế tại Hòa Bình nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh)

6. Thực hiện nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước

TT

Chỉ tiêu

Giá trị (triệu đồng)

1

Thuế môn bài

 

2

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

 

3

Thuế xuất nhập khẩu

 

4

Thuế thu nhập cá nhân (của người lao động)

 

5

Thuế thu nhập cá nhân nộp hộ người tham gia BHĐC

 

6

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

7

Khác

 

 

Tổng cộng

 

(Doanh nghiệp báo cáo nội dung này dựa trên báo cáo gửi cơ quan thuế tại tỉnh Hòa Bình nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, chi nhánh)

7. Chương trình khuyến mại tại Hòa Bình

STT

Tên chương trình khuyến mại

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Giá trị khuyến mại đăng ký/thông báo

Giá trị khuyến mại thực hiện

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

(Kết quả thực hiện các chương trình khuyến mại trong kỳ báo cáo)

8. Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại Hòa Bình

STT

Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Nội dung

Số lượng người tham dự

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

(Các hội nghị, hội thảo đào tạo được doanh nghiệp thông báo tới Sở Công Thương Hòa Bình và thực hiện trong kỳ báo cáo)

9. Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp

STT

Họ tên

CMND

Mã số người tham gia

Điện thoại

Thời gian đào tạo

Phương thức đào tạo

Ngày cấp Thẻ thành viên

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

(Đào tạo cơ bản cho người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại Hòa Bình trong kỳ: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; mã số người tham gia; điện thoại liên hệ; thời gian đào tạo; phương thức đào tạo; ngày cấp Thẻ thành viên)

10. Mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng đa cấp

STT

Họ tên

CMND

Mã số người tham gia

Điện thoại

Giá trị hàng hóa trả lại

Khấu trừ

Giá trị đã chi trả

Giá trị còn lại

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

(Danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại tỉnh Hòa Bình có yêu cầu trả lại hàng hóa: họ tên; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu; mã số người tham gia; điện thoại liên hệ; giá trị hàng hóa trả lại; giá trị khấu trừ; giá trị đã chi trả; giá trị còn lại)

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Chi nhánh/VPĐD
(ký tên, đóng dấu)

 

4. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

4.1. Trình tự thực hiện

- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp nộp hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình qua Trung tâm Hành chính công tỉnh ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.

- Tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung. Thời hạn sửa đổi, bổ sung là 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành thông báo.

Doanh nghiệp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo nếu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình nhận được thông báo, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến thực hiện.

Trường hợp đã thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình nhưng không thực hiện, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình trước ngày dự kiến tổ chức trong hồ sơ thông báo.

4.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp theo mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Nội dung, tài liệu trình bày tại hội thảo, số lượng người tham gia dự kiến.

- Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo kèm theo hợp đồng thuê khoán của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm, nội dung báo cáo của báo cáo viên.

- 01 bản chính văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình nhận được thông báo, Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

4.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đa cấp được phép tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo như đã thông báo.

4.6. Yêu cầu, điều kiện: Không có

4.7. Phí, lệ phí: Không có

4.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 12 (Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp).

4.8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Quyết định số 1229/QĐ-BCT ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Mẫu số 12

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

…….., ngày ……. tháng ……. năm ……..

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):(1) ................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ............................

Do: .............................................................................................................................

Cấp lần đầu ngày: ……………./……………/…………. Lần thay đổi gần nhất: …………/…………/   

Địa chỉ của trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại: …………………………………….. Fax: ..........................................................

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: ........................................

Do: ……………………………………………. Cấp lần đầu ngày: …………../…………./ .......

Cấp sửa đổi, bổ sung lần ……………………….. ngày ....................................................

3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Hòa Bình số: ..........................

Do: ………………………………………….. Cấp ngày: …………../…………../ ....................

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo tại thành phố tỉnh Hòa Bình như sau(2):

1. Tên hội nghị, hội thảo, đào tạo: ................................................................................

2. Thời gian tổ chức: ...................................................................................................

3. Địa điểm tổ chức: ....................................................................................................

4. Nội dung: ................................................................................................................

5. Số lượng người tham gia dự kiến: ...........................................................................

6. Văn bản, tài liệu kèm theo: .......................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

7. Người liên hệ: ……………………………… Điện thoại:..................................................

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

Doanh nghiệp cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các văn bản, tài liệu kèm theo.

 

 

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Chi nhánh/ Văn phòng đại diện
(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Thông tin về doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại tỉnh Hòa Bình.

(2) Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể thông báo về việc tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trong cùng một văn bản thông báo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1191/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2018
Ngày hiệu lực17/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1191/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1191/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1191/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành17/05/2018
        Ngày hiệu lực17/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1191/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1191/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Hòa Bình

            • 17/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực