Quyết định 1191/QĐ-UBND

Quyết định 1191/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã năm 2016 tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1191/QĐ-UBND đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1191/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về về việc phê duyệt Đ án Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm Bưu điện Văn hóa xã giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đán Nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) năm 2016 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mc tiêu

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bưu điện văn hóa xã, đảm bảo cung cấp thông tin cộng đng, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân.

2. Một số nội dung và phân công thực hiện

a) Duy tu, bo dưỡng tại các điểm bưu điện văn hóa xã:

- Nội dung: Có kế hoạch thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng điểm BĐVHX theo phân kỳ hàng năm. Đảm bảo các điểm BĐVHX đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng quy định, đảm bảo khang trang và vệ sinh môi trường tốt.

- Phân công thực hiện:

+ Chủ trì: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế,

+ Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, y ban nhân dân các huyện, thị xã.

b) Trang bị máy tính, đường truyền Internet và các trang thiết bị hỗ trợ:

- Nội dung: Trang bị tại mi điểm BĐVHX 04 (bốn) bộ máy tính (bao gồm máy tính, bàn ghế vi tính, bộ lưu điện), 01 (một) bộ bàn ghế đọc sách và 01 (một) giá sách, lắp đặt đường truyền Internet.

- Phân công thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, y ban nhân dân các huyện, thị xã.

c) Cung cấp sách, báo cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã:

- Nội dung:

+ Đặt mua và cung cấp cho các BĐVHX Báo Nông thôn ngày nay, Báo Khoa học và Đời sống nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyn ph biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; một số thành tựu khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi... giúp người dân nm bt kịp thời những thông tin kinh tế, xã hội.

+ Htrợ các đầu sách về hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, dân skế hoạch hóa gia đình, y tế, giáo dục.

- Phân công thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Th thao, y ban nhân dân các huyện, thị xã.

d) Tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet:

- Nội dung: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet cho lãnh đạo xã, cán bộ văn hóa thông tin xã và nhân viên làm việc tại điểm BĐVHX được triển khai năm 2016.

- Phân công thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Phối hợp: Bưu điện tỉnh Thừa Thiên HuếUBND các huyện, thị xã.

đ) Phát động phong trào quyên góp sách:

- Nội dung: Tổ chức phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách, báo cho trẻ em, học sinh cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã.

- Địa điểm phát động: Tại các trường học trên địa bàn Thành phố Huế.

- Phân công thực hiện:

+ Chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế, y ban nhân dân thành phố Huế và các trường học trên địa bàn thành phố Huế.

e) Di chuyển tủ sách pháp luật tại các xã về BĐVHX để phục vụ nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thông làm việc cụ thể với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, y ban nhân dân các huyện, thị xã để thng nht kế hoạch trin khai thực hiện, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

3. Địa bàn triển khai

a) Huyện A Lưới: xã Hồng Hạ

b) Huyện Phong Điền: xã Phong Sơn

c) Huyện Phú Lộc: xã Lộc Trì, xã Xuân Lộc;

d) Huyện Phú Vang: xã Phú Mỹ;

e) Thị xã Hương Trà: xã Hương Thọ;

ê) Thị xã Hương Thủy: xã Thủy Tân.

g) Huyện Nam Đông: xã Hương Hữu, xã Thượng Long.

h) Huyện Quảng Điền: xã Quảng Ngạn.

4. Kinh phí thực hiện

a) Ngân sách của Bưu điện tỉnh.

b) Ngân sách của tỉnh đã cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai theo quy định.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tn báo chí tuyên truyền về hoạt động phục vụ đọc sách báo, truy cập internet tại các điểm BĐVHX; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ (06 tháng và năm) tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tnh tiến độ thực hiện Kế hoạch.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát và quyết toán việc sử dụng phí đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành.

4. Giao y ban nhân dân các huyện và thị xã chỉ đạo y ban nhân dân xã phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

5. Các cơ quan liên quan phối hợp các đơn vị chủ trì thực hiện tt các nội dung của Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo y ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn hóa và Ththao, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT&PCT.UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT, NN&PTNT;
- VP: PCVP và CV: TC, DL, NN;
- Lưu: VT, VH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1191/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1191/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2016
Ngày hiệu lực06/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1191/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1191/QĐ-UBND đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1191/QĐ-UBND đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1191/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành06/06/2016
        Ngày hiệu lực06/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1191/QĐ-UBND đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã Huế 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1191/QĐ-UBND đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các điểm bưu điện văn hóa xã Huế 2016

             • 06/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực