Quyết định 1193/QĐ-BTC

Quyết định 1193/QĐ-BTC năm 2013 công bố thủ tục hành chính trong Thông tư 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC và 135/2012/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1193/QĐ-BTC 2013 thủ tục hành chính doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1193/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THÔNG TƯ SỐ 124/2012/TT-BTC THÔNG TƯ SỐ 125/2012/TT-BTC NGÀY 30/7/2012 VÀ THÔNG TƯ SỐ 135/2012/TT-BTC NGÀY 15/8/2012.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 135/2012/TT-BTC ngày 15/8/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 47 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính chung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- 09 thủ tục hành chính mới (Phụ lục số 01 kèm theo)

- 38 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính (Phụ lục số 02 kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1193/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1193/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2013
Ngày hiệu lực23/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1193/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1193/QĐ-BTC 2013 thủ tục hành chính doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1193/QĐ-BTC 2013 thủ tục hành chính doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1193/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành23/05/2013
        Ngày hiệu lực23/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1193/QĐ-BTC 2013 thủ tục hành chính doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1193/QĐ-BTC 2013 thủ tục hành chính doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm môi giới bảo hiểm

            • 23/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực