Quyết định 1193/QĐ-TCHQ

Quyết định 1193/QĐ-TCHQ năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC “về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ”

Nội dung toàn văn Quyết định 1193/QĐ- TCHQ 2017 đẩy mạnh nâng cao công tác pháp chế Bộ Tài chính đơn vị thuộc Bộ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1193/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-BTC NGÀY 06/01/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH “VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ”

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính “về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ”.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời báo cáo Tổng cục những vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Điều 3. Cục Tài vụ quản trị có trách nhiệm bố trí kinh phí và điều kiện vật chất bảo đảm Kế hoạch được triển khai có hiệu quả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Đ/c Vũ Thị Mai - TT Bộ TC (để b/c);
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để biết);
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, PC(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-BTC NGÀY 06/01/2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH “VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ”
(Ban hành kèm Quyết định s
ố 1193/QĐ-TCHQ ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại từng đơn vị trong ngành hải quan, triển khai toàn diện hiệu quả và thống nhất tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế trong toàn ngành;

- Tiếp tục kiện toàn và tăng cường năng lực của Vụ Pháp chế và các đơn vị thực hiện công tác pháp chế; kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy pháp chế tại Tổng cục và một số Cục Hải quan đóng tại địa phương trọng điểm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu

- Triển khai toàn diện công tác pháp chế theo Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và các văn bản khác có liên quan;

- Đổi mới phương pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác pháp chế để đáp ứng yêu cầu đổi mới quy trình xây dựng văn bản QPPL và tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;

- Tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế Hải quan theo mô hình thống nhất từ Tổng cục đến Cục Hải quan địa phương, tạo sự kết nối đồng bộ trong triển khai các hoạt động nghiệp vụ;

- Nguồn lực bố trí cho công tác pháp chế cần đáp ứng cả về số lượng và chất lượng; việc đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác pháp chế được xác định là mục tiêu trước mắt cũng như chiến lược lâu dài, từ đó đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới;

- Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ pháp chế trong và ngoài Ngành cần được nâng cao, tạo sự kết nối, thống nhất, hiệu quả.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục cần ưu tiên, tập trung chỉ đạo để triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế

1.1. Công tác xác lập đề nghị Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hải quan

- Nội dung: đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lập đề nghị Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về hải quan (bao gồm luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư) theo đúng quy trình, bảo đảm đy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quy chế xây dựng văn bản QPPL về hải quan, xây dựng, ban hành quy chế, quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Quyết định 3290/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác này tại đơn vị, nhất là khâu xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL đối với các đề án phải xây dựng chính sách (bao gồm luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội và UBTVQH, Nghị định, Thông tư quy định tại Khoản 2, 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản QPPL) và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ trình các đề xuất hoàn thiện pháp luật thuộc lĩnh vực được giao quản lý.

- Thời gian thực hiện:

Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm lập danh mục đề nghị Chương trình xây dựng văn bản QPPL về hải quan và gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

Vụ Pháp chế có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, lập đề nghị Chương trình xây dựng văn bản QPPL về hải quan, trình Tổng cục gửi Vụ Pháp chế Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

1.2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL về hải quan

- Nội dung thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì soạn thảo phải chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội trong từng khâu thuộc quy trình để kịp thời xử lý dứt điểm những vướng mắc, các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, dự thảo văn bản QPPL bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

+ Trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL, các đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế để tổ chức tốt công tác tổng kết thi hành văn bản QPPL, đxuất và đánh giá tác động chính sách; đng thời phối hợp thực hiện tt các khâu ly ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng điều chỉnh của văn bản, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Các dự thảo văn bản QPPL phải gửi Vụ Pháp chế kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và cho ý kiến pháp lý vào dự thảo văn bản QPPL trước khi trình Tổng cục xin ý kiến thẩm định/ý kiến pháp lý của Vụ Pháp chế Bộ Tài chính.

+ Báo cáo tiến độ soạn thảo văn bản QPPL: Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện báo cáo tiến độ xây dựng văn bản đã đăng ký chương trình xây dựng gửi Tổng cục (thông qua Vụ Pháp chế) chậm nhất vào ngày 19 hàng tháng.

Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch xây dựng văn bản QPPL được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.3. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Nội dung: hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai toàn diện, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú. Ngay khi xây dựng dự thảo văn bản QPPL, đơn vị chủ trì soạn thảo cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản để văn bản được ký ban hành sẽ triển khai thực hiện ngay, cụ thể:

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan.

+ Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan.

+ Tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

+ Đối với văn bản do Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng, đơn vị được giao chủ trì cần chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan, Báo Hải quan, Vụ Pháp chế Tổng cục và các đơn vị liên quan đkịp thời đăng ti toàn văn nội dung văn bản, viết tin, bài tuyên truyền; phối hợp với Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam để tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cho cộng đồng doanh nghiệp khi văn bản ký ban hành.

+ Các ấn phẩm là sách liên quan đến hệ thống hóa văn bản QPPL, tài liệu tuyên truyền văn bản QPPL hải quan... phải gửi ly ý kiến của Vụ Pháp chế Bộ Tài chính để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt.

1.4. Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

- Nội dung:

+ Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhằm phát hiện những quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hp pháp nhằm phát hiện TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ; rà soát TTHC đxuất sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo đy đủ điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ thông tin khi thực hiện TTHC.

Việc rà soát, đề xuất các phương án và ban hành văn bản QPPL để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC phải gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra thực hiện để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, nhũng nhiễu gây khó khăn cho việc thực hiện TTHC.

+ Khi triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC phải chú ý gắn kết với các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, thẩm định dự thảo văn bản QPPL, đảm bảo văn bản quy định về TTHC mới chỉ được ban hành trong trường hợp thực sự cần thiết, TTHC không được quy định tại Thông tư, trừ trường hợp Luật giao.

+ Thực hiện đánh giá tác động TTHC đồng thời với việc đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và trong quá trình soạn thảo văn bản QPPL (theo quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP , Nghị định 48/2013/NĐ-CP và Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014, Quyết đnh 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 và Quyết định 3290/QĐ-TCHQ ngày 03/10/2016).

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết các TTHC tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC; đăng tải bộ TTHC trên trang thông tin điện tử của Ngành.

+ Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính của Bộ Tài chính theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP .

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt.

1.5. Thực hiện nhiệm vụ về pháp luật quốc tế lĩnh vực hải quan

- Nội dung: thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong đàm phán quốc tế, xử lý tranh chấp các vụ kiện thương mại liên quan đến hải quan.

Các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan lĩnh vực hải quan sau khi được ký kết phải tổ chức ngay việc rà soát để xác định rõ những nội dung có thể áp dụng trực tiếp, những nội dung liên quan để đề xuất đưa vào chương trình công tác hàng năm việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt.

1.6. Thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL

- Nội dung:

+ Thường xuyên rà soát văn bản QPPL về lĩnh vực hải quan để xác định các văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước của Bộ Tài chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

+ Tổ chức rà soát Văn bản QPPL theo chuyên đ, lĩnh vực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Tổng cục Hải quan; rà soát các chuyên đề, lĩnh vực khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và yêu cầu của các Bộ ngành; đáp ứng kp thời khi có phát sinh gấp.

+ Thực hiện rà soát các văn bản QPPL để xác định rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch được phê duyệt.

1.7. Thực hiện công tác pháp chế khác

Một số công tác pháp chế khác có tính chất bổ trợ trong việc xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL như: công tác theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật; công tác kiểm tra văn bản QPPL cn phải được quan tâm, thực hiện thường xuyên, đúng thời hạn từ đó kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

2. Tổ chức rà soát, hoàn thiện và triển khai đầy đủ, đồng bnhiệm v công tác pháp chế

- Nội dung:

+ Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện công tác pháp chế toàn Ngành, bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ;

+ Rà soát chức năng, nhiệm vụ mới phát sinh, bao gồm những nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục thường xuyên giao, các nhiệm vụ mới liên quan đến công tác pháp chế được giao cho tổ chức pháp chế hoặc các đơn vị khác theo quy định tại các văn bản QPPL liên quan;

+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế và các đơn vị khác thực hiện công tác pháp chế.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2017.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế theo đúng Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiện toàn và tăng cường năng lực của tổ chức pháp chế ngành Tài chính

- Nội dung:

+ Tổ chức rà soát, thống kê, khảo sát, đánh giá sự cần thiết thành lập Phòng Pháp chế đối với một số Cục Hải quan địa phương có một trong các cửa khẩu quốc tế đường bộ, hàng không dân dụng hoặc cảng biển quan trọng quốc gia, có số thu và đối tượng quản lý lớn, trong thực tế có phát sinh nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến áp dụng pháp luật, (ví dụ: Cục HQTP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nng, Bình Dương, Đồng Nai...)

+ Xây dựng phương án thành lập Phòng Pháp chế ở một số Cục Hải quan địa phương và cách thức tổ chức thực hiện công tác pháp chế tại các Cục Hải quan không có Phòng Pháp chế.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

4. Kiện toàn về tiêu chuẩn và điều kiện đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế

4.1. Về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế

- Nội dung:

+ Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về kỹ năng xây dựng chương trình xây dựng pháp luật, kỹ năng soạn thảo văn bản QPPL, văn bản hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác chính sách pháp luật và các lớp nghiệp vụ hải quan;

+ Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính về hải quan, kỹ năng tranh tụng tại Tòa cho lớp nghiệp vụ tng hp và các lớp nghiệp vụ chuyên sâu;

+ Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về pháp luật hải quan tổng hợp cho lớp nghiệp vụ tổng hợp và các lớp nghiệp vụ chuyên sâu;

+ Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan;

+ Tham dự và tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng pháp điển hóa, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra thực hiện văn bản QPPL.

- Vụ Pháp chế chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm.

4.2. Về đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác pháp chế

- Nội dung:

+ Trong Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ của Tổng cục, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục cần chú trọng, ưu tiên việc xây dựng phương án điều động, luân chuyển cán bộ, công chức có kinh nghiệm thực tế ở địa phương đáp ứng đủ năng lực, trình độ để làm công tác pháp chế; điều động, luân chuyển cán bộ, công chức làm công tác pháp chế làm công tác thực tế tại địa phương.

+ Xây dựng phương án bổ sung biên chế (thông qua việc điều động, luân chuyển từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục về các tổ chức pháp chế) để làm công tác pháp chế nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác pháp chế hải quan trong tình hình mới.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, Vụ Pháp chế phối hợp.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm.

III. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra;

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Kế hoạch trong phạm vi được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này;

3. Cục Tài vụ quản trị có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với Vụ Pháp chế lập dự toán kinh phí, b trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định; ưu tiên btrí kinh phí khảo sát/đoàn ra đphục vụ các hoạt động nêu trong kế hoạch, các hoạt động liên quan đến pháp luật, đặc biệt là việc nghiên cứu và xây dựng văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan../.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH “VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1193/QĐ-TCHQ ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hi quan)

Nội dung/Nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành/thực hiện

Sản phẩm đu ra

Chủ trì

Phối hợp

Nội dung 1: Triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế

(i) Lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đăng ký vào Chương trình công tác của Chính phủ các Nghị định (bao gồm cả việc đăng ký bổ sung)

 

 

 

 

- Lập danh mục đề nghị Chương trình xây dựng văn bản QPPL về hải quan

Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục

Vụ PC

Các Vụ, Cục gửi về Vụ Pháp chế trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

Danh mục đề nghị dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tổng hợp, rà soát, lập đề nghị Chương trình xây dựng văn bản QPPL về hải quan, trình Tổng cục

Vụ PC

 

Tổng cục gửi Vụ Pháp chế Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

Danh mục đề nghị dự kiến Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(ii) Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hải quan do Bộ, Chính phủ giao

 

 

 

 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để kịp thời xử lý dứt điểm những vướng mắc, các nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ

Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục được giao chủ trì

Vụ PC

Theo kế hoạch xây dựng văn bản được phê duyệt

Tổ chức họp hoặc có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến

- Tổ chức tổng kết thi hành văn bản QPPL, đề xuất và đánh giá tác động chính sách; thực hiện lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng điều chỉnh của văn bản, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục được giao chủ trì

Vụ PC

Theo kế hoạch xây dựng văn bản được phê duyệt

Văn bản đánh giá tổng kết; Văn bản xin ý kiến

- Báo cáo tiến độ soạn thảo văn bản QPPL

Vụ, Cục thuộc cơ quan Tổng cục được giao chủ trì

Vụ PC

Các Vụ, Cục gửi Tng cục (thông qua Vụ Pháp chế) chậm nhất vào ngày 19 hàng tháng.

Báo cáo tiến độ

(iii) Việc phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch hàng năm

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Trong tháng 01 hàng năm

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

 

Theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến hoặc văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

 

Theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan.

Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện

- Tuyên truyền, phổ biến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tng cục Hải quan

Theo Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan.

Đăng tải bộ TTHC trên Cổng thông tin điện tử của ngành, tuyên truyền tại các hội nghị đối thoại doanh nghiệp

(iv) Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính

 

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch hàng năm

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ

Trước tháng 01 hàng năm

Kế hoạch CCHC, đơn giản hóa TTHC

- Rà soát TTHC

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt

Báo cáo kết quả rà soát

- Thực hiện đánh giá tác động TTHC

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Theo Chương trình xây dựng pháp luật hàng năm

Báo cáo đánh giá tác động TTHC

- Công bố công khai TTHC

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày văn bản QPPL có quy định về TTHC được ký ban hành

Quyết định công bố TTHC

(v) Thực hiện nhiệm vụ về pháp luật quốc tế lĩnh vực hải quan

 

 

 

 

- Phối hợp nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong đàm phán quốc tế, xử lý tranh chấp các vụ kiện thương mại liên quan đến hải quan

Vụ PC

Vụ Hợp tác quốc tế

Thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt

 

- Tổ chức rà soát xác định rõ những nội dung có thể áp dụng trực tiếp, những nội dung liên quan để đề xuất đưa vào chương trình công tác hàng năm việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ PC

Vụ Hợp tác quốc tế

Thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt

Báo cáo rà soát các nội dung liên quan, kiến nghị đưa vào chương trình công tác năm

(vi) Thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL

 

 

 

 

+ Thường xuyên rà soát đxác định các văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố.

Vụ PC

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Thường xuyên

Báo cáo rà soát

+ Rà soát theo chuyên đề, lĩnh vực phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Tổng cục Hải quan; rà soát các chuyên đề, lĩnh vực khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính, của các Bộ ngành; đáp ứng kịp thời khi có phát sinh gấp.

Vụ PC

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Theo kế hoạch, chỉ đạo hoặc yêu cầu đột xuất của Tổng cục, Bộ Tài chính và Bộ, ngành liên quan

Báo cáo rà soát

+ Rà soát để xác định rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

Vụ PC

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Thường xuyên và theo kế hoạch xây dựng văn bản

Báo cáo rà soát

(vii) Thực hiện công tác pháp chế khác có tính chất btrợ

 

 

 

 

- Công tác theo dõi, đánh giá thi hành pháp luật

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Thường xuyên hoặc theo kế hoạch được phê duyệt

Báo cáo việc theo dõi, thi hành

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL

Vụ PC

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan

Hàng tháng, 06 tháng, hàng năm

Báo cáo việc kiểm tra

Nội dung 2: Rà soát, hoàn thiện và triển khai đy đủ, đng bộ nhiệm vụ công tác pháp chế

(i) Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thực hiện công tác pháp chế toàn Ngành, bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định 55/2011/NĐ-CP

Vụ PC

Vụ TCCB

Trước tháng 12/2017

Báo cáo về việc rà soát

(ii) Rà soát chức năng, nhiệm vụ mới phát sinh, các nhiệm vụ mới liên quan đến công tác pháp chế tại các văn bản QPPL liên quan

Vụ PC

Vụ TCCB

Trước tháng 12/2017

Báo cáo về việc rà soát

(iii) Đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức pháp chế và các đơn vị khác thực hiện công tác pháp chế

Vụ PC

Vụ TCCB

Trước tháng 12/2017

Báo cáo về việc đề xuất sửa đổi văn bản

Nội dung 3: Kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế

(i) Thống kê số liệu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, số vụ khởi tố hình sự, hồ sơ vướng mắc liên quan đến áp dụng pháp luật của một số Cục Hải quan địa phương lớn

Vụ PC

Cục HQ địa phương

Trước tháng 12/2017

Báo cáo thống kê số liệu

(ii) Nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết thành lập Phòng Pháp chế đối với một số Cục Hải quan địa phương lớn.

Vụ PC

Vụ TCCB, Cục HQ địa phương

Trong Quý IV/2017

Báo cáo nghiên cứu, đánh giá

(iii) Xây dựng phương án thành lập Phòng Pháp chế ở một số Cục Hải quan địa phương và cách thức tổ chức thực hiện công tác pháp chế tại các Cục Hải quan không có Phòng Pháp chế

Vụ TCCB

Vụ PC, Cục HQ địa phương

Trong Quý IV/2017

Báo cáo đề xuất phương án

Nội dung 4: Kiện toàn về tiêu chuẩn và điều kiện đội ngũ làm công tác pháp chế

(i) Tổng hợp nhu cầu đào tạo của các đơn vị

Vụ PC

Vụ TCCB

Trước tháng 12/2017

Báo cáo Tổng cục về nhu cầu đào tạo

(ii) Nghiên cứu, đề xuất phương án điều động, luân chuyển một số cán bộ phục vụ công tác pháp chế

Vụ TCCB

Vụ PC

Hàng năm (từ năm 2017)

Báo cáo, đề xuất trình Tổng cục

Thời gian dự kiến thực hiện có thể được điều chỉnh phù hợp theo yêu cầu tiến độ thực hiện của Tng cục Hải quan, Bộ Tài chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1193/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1193/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1193/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1193/QĐ- TCHQ 2017 đẩy mạnh nâng cao công tác pháp chế Bộ Tài chính đơn vị thuộc Bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1193/QĐ- TCHQ 2017 đẩy mạnh nâng cao công tác pháp chế Bộ Tài chính đơn vị thuộc Bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1193/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1193/QĐ- TCHQ 2017 đẩy mạnh nâng cao công tác pháp chế Bộ Tài chính đơn vị thuộc Bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1193/QĐ- TCHQ 2017 đẩy mạnh nâng cao công tác pháp chế Bộ Tài chính đơn vị thuộc Bộ

         • 11/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực