Quyết định 1195/QĐ-TTg

Quyết định 1195/QĐ-TTg năm 2005 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1195/QĐ-TTg cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1195/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN CẤP BÁCH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu điện giai đoạn 2006 - 2010 (thông báo số 184/TB-VPCP ngày 28 tháng 9 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ);
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ công nghiệp (văn bản số 5736/BCN-NLDK ngày 24 tháng 10 năm 2005),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án điện cấp bách nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn sau năm 2010.

Điều 2. Các dự án điện cấp bách thực hiện đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2006 - 2010 được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của quyết định này, bao gồm 14 dự án sau:

Số TT

Tên Dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Cấu hình n x MW

Thời gian đưa vào vận hành

1

Lưới điện đồng bộ các nguồn điện cấp bách

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Theo các dự án cụ thể

 

Theo tiến độ dự án

2

Đường dây 220 kV mua điện từ Trung Quốc

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Hà Khẩu - Lào Cai -Yên Bái. Tuyên Quang - Lưu Xá

 

01/2007

3

Tua bin khí FO Nâng công suất nhà máy điện Bà Rịa, Phú Mỹ

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Miền Bắc Bà Rịa - Vũng Tàu

4 x 37 và khoảng 160

10/2006

01/2007

4

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp FO/khí Ô Môn

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Cần Thơ

Tua-bin khí:

4 x 110

Đuôi hơi:

2 x 110

6/2007

6/2008

5

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Cà Mau 2

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Cà Mau

750

12/2007

6

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 1

Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

Đồng Nai

Khoảng 450

3/2008

7

Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả 2

C.ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả

Quảng Ninh

1 x 300

10/2009

8

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2

C.ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Hải Phòng

2 x 300

10/2009

9

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2

C.ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Quảng Ninh

2 x 300

6/2009

10

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn 2

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Cần Thơ

720

3/2009

11

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 2

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Quảng Ninh

1 x 300

3/2009

12

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Hà Tĩnh

2 x 500

10/2010

13

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2

Tập đoàn Than Việt Nam

Quảng Ninh

2 x 500

3/2010

14

Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Quảng Ninh

2 x 500

12/2010

Điều 3. Các cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Điều 2 trên bao gồm:

1. Về thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án

a. Cho phép các chủ đầu tư tiến hành lập Dự án đầu tư (không qua bước lập Báo cáo đầu tư), tổ chức thẩm định và phê duyệt theo cơ chế được quy định trong Quyết định này.

b. Cho phép các chủ đầu tư chỉ định cơ quan tư vấn có đủ kinh nghiệm và năng lực trong nước hoặc lựa chọn tư vấn nước ngoài làm tư vấn chính đối với tất cả các dự án nguồn và lưới điện nêu trên.

c. Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp là chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản trị) chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định hiện hành và phê duyệt Dự án đầu tư của các dự án điện cấp bách; quyết định lựa chọn, phê duyệt và ký kết hợp đồng thuê cơ quan tư vấn nước ngoài trợ giúp (nếu thấy cần thiết). Kinh phí thuê tư vấn nước ngoài được tính vào tổng dự toán công trình.

d. Đối với các dự án điện mở rộng (nhân đôi), về nguyên tắc, cho phép áp dụng tiêu chuẩn môi trường như đã áp dụng đối với dự án trước đó. Riêng đối với dự án Cẩm Phả 2 được phép áp dụng theo tiêu chuẩn hiện hành.

đ. Tùy theo tính chất và tiến độ yêu cầu của các dự án, Hội đồng quản trị được quyết định việc thực hiện thiết kế kỹ thuật thành hai giai đoạn; nội dung mỗi giai đoạn; sử dụng các thiết kế tương tự đã có; sử dụng thiết kế mẫu.

e. Nếu phần thiết kế kỹ thuật của dự án thành phần hoặc hạng mục của các dự án điện cấp bách nêu trên không ảnh hưởng tới thiết kế kỹ thuật toàn bộ dự án thì Hội đồng quản trị được quyết định và tiến hành xây dựng các dự án thành phần hoặc hạng mục đó sau khi thiết kế kỹ thuật và dự toán được phê duyệt.

2. Về lựa chọn nhà thầu xây dựng dự án

a. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp), hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp; mua sắm vật tư, thiết bị; tư vấn; rà phá bom mìn; xử lý chất độc; vận chuyển và thí nghiệm hiệu chỉnh.

b. Đối với các dự án mới, nhưng có cùng công nghệ và các thông số của thiết bị chính của các dự án đã xây dựng trước đó ở địa điểm khác, Hội đồng quản trị quyết định việc đàm phán trực tiếp với các nhà thầu có khả năng thực hiện các dự án trước đó, để ký hợp đồng cho dự án mới, hoặc quyết định đấu thầu để lựa chọn nhà thầu theo quy định. Riêng đối với dự án Mông Dương 2, Tập đoàn Than Việt Nam đàm phán trực tiếp với đối tác nước ngoài theo hướng góp vốn liên doanh để thực hiện dự án.

c. Đối với các dự án mở rộng (nhân đôi), Hội đồng quản trị quyết định việc đàm phán trực tiếp với nhà thầu đã thực hiện dự án trước đó để thực hiện dự án mở rộng. Trong trường hợp đàm phán không thành công thì Hội đồng quản trị quyết định đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khác theo quy định. Quá trình đàm phán hoặc lựa chọn nhà thầu cho dự án mở rộng cần lưu ý không được làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án trước đó.

d. Tổng thầu do Chủ đầu tư lựa chọn thực hiện các dự án điện cấp bách nêu trên, được quyền chỉ định các nhà thầu phụ sau khi thống nhất với Chủ đầu tư.

3. Về giá hợp đồng

Hội đồng quản trị được quyết định giá hợp đồng trên các nguyên tắc lấy giá trị hợp đồng đã ký kết làm cơ sở cho đàm phán và được phép điều chỉnh nếu có một trong các lý do sau:

a. Thay đổi phạm vi cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ hoặc thay đổi khối lượng công việc, kể cả việc giảm giá do thực hiện mở rộng hợp đồng.

b. Các lý do khác theo quy định của pháp luật.

4. Về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng

a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án thành lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng và chỉ đạo thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự án. Các địa phương có trách nhiệm trong việc sớm thỏa thuận và phê duyệt đơn giá đền bù để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

b. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép tạm cấp quyền sử dụng đất thuộc mặt bằng thi công cho các dự án đã được phê duyệt. Sau đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục cấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

c. Đối với đất cho các dự án mà chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, cho phép các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thỏa thuận với chủ đầu tư về diện tích sử dụng đất cho các dự án này, sau đó thực hiện thủ tục để bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương theo các quy định của pháp luật.

5. Về nguồn vốn đầu tư

a. Chủ đầu tư phải thu xếp vốn xong trước khi quyết định khởi công xây dựng công trình.

b. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển xem xét, bố trí vốn hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định vốn cho dự án điện cấp bách, kể cả ưu tiên đàm phán các nguồn vốn ODA và các nguồn vay song phương của nước ngoài.

c. Vốn tín dụng ưu đãi từ Quỹ hỗ trợ phát triển được bố trí để thực hiện việc di dân, tái định cư và cho chủ đầu tư vay để mua thiết bị chế tạo trong nước.

d. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong nước bố trí đủ nguồn vốn cho chủ đầu tư vay theo yêu cầu thực tế của từng dự án.

đ. Cho phép các tổ chức tín dụng cho vay vượt mức tối đa là 15% vốn tự có để đầu tư các dự án điện cấp bách, giao Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể.

e. Bộ Tài chính thực hiện việc bảo lãnh cho chủ đầu tư vay vốn nước ngoài theo yêu cầu thực tế của từng dự án.

Điều 4. Các dự án thủy điện đang xây dựng và sẽ khởi công xây dựng trong giai đoạn 2006 - 2010 được thực hiện theo các cơ chế, chính sách quy định tại các văn bản của Chính phủ: số 797/CP-CN ngày 17 tháng 6 năm 2003 và số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004.

Điều 5. Trách nhiệm của các Chủ đầu tư và các Tổng công ty liên quan trong việc thực hiện quyết định này.

1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước pháp luật, đảm bảo các dự án điện cấp bách được thực hiện đúng quy định của quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan nhằm đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

2. Tổng công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm đầu tư các đường dây và trạm biến áp đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành của các dự án điện cấp bách; thỏa thuận và ký hợp đồng mua bán điện với Chủ đầu tư các dự án điện cấp bách nêu trên; đồng thời có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đàm phán, thống nhất kế hoạch đảm bảo cung cấp khí từ lô B cho Trung tâm điện lực Ô Môn từ cuối năm 2008, đầu năm 2009.

3. Tập đoàn Than Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm cung cấp đủ than cho các dự án điện cấp bách.

4. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm cung cấp đủ khí cho các dự án điện cấp bách.

Điều 6. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án điện cấp bách thực hiện theo đúng các quy định của Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời có trách nhiệm nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn và bảo đảm hiệu quả đầu tư của các dự án điện cấp bách.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ công nghiệp trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhằm tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư thực hiện có hiệu quả các dự án điện cấp bách nêu trên; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án điện cấp bách và các doanh nghiệp khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1195/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1195/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2005
Ngày hiệu lực09/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1195/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1195/QĐ-TTg cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1195/QĐ-TTg cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1195/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành09/11/2005
        Ngày hiệu lực09/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1195/QĐ-TTg cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1195/QĐ-TTg cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện

         • 09/11/2005

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/11/2005

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực