Quyết định 1195/QĐ-UBND

Quyết định 1195/QĐ-UBND bổ sung danh mục gói thầu trong kế hoạch hoạt động Tiểu hợp phần 1.2 của Dự án giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Sơn La thực hiện năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1195/QĐ-UBND 2014 bổ sung danh mục gói thầu Dự án giảm nghèo giai đoạn II Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC GÓI THẦU TRONG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TIỂU HỢP PHẦN 1.2 CỦA DỰ ÁN GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN II TỈNH SƠN LA THỰC HIỆN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Dự án Giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn 2 (năm 2010 - 2015);

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ODA, đối ứng các chương trình dự án ODA năm 2014;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 08 tháng 5 năm 2014 về Tiểu hợp phần 1.2 của dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La giai đoạn II;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 322 /TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 và đề nghị của Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn II tại Tờ trình số 84/TTr-DAGN GĐ2 ngày 26 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về việc bổ sung danh mục gói thầu trong kế hoạch hoạt động Tiểu hợp phần 1.2 của Dự án giảm nghèo giai đoạn II tỉnh Sơn La thực hiện năm 2014 đã giao tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh như sau:

1. Liên kết đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lợn thịt tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu.

2. Liên kết đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mật ong tại xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn.

3. Liên kết đối tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô đông tại các xã Huy Tường, Suối Bau, huyện Phù Yên.

Điều 2. Giao các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ các chương trình dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Phù Yên, Thuận Châu, Mai Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, (M01), 18 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1195/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1195/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2014
Ngày hiệu lực20/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1195/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1195/QĐ-UBND 2014 bổ sung danh mục gói thầu Dự án giảm nghèo giai đoạn II Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1195/QĐ-UBND 2014 bổ sung danh mục gói thầu Dự án giảm nghèo giai đoạn II Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1195/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành20/05/2014
        Ngày hiệu lực20/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1195/QĐ-UBND 2014 bổ sung danh mục gói thầu Dự án giảm nghèo giai đoạn II Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1195/QĐ-UBND 2014 bổ sung danh mục gói thầu Dự án giảm nghèo giai đoạn II Sơn La

            • 20/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực