Quyết định 1195/QĐ-UBND

Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2019 bổ sung Danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1195/QĐ-UBND 2019 các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1195/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRIỂN KHAI HẠ TẦNG NGẦM CÁP VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;

Thực hiện Chương trình số 22-CTr/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương về “Phát triển đô thị theo hướng văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 23/TTr-STTTT ngày 03/05/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 - 2020 (bổ sung vào Kế hoạch triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định 2667/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Giao thông - Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương, Giám đốc các doanh Viễn thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TTTT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều
2;
- Đài PTTH; Báo BD; Cổng TTĐT tỉnh;
- LĐVP (Lượng, Huy), Dg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Minh Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRIN KHAI HẠ TẦNG NGẦM CÁP VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên tuyến

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài công trình ngầm (m)

Thời điểm hoàn thành việc ngầm hóa cáp viễn thông

Đơn vị thực hiện ngm hóa

Ghi chú

I

TP Thủ Dầu Một

 

 

 

 

 

 

1

Điu Ông

Bạch Đằng

Ngô Tùng Châu

132

Đã hoàn thành

VNPT

kết hp chỉnh trang của TP TDM

2

Bà Triệu

Trừ Văn Thố

Hùng Vương

110

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

3

Văn Công Khai

Bàu Đàng

Hùng Vương

500

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

4

Trần Tử Bình

Lý Thường kiệt

CMT8

380

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

5

Ba Mươi Tháng Tư

Phú Lợi

CMT8

2000

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

6

Quang Trung

Ngã 6

Lê Lợi

120

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

7

Lê Hồng Phong

Huỳnh Văn Lũy

Đại lộ Bình Dương

3200

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

8

Lê Văn Tách

Đầu đường

cuối đường

1000

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TP TDM

9

Lê Chí Dân

Đầu đường

Ngã 4 Lê Chí Dân - Nguyễn Chí Thanh

2000

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TP TDM

10

Trần Ngọc Lên

Đầu đường

Sân Golf

2000

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TP TDM

11

Khu dân cư K8

toàn khu

toàn khu

2062

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

12

Trần Văn ơn

Ngã 4 Phú Lợi

Ngã 3 Đại lộ Bình Dương

1500

Đang triển khai

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TP TDM

13

Nguyễn Văn Lộng

Ngã 3 Đại lộ Bình Dương

Ngã 3 Huỳnh Văn Cù

1500

Đang triển khai

VNPT

kết hợp chỉnh trang của TP TDM

14

Yersin

Ngã 6

Ngã 4 Chợ đình

1500

Đang triển khai

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TP TDM

15

Lê Hồng Phong

Ngã 4 Đại lộ Bình Dương

Ngã 4 CMT8

1300

Đang triển khai

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TP TDM

II

Thị xã Bến Cát

 

 

 

 

 

 

1

Hàng Vú Sữa

Suốt tuyến

 

318

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TX Bến Cát

2

Gò Cào Cào

Đại lộ Bình Dương

Ngã 4 Mỹ Phước - Tân Vạn

2690

Đã hoàn thành

VNPT

kết hợp dự án mở rộng của TX Bến Cát

III

Thị xã Thuận An

 

 

 

 

 

 

1

Cách Mạng Tháng Tám

Ngã 3 nhà Thờ

Vòng xoay Lái Thiêu

1000

5/2019

FPT

 

2

Cách Mạng Tháng Tám

Vòng xoay Lái Thiêu

Vòng xoay Thị ủy

1000

5/2019

FPT

 

3

Cách Mạng Tháng Tám

Cầu Bà Hai

Giáp ranh Thủ Dầu Một

3000

9/2019

FPT

 

4

Cách Mạng Tháng Tám

Ngã 3 nhà Thờ

Ngã 4 nhà Đỏ

500

6/2019

FPT

 

5

Gia Long

Cách Mạng Tháng Tám

Cầu Gia Long

900

5/2020

FPT

 

6

Châu Văn Tiếp

Cách Mạng Tháng Tám

Giáp ranh sông Sài Gòn

900

5/2020

FPT

 

7

Phan Thanh Giản

Phan Đình Phùng

Cách Mạng Tháng Tám

1400

5/2020

FPT

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1195/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1195/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2019
Ngày hiệu lực09/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1195/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1195/QĐ-UBND 2019 các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1195/QĐ-UBND 2019 các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1195/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýĐặng Minh Hưng
       Ngày ban hành09/05/2019
       Ngày hiệu lực09/05/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1195/QĐ-UBND 2019 các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1195/QĐ-UBND 2019 các tuyến đường triển khai hạ tầng ngầm cáp viễn thông Bình Dương

           • 09/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực