Quyết định 1198/QĐ-UBND

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1198/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Quận 1 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 14 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 51/TTr-TP ngày 11 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 134/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1; Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 1 vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- UBND: CT;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu:VT, TP-Thuận.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1198/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo 01/10/2015
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1198/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Quận 1 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1198/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Quận 1 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Phạm Thành Kiên
Ngày ban hành 14/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo 01/10/2015
Số công báo Số 44
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1198/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Quận 1 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1198/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Quận 1 Hồ Chí Minh

 • 14/08/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/10/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/08/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực