Quyết định 1198/QĐ-UBND

Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1198/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRONG TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 ca Chính ph về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một s quy định ca Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết th tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 19/TTr-SCT ngày 12 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 115 quy trình nội bộ của Sở Công Thương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục nh chính (12 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Công Thương:

1. Chủ trì phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh, triển khai thc hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung các quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh t chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tnh, đúng theo quy đnh của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn ca Văn phòng Chính ph tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc SCông Thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1198/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1198/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2019
Ngày hiệu lực26/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1198/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1198/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLê Minh Chiến
        Ngày ban hành26/06/2019
        Ngày hiệu lực26/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Bạc Liêu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1198/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Bạc Liêu

            • 26/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực