Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn không còn phù hợp để thực hiện Nghị định 99/2007/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN DO UBND TỈNH BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2007/NĐ-CP NGÀY 13/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 3/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 31/TTr-SXD ngày 28/9/2007 về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản hướng dẫn không còn phù hợp do UBND tỉnh ban hành để thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, gồm các văn bản sau:

1. Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 về việc ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Bình.

2. Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng tỉnh Thái Bình.

3. Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng tỉnh Thái Bình.

4. Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt tỉnh Thái Bình.

5. Công văn số 1152/UBND-XDCB ngày 24/7/2006 của UBND tỉnh về việc định mức chi phí cho các ban quản lý dự án không chuyên và chi phí tư vấn đối với các đơn vị được cấp có thẩm quyền cho phép kiêm nhiệm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ ;
- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, XDCB, TH (1).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2007
Ngày hiệu lực22/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýNguyễn Duy Việt
       Ngày ban hành12/11/2007
       Ngày hiệu lực22/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2007/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           • 12/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực