Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND về việc giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Quyết định 12/2007/QĐ-UBND giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 quận 8 đã được thay thế bởi Quyết định 21/2007/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2007/QĐ-UBND giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 12/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 13 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐỢT 1 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước;
Căn cứ Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn quảng cáo Đài Truyền hình;
Căn cứ Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về ban hành “Quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8”;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 kỳ họp lần thứ 8 (khóa IX);
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tại Tờ trình số 41/TT-TCKH ngày 05 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn năm 2007 thuộc nguồn vốn đầu tư phân cấp và nguồn vốn ngân sách quận theo danh mục công trình đầu tư đính kèm. 

Điều 2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư đối với các công trình khởi công mới. Hoàn thành thanh toán và quyết toán vốn đầu tư khối lượng chuyển tiếp năm 2007 theo đúng quy định hiện hành.

2. Thực hiện các thủ tục đầu tư đối với danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8, Trưởng Phòng Kinh tế quận 8, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8, Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỢT 1 NĂM 2007

(Theo Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

ĐVT: triệu đồng

STT

DANH MỤC CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Tổng vốn đầu tư

Kế hoạch 2007

Phân công chủ đầu tư

Ghi chú

Tổng số

NSTP phân cấp

Huy động dân

Vốn NS Quận

 

 

 

TỔNG CỘNG: (I+II)

 

 

79.652

28.428

23.374

0

5.054

 

 

I

Công trình thanh toán khối lượng đọng và chuyển tiếp:

75.049

23.825

21.271

0

2.554

 

 

1

Xây dựng tường rào, nhà bảo vệ Trường Mầm non phường 2 (số 41 Dạ Nam)

41 Dạ Nam

Xây dựng mới, tổng khuôn viên đất 1.620m2, nhà cấp 2, 1 trệt 2 lầu

4.844

644

644

 

 

BQLDA Q8

 

2

Mở rộng Trường Tùng Thiện Vương

P12

XD mới 1641m2,cải tạo 162m2, nâng tầng 777m2. Tăng 17 phòng học và các phòng chức năng.

5.191

6

6

 

 

BQLDA Q8

 

3

Mở rộng Trường THCS Chánh Hưng

P5

 

4.998

30

30

 

 

BQLDA Q8

 

4

Phòng khám đa khoa Xóm Củi

P12

Xây dựng mới

5.199

688

688

 

 

BQLDA Q8

 

5

Hẻm 2889 Phạm Thế Hiển

P7

Nâng cấp

382

51

51

 

 

BQLDA Q8

 

6

Hẻm 2805 Phạm Thế Hiển

P7

Nâng cấp

283

20

20

 

 

BQLDA Q8

 

7

Nhà Văn hóa phường 14

P14

Xây dựng mới

1.200

58

 

 

58

BQLDA Q8

Vốn tài trợ XĐGN 300 trđ

8

Trụ sở Công an phường 11

P11

DTKV: 258 m2. DT sàn 687m2, 1 trệt 2 lầu.

1.430

100

 

 

100

BQLDA Q8

 

9

Hẻm 109 Dương Bá Trạc

P1

Nâng cấp

1.970

60

 

 

60

BQLDA Q8

Ctr VĐ nhân dân hiến đất.

10

Hẻm 219 Tạ Quanh Bửu

P3

Nâng cấp

245

83

 

 

83

BQLDA Q8

 

11

Hẻm Đình An Tài - Rạch Cùng

P7

Nâng cấp

1.137

100

 

 

100

BQLDA Q8

Ctr VĐ nhân dân hiến đất.

12

Nâng cấp đường nội bộ cư xá Chánh Hưng Lô B-C

P 9

Nâng cấp

962

353

 

 

353

BQLDA Q8

 

13

Nâng cấp đường nội bộ cư xá Chánh Hưng Lô F-H

P 9

Nâng cấp

938

185

 

 

185

BQLDA Q8

 

14

Nâng cấp hẻm khu phố 4 phường 16 và hẻm 2733 khu phố 2, phường 7, quận 8 (Công trình phòng chống lụt bão năm 2004)

P7 & P16

Nâng cấp bờ bao tổng chiều dài 1.000m và một số hẻm ven kênh rạch

589

23

 

 

23

Phòng Kinh tế quận 8

Vốn ngân sách 500 triệu đồng, phần còn lại vận động nhân dân đóng góp

15

Duy tu sửa chữa các hạng mục công trình phòng chống lụt bão năm 2005

Q8

 

457

203

 

 

203

Phòng Kinh tế quận 8

 

16

Xây dựng Hội trường văn hóa quận 8

P5

Xây dựng mới

6.900

1.097

1.097

 

 

BQLDA Q8

 

17

Nâng cấp hẻm 329 Bùi Minh Trực (hẻm vào Hương Huyền)

P5

Nâng cấp

1.300

60

60

 

 

BQLDA Q8

 

18

Trụ sở UBND phường 9

P9

XD mới 1 trệt 2 lầu

2.714

1.554

1.554

 

 

BQLDA Q8

 

19

Trụ sở UBND phường 2 (Trường Âu Dương Lân - cơ sở 2)

P2

XD mới 1 trệt 2 lầu

3.838

3.352

3.352

 

 

BQLDA Q8

 

20

Trụ sở UBND phường 10

P10

XD mới 1 trệt 2 lầu

2.513

1.506

1.506

 

 

BQLDA Q8

 

21

Sửa chữa Trường Mầm non Tuổi Ngọc

P6

Sửa chữa

1.852

15

15

 

 

BQLDA Q8

 

22

Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Bông Sao

P5

Sửa chữa, cải tạo

749

56

56

 

 

BQLDA Q8

 

23

Nhà Văn hóa phường 3

P3

Kho chiếu cũ hẻm 102 ADL (181m2 DT sàn 621m2)

1.815

466

466

 

 

BQLDA Q8

 

24

Nhà Văn hóa phường 7

P7

Khu đất phía sau UBND P7 (428,6m2) DT sàn 848,7m2

2.948

2.366

2.366

 

 

BQLDA Q8

 

25

Nhà Văn hóa phường 2

P2

Khu Caritas đường TQB DTKV 206,8m2 DT sàn 585,3m2

1.812

1.752

1.752

 

 

BQLDA Q8

 

26

Trạm Y tế phường 3

P3

 

2.090

1.430

1.430

 

 

BQLDA Q8

 

27

Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Thái Hưng (đường Phạm Thế Hiển)

P4

Sửa chữa, cải tạo

373

15

 

 

15

BQLDA Q8

 

28

Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Thái Hưng (đường Tạ Quang Bửu)

P4

Sửa chữa, cải tạo

338

41

 

 

41

BQLDA Q8

 

29

Sửa chữa cải tạo Trường Hồng Đức

P14

Sửa chữa, cải tạo

500

32

 

 

32

BQLDA Q8

 

30

Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị

P15

Sửa chữa, cải tạo

248

15

 

 

15

BQLDA Q8

 

31

Duy tu đường Hồ Học Lãm

P16

San lấp các vũng sâu, bù vênh, thảm bê tông nhựa dày 7cm.

303

19

 

 

19

BQLDA Q8

 

32

Xây dựng trụ sở Phường đội và Khối dân vận phường 14

P14

Xây dựng mới

747

357

 

 

357

BQLDA Q8

 

33

Nâng cấp đường Nguyễn Văn Của

P13

Nâng cấp lề đường

1.028

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

34

Hệ thống thoát nước hẻm 1/1A đường Phạm Hùng

P4

Làm hệ thống thoát nước

10

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

35

Sửa chữa đường số 12 phường 5 quận 8 (đoạn từ đường Phạm Hùng đến đường 1011)

P5

Sửa chữa

2.881

706

706

 

 

BQLDA Q8

 

36

Đấu nối hệ thống thoát nước khu Trung tâm hành chính quận 8

P5

Làm hệ thống thoát nước

10

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

37

Đường bên hông khu Trung tâm hành chính

P5

Xây dựng mới

3.530

1.780

1.780

 

 

BQLDA Q8

 

38

Đường vào Trường Tùng Thiện Vương

P12

Xây mới

848

252

252

 

 

BQLDA Q8

 

39

Sân trước Ủy ban nhân dân quận 8

P5

 

4.987

3.430

3.430

 

 

BQLDA Q8

 

40

Trang thiết bị Hội trường văn hóa quận 8

P5

 

666

666

 

 

666

VP. HĐND-UBND Q8

 

41

Sửa chữa Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển phường 6 quận 8

P6

 

14

14

 

 

14

BQLDA Q8

 

42

Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các tuyến đường chính (quận và sở quản lý)

Quận 8

 

36

36

 

 

36

BQLDA Q8

 

43

Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các hẻm của các phường 1, 2, 3

P1, 2, 3

 

15

15

 

 

15

BQLDA Q8

 

44

Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các hẻm của các phường 4, 5, 6, 7

P4, 5, 6, 7

 

119

119

 

 

119

BQLDA Q8

 

45

Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các hẻm của các phường 8, 9, 10

P8, 9, 10

 

9

9

 

 

9

BQLDA Q8

 

46

Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các hẻm của các phường 11, 12, 13

P11, 12, 13

 

13

13

 

 

13

BQLDA Q8

 

47

Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các hẻm của các phường 14, 15, 16

P14, 15, 16

 

18

18

 

 

18

BQLDA Q8

 

II

Công trình khởi công mới:

 

 

4.603

4.603

2.103

0

2.500

 

 

1

Mua sắm trang thiết bị Phòng khám đa khoa Xóm Củi

P12

 

2.049

2.049

 

 

2.049

Trung tâm Y tế quận 8

 

2

Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quận 8

Quận 8

 

669

669

669

 

 

BQ-DA Q8

 

3

Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 16 phường thuộc quận 8

16 phường

 

1.434

1.434

1.434

 

 

BQLDA Q8

 

4

Gia cố đê bao rạch Lồng Đèn kết hợp làm đường giao thông nông thôn (Phòng chống lụt bão 2006)

P7

 

451

451

 

 

451

BQLDA Q8

 

III

Công trình chuẩn bị đầu tư

 

181.657

620

530

0

90

 

 

a

Khối giáo dục

 

 

74.963

220

220

0

0

 

 

1

Sửa chữa Trường Tiểu học Lý Thái Tổ

P11

Sửa chữa

1.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

2

Xây dựng cải tạo Trường Tiểu học Vàm Cỏ Đông

P4

Sửa chữa

1.533

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

3

Trường Tiểu học Đinh Công Tráng

P10

Sửa chữa

970

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

4

Trường Tiểu học Nguyễn Trực

P1

Cải tạo, xây mới

5.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

5

Sửa chữa nâng cấp Trường Tiểu học Rạch Ông

P2

Xây dựng mới

2.600

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

6

Xây dựng, sửa chữa Trường Dương Bá Trạc

P2

2 phòng chức năng + s/c nhà hiện hữu

2.772

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

7

Trường THCS Bình An

P7

Sửa chũa, cải tạo

3.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

8

Xây dựng mới hội trường và sửa chữa cải tạo Trường Chánh Hưng

P5

Sửa chữa và xây mới

4.119

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

9

Trường Mầm non phường 2 (số 41 Dạ Nam)

P2

Xây dựng mới

3.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

10

Xây dựng mở rộng Trường Âu Dương Lân

P3

Mở rộng

2.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

11

Trường Mầm non phường 13

P13

Xây dựng mới

4.969

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

12

Trường Mầm non Việt Nhi phường 2

P2

Sửa chữa

500

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

13

Trường Mầm non phường 8

P8

Xây dựng mới

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

14

Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ

P16

Cải tạo, xây mới

5.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

15

Trường THCS Bình Đông

P16

Sửa chũa, cải tao

2.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

16

Trường Tiểu học Thái Hưng

P4

Cải tạo, xây mới

5.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

17

Trường THCS Tùng Thiện Vương

P12

Nâng nền, sân và SC khối cũ

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

18

Trường Tiểu học Hồng Đức

P14

Cải tạo, xây mới

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

19

Trường Tiểu học Bông Sao

P5

Cải tạo, xây mới

5.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

20

Trường Tiểu học Hưng Phú

P9

Cải tạo, xây mới

4.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

21

Trường THCS Khánh Bình

P3

Cải tạo, mở rộng

5.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

22

Trường THCS Trần Danh Ninh

P8

Sửa chữa lớn

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

b

Khối Văn hóa thể thao

 

 

11.062

40

40

0

0

 

 

1

Phủ nhựa đường chạy Sân vận động quận 8

P5

Xây dựng mới

4.862

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

2

Nhà Thiếu nhi quận 8 (giai đoạn 2)

P5

 

2.200

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

3

Nhà Văn hóa phường 16

P16

XD mới 1 trệt 1 lầu

2.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

4

Nhà Văn hóa phường 8

P8

Xây dựng mới

1.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

c

Khối Y tế

 

 

6.397

60

60

0

0

 

 

1

Trạm Y tế phường 4

P4

Xây dựng mới

850

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

2

Trạm Y tế phường 7

P7

Xây dựng mới

700

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

3

Sc Nhà bảo sanh và khoa dược TTYT Q8

P4

Sửa chữa

1.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

4

Trạm Y tế phường 9

P9

Xây dựng mới

1.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

5

Trạm Y tế phường 5

P5

Xây dựng mới

1.897

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

6

Trạm Y tế phường 16

P16

Xây dựng mới

450

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

d

Khối giao thông

 

 

16.369

120

40

0

80

 

 

1

Hệ thống thoát nước hẻm 1/16A đường Phạm Hùng

P4

Nâng cấp

300

10

 

 

10

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

2

Hẻm 2385 đường Phạm Thế Hiển

P6

Nâng cấp

1.365

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

3

Hẻm 103 đường Bến Phú Định

P16

Nâng cấp

375

10

 

 

10

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

4

Hẻm 28 An Dương Vương

P16

Nâng cấp

800

10

 

 

10

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

5

Xây dựng vỉa hè đường 1017 Phạm Thế Hiển (trên đoạn tiếp giáp với trụ sở Ủy ban nhân dân quận 8)

P5

Xây dựng mới vỉa hè

390

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

6

Xây dựng vỉa hè đường Hưng Phú (đoạn từ cầu Chánh Hưng đến cầu Chữ Y)

P8, 9

Xây dựng mới vỉa hè

2.634

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

7

Đường vào Ủy ban nhân dân phường 6

P6

Xây dựng mới

7.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

8

Đường Đinh Hòa

P11

Nâng cấp lề đường

995

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

9

Đường Phong Phú

P12

Nâng cấp lề đường

1.200

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

10

Đường Cần Giuộc

P12

Nâng cấp lề đường

480

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

11

Đường Võ Trứ

P9

Nâng cấp lề đường

500

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

12

Hệ thống thoát nước đường Huỳnh Thị Phụng

P4

Làm hệ thống thoát nước

330

10

 

 

10

BQLDA Q8

 

e

Khối khác

 

 

31.188

70

60

0

10

 

 

1

Xây dựng trụ sở Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên Môi trường

P5

Xây dựng mới

4.975

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

2

Xây dựng trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8

P5

Xây dựng mới

3.710

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

3

XD mở rộng Đài Liệt sĩ phường 7

P7

Xây dựng, mở rộng

4.998

10

10

 

 

Cty DVCIQ8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

4

SC Phường đội phường 9

P9

Tổng diện tích sàn XD: 199,32m2, 1 trệt 2 lầu

705

10

 

 

10

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

5

Khối trụ sở đoàn thể quận 8 (hạng mục bồi thường, san lấp và tường rào)

P5

 

5.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

6

Xây dựng khu hành chính phường 6 (hạng  mục bồi thường, san lấp và tường rào)

P6

 

11.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

7

Kho Công sản quận 8

 

Xây dựng mới

800

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

f

Khối phường

 

 

41.678

110

110

0

0

 

 

1

Trụ sở UBND phường 1

P1

XD mới 1 trệt 2 lầu

2.900

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

2

Trụ sở UBND phường 4

P4

XD mới 1 trệt 2 lầu

3.600

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ gi vốn khởi công mới 2007

3

Trụ sở UBND phường 15

P15

XD mới 1 trệt 2 lầu

3.500

10

10

 

 

BQLDA Q8

Chờ ghi vốn khởi công mới 2007

4

Trụ sở UBND phường 7

P7

XD mới 1 trệt 2 lầu

3.680

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

5

Trụ sở UBND phường 6

P6

XD mới 1 trệt 2 lầu

5.650

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

6

Trụ sở UBND phường 5

P5

XD mới 1 trệt 2 lầu

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

7

Trụ sở UBND phường 8

P8

XD mới 1 trệt 2 lầu

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

8

Trụ sở UBND phường 3

P3

XD mới 1 trệt 2 lầu

4.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

9

Trụ sở UBND phường 11

P11

XD mới 1 trệt 2 lầu

3.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

10

Trụ sở UBND phường 13

P13

XD mới 1 trệt 2 lầu

3.000

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

11

Trụ sở UBND phường 14

P14

XD mới 1 trệt 2 lầu

4.348

10

10

 

 

BQLDA Q8

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2007
Ngày hiệu lực20/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2007/QĐ-UBND giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2007/QĐ-UBND giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đô Lương
        Ngày ban hành13/03/2007
        Ngày hiệu lực20/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2007/QĐ-UBND giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 quận 8

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2007/QĐ-UBND giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng sửa chữa năm 2007 quận 8