Quyết định 12/2009/QĐ-UBND

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ Ủy ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 13/2009/QĐ-UBND quy định việc chứng thực hợp đồng, giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng địa bàn tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 12/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 275/TTr-STP ngày 13/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là hợp đồng, giao dịch) của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ Uỷ ban nhân dân sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

1. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khu công nghiệp) trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ, huyện Bình Minh và huyện Bình Tân do các tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng và Văn phòng công chứng) thực hiện.

2. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (trừ trường hợp khu công nghiệp) trên địa bàn các huyện còn lại chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng công báo tỉnh.

Bãi bỏ đoạn “có thẩm quyền công chứng hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản ở các huyện: Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn” của Điều 1 Quyết định số 4226/QĐ-UB ngày 02/12/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Phòng Công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Vĩnh Long và xã, phường, thị trấn; tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;          
- VP Chính phủ;
- Cục KTVB –BTP;
- Đoàn ĐBQhội tỉnh;
- TT.TU, HĐND tỉnh;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT; 2.10.10.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2009
Ngày hiệu lực 30/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/2009
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng địa bàn tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành 20/05/2009
Ngày hiệu lực 30/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/07/2009
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2009/QĐ-UBND chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất công chứng địa bàn tỉnh Vĩnh Long