Quyết định 12/2011/QĐ-UBND

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND mức chi trợ cấp người nghiện ma túy đã được thay thế bởi Quyết định 38/2014/QĐ-UBND mức chi hỗ trợ cai nghiện ma tuý quản lý sau cai nghiện ma tuý Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 02/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2011/QĐ-UBND mức chi trợ cấp người nghiện ma túy


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ 05-06 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Đối tượng đang hưởng chế độ tiền ăn theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng được chuyển sang hưởng chế độ tiền ăn quy định tại Quyết định này kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2011.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐ-TBXH; Bộ Tài chính;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VTLT, VX, NCPC, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

PHỤ LỤC

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY, NGƯỜI BÁN DÂM ĐANG CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TẠI TRUNG TÂM GD-DN 05-06
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng)

TT

Nội dung

Định mức chi (Mức tối đa)

Thời gian thực hiện

1

Tiền ăn đối với người nghiện ma túy (*)

600.000đ/ người/tháng

12 tháng

2

Tiền ăn đối với người bán dâm (*)

600.000đ/ người/tháng

09 tháng

3

Tiền ăn đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động; người bán dâm, người nghiện ma túy chưa thành niên

600.000đ/ người/tháng

Trong thời gian chấp hành Quyết định

4

Tiền ăn đối với người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm

20.000đ/ người/ngày

Tối đa không quá 15 ngày

5

Tiền điều trị đối với người nghiện ma túy được trợ cấp thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác

400.000đ/ người

Cho 1 lần chấp hành Quyết định

6

Tiền điều trị đối với những người bán dâm được trợ cấp thuốc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thuốc chữa bệnh thông thường, xét nghiệm và các chi phí y tế khác

200.000đ/ người

7

Trường hợp người bán dâm đồng thời là người nghiện ma túy thì được cấp thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện

550.000đ/ người

8

Tiền mua sắm vật dụng cá nhân (chăn, màn, chiếu, gối,…)

300.000đ/ người/năm

Hoặc cho 1 lần chấp hành Quyết định đối với đối tượng thời gian chấp hành Quyết định dưới 1 năm

9

Tiền trang cấp quần áo, dép (02 bộ quần áo, 01 áo ấm và 01 đôi dép)

350.000đ/ người/năm

10

Tiền hoạt động văn thể mỹ

50.000đ/ người/năm

11

Tiền hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng chấp hành quyết định lần đầu

1.000.000đ/ người

 

12

Tiền hỗ trợ mai táng cho người nghiện ma túy, người bán dâm đang chữa trị, cai nghiện chết mà không còn thân nhân hoặc thân nhân không đến kịp hoặc chết do tai nạn lao động

3.000.000đ/ người

 

13

Đối với người nghiện ma túy, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS khi mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền mua sắm các vật dụng và các khoản chi hỗ trợ khác

250.000đ/ người/năm

 

14

Tiền vệ sinh cá nhân của phụ nữ

20.000đ/ người/tháng

 

15

Tiền học nghề: Người nghiện ma túy, người bán dâm đang chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 được học nghề miễn phí do Trung tâm tổ chức. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, bố trí kinh phí trong dự toán chi đảm bảo xã hội của Sở từ nguồn ngân sách thành phố hằng năm. Định mức chi dạy nghề miễn phí được áp dụng theo chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ghi chú: (*) Đối với đối tượng 1 và 2, ngân sách thành phố hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng cai nghiện ma túy là 12 tháng, đối tượng mại dâm là 09 tháng. Thời gian chấp hành quyết định còn lại (nếu có) ngân sách thành phố sẽ chi ứng trước cho đối tượng. Đối tượng và thân nhân, gia đình đối tượng phải có trách nhiệm đóng góp tiền ăn theo quy định. Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 có trách nhiệm đôn đốc, quản lý, thu nộp các khoản đóng góp của đối tượng và gia đình đối tượng vào ngân sách thành phố theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2011/QĐ-UBND mức chi trợ cấp người nghiện ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2011/QĐ-UBND mức chi trợ cấp người nghiện ma túy
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành06/05/2011
       Ngày hiệu lực16/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2011/QĐ-UBND mức chi trợ cấp người nghiện ma túy

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2011/QĐ-UBND mức chi trợ cấp người nghiện ma túy