Quyết định 12/2011/QĐ-UBND

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân do tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công chức Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 18/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý tổ chức bộ máy công chức Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 28/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công chức Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 31 tháng 08 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 449/TTr-SNV ngày 09 tháng 8 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 128/BC-STP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về phân cấp quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của tỉnh Cà Mau; thay thế Điều 2 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Như Điều 4;
- Cổng thông tin ĐT Chính phủ;
- Cổng thông tin ĐT tỉnh;
- Chuyên viên các khối;
- Lưu: VT, Mi58/8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Công chức trong cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện; công chức trong b máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Chương 2.

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Điều 3. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng

1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch tuyển dng công chức (bao gm c các đơn vị trực thuộc) gửi về Sở Ni vụ tổng hợp, trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức.

2. Ni dung kế hoạch tuyển dụng: Tổng số chỉ tiêu biên chế công chức được giao; s biên chế hiện có; nhu cầu cn tuyển dụng; số lượng vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao.

Điều 4. Quyết định tuyển dụng

1. Căn cứ kết quả tuyển dụng công chức được Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh công nhận, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ra quyết định tuyển dụng công chức.

2. Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn theo quy định, không có lý do chính đáng thì Thủ trưởng cơ quan đó ra quyết định hủy quyết định tuyn dụng và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Khi kiểm tra hồ sơ của người trúng tuyển để ra quyết định tuyển dụng, nếu phát hiện và xác minh thấy văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc không thuộc diện ưu tiên tuyển dụng như kê khai trong hồ sơ dự tuyển, thì Thủ trưởng đơn vị lập danh sách gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng.

Điều 5. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau lập hồ sơ, thủ tục gửi Sở Nội vụ thực hiện quy trình thủ tục tiếp nhận không qua thi tuyển (nhưng phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch) đối với các trường hợp sau:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b) Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

c) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 60 tháng gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

d) Các trường hợp cơ quan không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

Là người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có thời gian công tác liên tục (không kể thời gian tập sự, thử việc) từ đủ 60 tháng trở lên và trong thời gian công tác 60 tháng gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch gồm những trường hợp sau:

- Những người đã là công chức từ cấp huyện trở lên thuộc ngành, lĩnh vực cần tuyển, sau đó chuyển sang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước;

- Viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này)

- Những người đang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước;

- Những người là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu.

2. H sơ đ nghị các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Công văn đề nghị do Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ký, trong đó có bản mô tả công việc của vị trí việc làm cn tuyển tương ứng với từng trường hợp đề nghị tiếp nhận khong qua thi tuyển; số chỉ tiêu biên chế được giao, số biên chế hiện có; dự kiến xếp ngạch, bậc lương ca công chức;

b) Đối với trường hợp không phải qua kiểm tra, sát hạch quy định tại điểm d khon 1 Điu này thì phải có văn bản đề nghị tiếp nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi dự kiến bố trí công tác đối với người được tiếp nhận không qua thi tuyển;

c) Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển:

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu số 2c ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng BNội vụ v việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (sau đây viết tắt là mẫu số 2c);

- Bản sao giấy khai sinh có chứng thực;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của v trí dự tuyển, có chứng thực;

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, có chứng thực

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận ca người đng đu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

3. Việc xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển đối với viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đ 05 năm trở lên theo quy định tại đim a khon 1 Điu 58 Luật Viên chức thực hiện theo quy định của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Viên chức.

Điều 6. Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

1. Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

a) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên, cán sự, nhân viên hoặc tương đương

Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước để xếp ngạch, bậc lương cho công chức.

b) Trường hp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo hồ sơ gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ. Hồ sơ bao gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.

2. Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, gửi Sở Nội vụ tổng hp, trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; Thủ trưởng Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố quyết định bổ nhiệm và xếp lương chuyên viên, cán sự, nhân viên hoặc tương đương.

Điều 7. B nhiệm vào ngạch công chức

1. Sau khi hết thời gian tập sự theo trình độ của ngạch, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức theo quy định.

2. Người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng và gửi quyết định về Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

1. Nâng bậc lương thường xuyên:

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức có ngạch lương chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở Nội vụ;

b) Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức có ngạch lương chuyên viên chính và tương đương;

c) Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức có ngạch lương chuyên viên cao cấp và tương đương.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn:

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức có ngạch lương chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp thống nhất quản lý chung;

b) Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức có ngạch lương chuyên viên chính và tương đương;

c) Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch y ban nhân dân tnh ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức có ngạch lương chuyên viên cao cấp và tương đương, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 9. Chuyển ngạch, nâng ngạch

1. Chuyển ngạch:

a) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ký quyết định chuyển ngạch đối với công chức có ngạch lương chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ;

b) Giám đốc Sở Nội vụ ký quyết định chuyển ngạch lương đối với công chức có ngạch lương chuyên viên chính và tương đương, sau khi có ý kiến thng nhất bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nâng ngạch:

Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn thì có thể được dự thi nâng ngạch theo quy định. Chậm nhất là ngày 28 tháng 02 hàng năm, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành ph Cà Mau phải có văn bản báo cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có thuộc phạm vi quản lý và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức theo mu s 01, 02, (theo nguyên tắc cạnh tranh - mẫu số 01 và danh sách công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện - mẫu số 02) ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến.

- Đối với công chức có ngạch lương chuyên viên chính và tương đương, sau khi có kết quả kỳ thi nâng ngạch, Thủ trưởng đơn vị làm thủ tục gửi Giám đốc Sở Nội vụ quyết định bổ nhiệm ngạch. Sau 05 ngày làm việc k từ ngày ký quyết định, S Nội vụ báo cáo Bộ Nội vụ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này.

- Đối với công chức có ngạch lương chuyên viên, cán sự, nhân viên và tương đương, sau khi có kết quả kỳ thi nâng ngạch. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ký quyết định bổ nhiệm ngạch. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở Nội vụ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định này để tổng hp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Chương 3.

ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIM, BỔ NHIỆM LẠI MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC

Điều 10. Điều động, tiếp nhận công chức

1. Thẩm quyền:

a) Giám đốc Sở Nội vụ quyết định điều động, tiếp nhận đối với công chức giữ chức vụ từ cấp phòng và tương đương; công chức không giữ chức vụ lãnh đạo từ Sở, ban, ngành này sang Sở, ban, ngành khác, từ huyện này sang huyện khác và ngoài tỉnh (kể cả công chức công tác ở các lĩnh vực khác khi chuyển v lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau quản lý), sau khi có ý kiến thống nhất của Thủ trưởng đơn vị nơi chuyển đi, chuyển đến.

b) Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau được điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo yêu cầu công tác trong cơ quan, đơn vị đang quản lý (kể cả công chức từ lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước sang lĩnh vực sự nghiệp trực thuộc của cơ quan, đơn vị).

2. Điều kiện xét cho phép chuyển công tác:

a) Chỉ áp dụng đối với đối tượng đã được công nhận là công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

b) Công chức không phải là đối tượng đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật;

c) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Thủ tục:

a) Đơn đề nghị chuyển công tác của người có nhu cầu (01 bản chính);

b) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng và quản lý công chức (01 bản chính);

c) Văn bản đồng ý chấp thuận tiếp nhận của cơ quan, đơn vị đến (01 bản chính);

d) Quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc công nhận hết thời gian tập sự của công chức (01 bản photo). Trường hợp công tác trước năm 1993 thì photo 01 bản sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kèm theo hồ sơ;

e) Phiếu đánh giá công chức của năm gần nhất (01 bản chính);

f) Văn bằng, chứng chỉ đã được đào tạo, bồi dưỡng (01 bản photo);

g) Lý lịch công chức theo mẫu thống nhất của Bộ Nội vụ (01 bộ, bản chính).

Trường hợp người xin chuyển công tác thuộc các đơn vị trực thuộc của các Sở, ban, ngành tỉnh; y ban nhân dân cấp huyện thì phải có văn bản đng ý của cơ quan chủ quản.

Đối với trường hợp chuyển công tác ra ngoài tỉnh thì phải có văn bản xác nhận quá trình công tác và được đào tạo ở các trường của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng công chức (01 bản chính) kể từ khi chính thức được tuyển dụng công chức đến ngày xin chuyển công tác.

Điều 11. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức công chức giữ chức vụ lãnh đạo và kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ký quyết định bổ nhiệm, b nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức giữ chức vụ Giám đốc sở, Phó Giám đc sở và tương đương, trừ những chức danh do pháp luật quy định.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương kể cả kế toán trưởng, phụ trách kế toán thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau; trừ những chức danh do pháp luật quy định và những chức danh bắt buộc hiệp y thì phải hiệp y trước khi bổ nhiệm. Sau 5 ngày làm việc, kể từ khi ký quyết định, Thủ trưởng cơ quan gửi Quyết định và danh sách trích ngang theo mẫu số 04 về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tng hợp.

3. Thủ trưởng Chi cục và tương đương thuộc Sở, ban, ngành tỉnh ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng, trạm và tương đương trở xuống (đối với đơn vị trực thuộc chi cục, trung tâm); trừ những chức danh do pháp luật quy định. Sau 5 ngày làm việc, k từ ngày ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, phi gửi Quyết định và danh sách trích ngang theo mẫu số 04 đến cơ quan cấp trên trực tiếp.

4. Thủ trưởng Phòng, ban chuyên môn và tương đương thuộc y ban nhân dân cấp huyện, ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đi với công chức giữ chức vụ lãnh đạo của đơn vị trực thuộc từ cấp phòng, trạm và tương đương trở xuống (đơn vị trực thuộc phòng), trừ những chức danh do pháp luật quy định. Sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, phải gửi Quyết định và danh sách trích ngang theo mẫu số 04 đến cơ quan cấp trên trực tiếp.

Điều 12. Thành lập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan trực thuộc

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau quyết định việc thành lập tổ chức lại, giải thể các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau quản lý theo hướng dẫn của y ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc Chi cục và tương đương, trừ những cơ quan do pháp luật quy định.

Chương 4.

QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

Điều 13. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức hàng năm

1. Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:

a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác; ...

b) Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

c) Người đng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.

2. Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (sau đây gọi chung là công chức):

a) Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

b) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược đim của công chức trong công tác;

c) Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

d) Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức kết luận và quyết định xếp loại công chức tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm.

Điều 14. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhim lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái

Việc đánh giá công chức trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức thực hiện theo trình tự, thủ tục của công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức

1. Thủ trưởng cơ quan sử dụng công chức chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan cp trên trực tiếp và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan do mình phụ trách.

2. T chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức.

3. Bố trí phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức.

4. Đề xuất với cơ quan quản lý công chức đánh giá, bổ nhiệm, b nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, nâng ngạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức theo quy định.

5. Đánh giá công chức thuộc quyền quản lý theo quy định.

6. Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

7. Thống kê và báo cáo cơ quan quản lý công chức cấp trên về tình hình đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

8. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với công chức thuộc phạm vi cơ quan.

9. Quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu trí khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc quyền quản lý, trường hợp người thôi việc, nghỉ hưu trí, bị kỷ luật người đứng đầu hoc cấp phó của người đng đầu của đơn vị thì thủ trưởng cấp trên trực tiếp ký quyết định.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng các S, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

1. Thống kê và báo cáo tình hình đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý.

2. Thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức đúng theo quy định.

3. Khen thưởng, kỷ luật công chức thuộc quyền quản lý hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

4. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước đối với công chức trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc, khi phát hiện có vi phạm phải tiến hành xử lý hoặc yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc xử lý kịp thời; quyết đnh hủy các văn bản của đơn vị trực thuộc có nội dung trái với quy định của pháp luật.

5. Định kỳ vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau báo cáo số lượng điu động, b nhiệm, b nhiệm lại, nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thi hạn, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, đào tạo đối với công chức,...thuộc phạm vi quản lý về y ban nhân dân tnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ

Giao Giám đốc Sở Nội vụ thống nhất quản lý:

1. Về số lượng, chất lượng, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm ngạch, điều động, luân chuyển, đánh giá công chức theo nội dung Quy định này và các quy định khác có liên quan.

2. Thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính cho các cơ quan thuộc y ban nhân dân tỉnh và y ban nhân dân huyện, thành phố.

3. Tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng công chức theo quy định.

4. Tổ chức thi nâng ngạch công chức từ cán sự, chuyên viên và tương đương trở xuống theo quy định.

5. Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách đãi ngộ khác đối với công chức.

6. Hướng dẫn và thực hiện thống kê, báo cáo công chức theo quy định.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của Nhà nước đối với công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức theo phân cấp và theo quy định của pháp luật v khiếu nại, tố cáo.

8. Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp phải qua kiểm tra, sát hạch quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 5 của Quy định này và kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cp huyện tr lên theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của BNi v.

Chương 5.

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ và thực hiện tốt Quy định này, thì được xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Quy định này, vi phạm Quy định này và các văn bản khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ “vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.


UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị
---------

Mu s 01

 

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC HIỆN CÓ
VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CỦA TỪNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM ...

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị

Tổng số

Số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có

Đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức

Ghi chú

CVCC hoặc tương đương

CVC hoặc tương đương

CV hoặc tương đương

CS hoặc tương đương

Nhân viên

CVCC hoặc tương đương

CVC hoặc tương đương

CV hoặc tương đương

CS hoặc tương đương

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

I

Ngạch hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Ngạch thanh tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Ngạch kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….,ngày ……tháng ……..năm 20……….
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị
---------

Mu s 02

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH….. LÊN NGẠCH…. NĂM………….

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hoặc chức danh công tác

quan đơn vị đang làm việc

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)

Mức lương hiện hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi

đề án, công trình

Được miễn thi

Ngoi ngữ đăng ký thi

Ghi chú

Nam

Nữ

Hệ số lương

Mã số ngạch hiện giữ

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính tr

Trình độ QLNN

Trình độ tin học

Trình độ ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….,ngày ……tháng ……..năm 20……….
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị
---------

Mu s 03

 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGẠCH SAU KHI TRÚNG TUYỂN
KỲ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH…… LÊN NGẠCH ….. NĂM ………..

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Cơ quan, đơn vị đang làm việc

Ngạch, bậc lương hiện hưởng trước khi thi nâng ngạch

Ngạch, bậc lương được bổ nhiệm sau khi trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch

Ghi chú

Nam

Nữ

Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch TĐ)

Mã số ngạch hiện giữ

Hệ số lương

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau

Ngày bổ nhiệm ngạch

Mã số ngạch được bổ nhiệm

Hệ số lương

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….,ngày ……tháng ……..năm 20……….
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu s 04

UBND TỈNH CÀ MAU
Tên cơ quan, đơn vị
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

Cà Mau, ngày…… tháng ….. năm 2011

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau)

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán

Dân Tộc

Tham gia cách mạng

Vào Đng

Trình độ

Bồi dưỡng QLNN

Chức vụ

Số QĐ

Ngày, tháng, năm

Lương hiện hưởng
(không cộng phụ cấp)

Nam

Nữ

Dự bị

Chính thức

GDPT

Chuyên môn, chuyên ngành

Chính tr

Ngoại ngữ

Tin học

Bổ nhiệm

B nhiệm lại

Mã ngạch

Bậc

Hệ s

I

Ban Lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phòng Hành chính - Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngo Văn A

15/3/1976

 

Cái Nước - Cà Mau

Kinh

1/5/2001

3/1/2008

3/1/2009

12/12

Đại học Tin học

CC

B

A

CV

Trưởng phòng

12

15/8/2010

 

01.003

2/9

2.67

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Phòng ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Khoa…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Chi cục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Trung tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Ban……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT,...

THỦ TRƯỞNG QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công chức Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công chức Cà Mau
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu12/2011/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
      Người kýPhạm Thành Tươi
      Ngày ban hành31/08/2011
      Ngày hiệu lực10/09/2011
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2014
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công chức Cà Mau

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý công chức Cà Mau