Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp xét duyệt thẩm định báo cáo đã được thay thế bởi Quyết định 41/2019/QĐ-UBND thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm tỉnh Gia Lai và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp xét duyệt thẩm định báo cáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN NỘP, XÉT DUYỆT VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NĂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 về việc quy định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm,

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 807/STC-QLNS ngày 27/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thời gian nộp báo cáo quyết toán năm:

1.1. Đối với đơn vị dự toán:

- Đơn vị dự toán ngân sách huyện, thị xã, thành phố gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

- Đơn vị dự toán ngân sách tỉnh gửi Sở Tài chính trước ngày 05 tháng 4 năm sau đối với đơn vị không có đơn vị dự toán trực thuộc; trước ngày 15 tháng 4 năm sau đối với đơn vị có đơn vị dự toán trực thuộc.

1.2. Đối với các cơ quan tài chính các cấp:

- Ban Tài chính xã, phường, thị trấn lập báo cáo quyết toán năm gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tổng hợp lập báo cáo quyết toán năm gửi về Sở Tài chính và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trước ngày 30 tháng 4 năm sau.

- Sở Tài chính xét duyệt, thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 năm sau.

2. Thời gian xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán năm:

2.1. Đối với đơn vị dự toán:

 - Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp dưới trong phạm vi 20 ngày kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới.

 - Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài chính có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm đối với đơn vị dự toán cùng cấp và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán cho đơn vị trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán của đơn vị.

2.2. Đối với các cơ quan tài chính các cấp:

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định báo cáo quyết toán năm về thu chi ngân sách của ngân sách cấp dưới trực thuộc và thông báo kết quả thẩm định quyết toán cho đơn vị trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận báo cáo quyết toán của đơn vị.

Điều 2. Tất cả các đơn vị dự toán và đơn vị tài chính các cấp ngân sách phải thực hiện nghiêm túc về quy định thời hạn báo cáo quyết toán năm (kể cả báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền) tại Điều 1 Quyết định này. Báo cáo quyết toán NSNN gửi về cơ quan Tài chính phải đầy đủ mẫu biểu theo quy định, kèm theo thuyết minh đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được Chính phủ, HĐND, UBND các cấp quyết định giao theo ngành, lĩnh vực, gắn với kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội để đánh giá hiệu quả, kết quả chi tiêu của từng nhiệm vụ, lĩnh vực được giao quản lý (lượng hoá bằng số liệu, chỉ tiêu cụ thể).

Trường hợp thanh tra, kiểm toán thì các cơ quan, đơn vị vẫn gửi báo cáo quyết toán năm về cơ quan tài chính các cấp theo đúng thời hạn quy định nêu trên. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán, thì gửi báo cáo quyết toán bổ sung. Sở Tài chính trình UBND tỉnh báo cáo quyết toán bổ sung (nếu có) gửi về Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước trước ngày 15/11 năm sau (chỉ gửi số liệu quyết toán có sửa đổi, bổ sung). Những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán sau ngày 15/11 năm sau đối với quyết toán ngân sách năm trước, thì được hạch toán vào năm ngân sách tại thời điểm xử lý theo chế độ quy định.

Quá thời hạn nêu trên, nếu chưa nhận được báo cáo quyết toán ngân sách, cơ quan Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc nhà nước đồng cấp tạm dừng việc rút kinh phí thường xuyên khối văn phòng đối với các cơ quan, đơn vị, tạm dừng rút bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo quy định tại Khoản 3 Điều 60 Luật NSNN cho đến khi nhận được báo cáo quyết toán; đồng thời cơ quan Tài chính các cấp tổng hợp, báo cáo UBND đồng cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phùng Ngọc Mỹ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực20/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp xét duyệt thẩm định báo cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp xét duyệt thẩm định báo cáo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
       Người kýPhùng Ngọc Mỹ
       Ngày ban hành10/07/2012
       Ngày hiệu lực20/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp xét duyệt thẩm định báo cáo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thời gian nộp xét duyệt thẩm định báo cáo