Quyết định 12/2013/QĐ-UBND

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND về tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 10 chỗ Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 25/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 10 chỗ Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỶ LỆ THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước bạ.

Căn cứ Nghị quyết số 118/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 156/TTr-STC-QLG&TS ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 12% (mười hai phần trăm).

Điều 2. Cơ quan thu, đối tượng nộp Lệ phí trước bạ quy định tại Điều 1:

1. Giao cho cơ quan Thuế tổ chức thu;

2. Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài) kê khai nộp Lệ phí trước bạ tại cơ quan Thuế trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chế độ thu, nộp tiền Lệ phí thu được

1. Số tiền Lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) thu được nộp 100% (một trăm phần trăm) vào ngân sách Nhà nước;

2. Cơ quan tổ chức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) phải lập và giao biên lai thu Lệ phí cho đối tượng nộp Lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế và có trách nhiệm niêm yết mức thu Lệ phí tại địa điểm thu Lệ phí.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2013, thay thế Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về tỷ lệ thu, chế độ thu, nộp Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- Website Lạng Sơn;
- PVP, các phòng CV UBND tỉnh;
- Lưu: VT.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực01/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 10 chỗ Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 10 chỗ Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành21/08/2013
       Ngày hiệu lực01/09/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 10 chỗ Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2013/QĐ-UBND tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu ô tô dưới 10 chỗ Lạng Sơn