Quyết định 12/2015/QĐ-UBND

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2015/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2009/QĐ-UBND NGÀY 7/4/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai 2013; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành cnh trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình s 524/TTr-STNMT-TTr ngày 25 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố.

Lý do bãi bỏ: nội dung về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam đnh cư ở nước ngoài và tổ chức cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai đã được quy định tại Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
-
TT Thành y, TT HĐND TP;
-
Đ/c Chủ tịch UBND TP;
-
Các đ/c PCT UBND TP;
-
Cục Kiểm tra VB-B Tư pháp;
-
Website Chính phủ;
-
Văn phòng Thành ủy;
-
Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP;
- V
PUBTP: CPVP, TH, các phòng CV, Trung tâm THCB;
-
Lưu: VT, NNth.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýVũ Hồng Khanh
       Ngày ban hành25/05/2015
       Ngày hiệu lực25/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND Hà Nội

           • 25/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực