Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng thù lao dịch thuật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2016/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG VÀ THÙ LAO DỊCH THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc STư pháp tại Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 16 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Phước với nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật đối với việc soạn thảo hp đồng, giao dịch, sao chụp, đánh máy, dịch thuật và các việc khác liên quan đến hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh;

b) Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng và dịch thuật;

c) Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ dịch thuật; cộng tác viên dịch thuật.

d) Đối với người có yêu cầu công chứng (trừ yêu cầu dịch thuật) thuộc hộ nghèo (có sổ hộ nghèo đang còn giá trị pháp lý tại thời điểm công chứng) thì được miễn thù lao công chứng.

3. Mức trần thù lao

a) Đối với hoạt động công chứng

Đơn vị tính: Đồng.

STT

Nội dung

Mức thu

01

Soạn thảo Hợp đng thế chp, cm c, chuyn nhượng, mua bán, tặng cho, cho thuê, cho mượn, chia tách, đổi nhà đất, tài sản khác, hợp đồng góp vốn, vay tiền.

150.000 đ/hợp đồng

02

Soạn thảo Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh.

200.000 đ/hợp đồng

03

Soạn thảo Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ô tô.

150.000 đ/hợp đồng

04

Soạn thảo Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy.

80.000 đ/hợp đồng

05

Soạn thảo Hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, phụ lục hợp đồng.

150.000 đ/hợp đồng

06

Soạn thảo Hợp đng, văn bản hủy bỏ hợp đng, giao dịch.

150.000 đ/hợp đồng

07

Soạn thảo Hợp đồng ủy quyền.

150.000 đ/hợp đồng

08

Soạn thảo Giấy ủy quyền.

100.000 đ/trường hợp

09

Soạn thảo Văn bản cam đoan, cam kết.

100.000 đ/văn bản

10

Soạn thảo Hợp đồng khác, giao dịch khác.

150.000 đ/hợp đồng

11

Niêm yết, thông báo hồ sơ thừa kế.

100.000 đ/hợp đồng

12

Soạn thảo Văn bản khai nhn, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

100.000 đ/trường hợp

13

Soạn thảo Di chúc.

150.000 đ/trường hợp

14

Công bố di chúc.

50.000 đ/trường hợp

15

Soạn thảo Văn bản từ chối nhận di sản.

50.000 đ/văn bản

16

Soạn thảo Văn bản thỏa thuận về tài sản vợ, chồng, hộ gia đình.

150.000 đ/văn bản

17

Soạn thảo Văn bản thỏa thuận khác.

150.000 đ/văn bản

18

Kiểm tra, rà soát nội dung Hợp đồng thế chấp, cầm c do Ngân hàng soạn thảo.

20.000 đ/hợp đồng

19

Kiểm tra, rà soát nội dung Hợp đồng, Văn bản giao dịch khác do khách hàng (không phải là Ngân hàng) soạn thảo.

100.000 đ/hợp đồng

20

Khai thác hồ sơ lưu công chứng.

20.000 đ/lần

21

Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản liên quan đến hợp đồng, giao dịch

500 đ (tờ đầu tiên) 300 đ (tờ thứ hai trở đi)

b) Đối với hoạt động dịch thuật

Đơn vị tính: Đồng.

STT

Nội dung

Mức thu

01

Thù lao dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt:

1.1

Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

80.000 đ/trang

1.2

Dịch từ Tiếng Đức, Nga, Pháp sang Tiếng Việt

100.000 đ/trang

1.3

Dịch từ Tiếng Trung Quốc, Hàn, Nhật sang Tiếng Việt

110.000 đ/trang

1.4

Dịch từ tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt

120.000 đ/trang

02

Thù lao dịch giấy tờ, văn bản từ Tiếng Việt sang Tiếng nước ngoài

2.1

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

100.000 đ/trang

2.2

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Nga, Pháp, Đức

120.000 đ/trang

2.3

Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Trung Quc, Nhật, Hàn

130.000 đ/trang

2.4

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng các nước khác

150.000 đ/trang

Đối với giấy tờ, văn bản có nhiều trang, thì từ trang thứ hai trở đi mỗi trang sẽ giảm đi 5.000đ (năm ngàn đồng) so với trang liền kề trước đó nhưng bảo đảm mức thù lao của trang cuối cùng giảm đến mức không dưới 30.000đ (ba mươi ngàn đồng/01 trang 350 từ).

Điu 2. Trách nhiệm của các Tchức hành nghcông chứng và Cộng tác viên dịch thuật

1. Các Tổ chức hành nghề công chứng, Cộng tác viên dịch thuật phải xác định mức thù lao cụ thể đối với từng loại việc, văn bản dịch thuật không vượt quá mức trần quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình.

2. Tổ chức hành nghề công chứng; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ dịch thuật; cộng tác viên dịch thuật thu thù lao cao hơn mức trần thù lao và mức thù lao đã niêm yết thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phi hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện thu thù lao công chứng và thu thù lao dịch thuật theo quy định tại Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng các Tổ chức hành nghề công chứng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kim tra văn bản, Cục Công tác phía Nam);
- TT.TU; TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Như Điều 5;
- S Tư pháp;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, P.NC-NgV.DN15(18/02)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực02/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng thù lao dịch thuật Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng thù lao dịch thuật Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành23/03/2016
       Ngày hiệu lực02/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng thù lao dịch thuật Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2016/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng thù lao dịch thuật Bình Phước

           • 23/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực