Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI B QUYT ĐNH SỐ 06/2014/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2014 CA Y BAN NHÂN DÂN TNH SÓC TRĂNG V VIC QUY ĐNH MC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUN LÝ VÀ S DNG PHÍ BO V MÔI TRƯỜNG ĐI VI NƯC THI SINH HOT TRÊN ĐA BÀN TNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Nghị quyết s 92/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, qun lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

Theo đ nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Công ty TNHH Một thành viên Cp nước Sóc Trăng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ST;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Hộp thư điện tử:
phongkiemtravanban2012@gmail.com;
- Lưu: VT, KT, TH. (28b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Hiểu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực20/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Văn Hiểu
       Ngày ban hành07/03/2017
       Ngày hiệu lực20/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 06/2014/QĐ-UBND quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường Sóc Trăng

           • 07/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực