Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định mức chi phí cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2017/QĐ-UBND mức chi tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về hình thức chi trả; mức chi phí cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện phương thức chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Mức chi phí

Mức chi phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội cho đơn vị cung cấp dịch vụ bằng 2% tổng số tiền chi trả trợ cấp thành công.

4. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội cho đơn vị cung cấp dịch vụ được trích từ nguồn đảm bảo xã hội hàng năm đã giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

5. Phương thức chi trả

Thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Triển khai thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, triển khai và kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Bưu điện tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện Quyết định này.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát; hướng dẫn về nghiệp vụ đối với các cơ quan có liên quan trong công tác lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí dịch vụ chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cân đối ngân sách, chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và các phòng, ban liên quan thực hiện công tác lập, phân bổ dự toán, ký hợp đồng chi trả, trợ cấp, chuyển tiền, thanh quyết toán kinh phí chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ Bưu điện đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2017 và thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về quy định mức thù lao và số người làm công tác chi trả trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bưu điện tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2017/QĐ-UBND mức chi tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2017/QĐ-UBND mức chi tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành20/06/2017
       Ngày hiệu lực30/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 12/2017/QĐ-UBND mức chi tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2017/QĐ-UBND mức chi tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội Điện Biên

           • 20/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực