Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 55/2014/QĐ-UBND quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi 55/2014/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước Huế đã được thay thế bởi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công của cơ quan Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi 55/2014/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2014/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUY ĐỊNH VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỂ MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NHẰM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư s 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính v việc quy định chi tiết việc sử dụng vn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - ngh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế về quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ tnh s307/TTr-STC ngày 09 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quyết đnh số 55/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản: Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính.

2. Nội dung mua sắm thường xuyên: Theo quy định tại Điều 73, Mục 2, Chương 7, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và khoản 1 Điều 2, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 3 như sau:

“a) Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đi với gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ gói thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật liệu tiêu hao trong lĩnh vực y tế).

b) Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật liệu tiêu hao trong lĩnh vực y tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Việc lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên được thực hiện theo quy định về lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án nêu tại Chương II, Chương III của Luật đấu thầu; Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Chương IV của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Quy định về đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập:

Các cơ sở y tế công lập có sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (gọi chung là nguồn kinh phí ngân sách) theo quy định để mua thuốc, vật tư, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật liệu tiêu hao trong lĩnh vực y tế (gọi chung là thuốc) phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh, khi thực hiện việc đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn riêng của Bộ Y tế và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính.”

Điều 2. Bãi bỏ Điều 2; điểm a, điểm b khoản 2 Điều 3; Điều 6; khoản 1 Điều 8 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- CT, các Phó CT UBND tỉnh;
- Cổng TT ĐT tnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực15/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2019
Cập nhật10 tháng trước
(14/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi 55/2014/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi 55/2014/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành28/02/2017
       Ngày hiệu lực15/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2019
       Cập nhật10 tháng trước
       (14/02/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi 55/2014/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2017/QĐ-UBND sửa đổi 55/2014/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước Huế