Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 08 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN KHÁC CÓ GIÁ TRỊ LN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn c Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định s 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Kết luận s 398-KL/TU ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s1375/TTr-STC ngày 21 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định tài sản được xác định là tài sản khác có giá trị lớn (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp) trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

4. Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Quy định tài sản khác có giá trị ln sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ là tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 lần sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý triển khai, thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Hiu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);
- Như Điều 6 QĐ;
- Cổng thông tin điện t
tnh (đăng tải);
- Lưu: VT, TKTH, TC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2019
Ngày hiệu lực15/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(12/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýĐỗ Đức Duy
        Ngày ban hành01/08/2019
        Ngày hiệu lực15/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (12/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh Yên Bái

            • 01/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực