Quyết định 12/2019/QĐ-UBND

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2019/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ KHI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 182/TTr-STC ngày 05/4/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Những nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Đối tượng áp dụng:

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc xác định, thẩm định, phê duyệt giá khi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Phân cấp cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đối với thửa đất hoặc khu đất thuộc địa phương quản lý mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh) dưới 10 tỷ đồng.

2. Nhà nước cho thuê đất, cho thuê đất có mặt nước trả tiền hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất thuộc địa phương quản lý mà diện tích tính thu tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất của UBND tỉnh) dưới 10 tỷ đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được phân cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình đối với việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức thực hiện quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019.

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- TT T
nh y (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- UB MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;
- Các đ/c Ph
ó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra VB QPPL - B Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Trung tâm thông tin t
nh;
- Lưu: VT, TH, Hà 45 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Tráng Thị Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýTráng Thị Xuân
        Ngày ban hành13/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2019/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La

              • 13/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực