Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết s 16/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Bình Dương quy định chính sách h trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 464/TTr-SNN ngày 13 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xut và tiêu thụ sản phm nông nghiệp có phạm vi thực hiện giới hạn trong một huyện, thị xã, thành ph, có tng kinh phí đầu tư dưới 05 tỷ đồng/dự án hoặc kế hoạch đnghị liên kết được phê duyệt và ngân sách nhà nước hỗ trợ liên kết được cân đối toàn bộ từ nguồn ngân sách cấp huyện quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- B
NN&PTNT;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cơ sở dữ liệu QG về PL (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu:
VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2020
Ngày hiệu lực01/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(01/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành07/05/2020
        Ngày hiệu lực01/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (01/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 12/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2020/QĐ-UBND hỗ trợ liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Bình Dương

              • 07/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực