Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2020/QĐ-UBND tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2020/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÔNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình s 1553/TTr-GCS ngày 19 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định tài sản công (trừ tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp) có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Tài sản công có giá trị ln trong trưng hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Tài sản công có giá trị lớn tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56, điểm a khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 01 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (hoặc 01 loại tài sản).

Điều 3. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Điều 4. Trách nhim thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Ki
m tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh; UBND tnh; UB MTTQVN tỉnh;
- VP UBND t
nh;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PT - TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2020
Ngày hiệu lực01/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2020/QĐ-UBND tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2020/QĐ-UBND tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành16/06/2020
        Ngày hiệu lực01/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 12/2020/QĐ-UBND tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh tỉnh Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2020/QĐ-UBND tài sản công giá trị lớn sử dụng vào kinh doanh tỉnh Quảng Bình

              • 16/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực