Quyết định 12/2021/QĐ-UBND

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2021/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP CHO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2094/SXD-QHKT ngày 09 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về thẩm quyền phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện thuộc thành phố Cn Thơ.

2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đim dân cư nông thôn trên địa bàn huyện thuộc thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Phân cấp phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được phân cấp theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UB MTTQVN TPCT;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- Các đoàn thể;
- UBND huyện;
- VP UBND TP;
- Cổng TTĐT TPCT;
- Lưu: VT. NCH
16668-2094

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thực Hiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2021
Ngày hiệu lực30/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(30/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýNguyễn Thực Hiện
        Ngày ban hành19/07/2021
        Ngày hiệu lực30/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (30/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Cần Thơ

              • 19/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực