Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2023/QĐ-UBND thực hiện liên thông thủ tục hành chính Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2023/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2015/QĐ CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13/11/2020;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 454/TTr-STP ngày 13/12/2022 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 432/BC-STP ngày 02/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Công an cấp xã thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn.”

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

“1. Tờ khai đăng ký khai sinh, tờ khai thay đổi thông tin cư trú và tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo quy định) do công chức Tư pháp - Hộ tịch cung cấp”.

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 8 như sau:

“2. Trường hợp người có yêu cầu không có điều kiện trực tiếp đến UBND cấp xã để nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện. Việc ủy quyền phải bằng văn bản được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân thích khác theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhưng phải thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh”.

4. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 10 như sau:

“a) Lập hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm: bản sao Giấy khai sinh, Tờ khai thay đổi thông tin cư trú”.

5. Sửa đổi Điều 14 như sau:

“Miễn lệ phí đối với việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quy chế này theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.”

6. Sửa đổi Điều 18 như sau:

“Điều 18. Văn phòng UBND tỉnh

1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.”

Điều 2. Bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 31/2015/QĐ- UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh:

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 6.

2. Bãi bỏ nội dung “người được giao chuyển hồ sơ của UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi trong Sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu” tại khoản 2 Điều 11.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tư pháp, Công an;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Ban, UBKT, Văn phòng - Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Trọng Hải

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2023/QĐ-UBND thực hiện liên thông thủ tục hành chính Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 12/2023/QĐ-UBND thực hiện liên thông thủ tục hành chính Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu12/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Trọng Hải
        Ngày ban hành16/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 12/2023/QĐ-UBND thực hiện liên thông thủ tục hành chính Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2023/QĐ-UBND thực hiện liên thông thủ tục hành chính Hà Tĩnh

              • 16/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực