Quyết định 120/2006/QĐ-UBND

Quyết định 120/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 120/2006/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện đã được thay thế bởi Quyết định 41/2008/QĐ-UBND tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 120/2006/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện - quận - thị xã - thành phố thuộc tỉnh và Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố
về phê chuẩn thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện ; Xét đề
nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 431/TTr-SNV ngày 28 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Phòng Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện.  

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện. Phòng Y tế thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn quận-huyện theo quy định tại Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện-quận-thị xã thành phố thuộc tỉnh và Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở địa phương

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế cho Phòng Y tế phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của địa phương.

Điều 3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện triển khai thực hiện Quyết định này và chỉ đạo việc xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận-huyện

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5;
- Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp;
- Kho bạc Nhà nước thành phố;
- Công an thành phố (PC.13);
- VPHĐ-UB : các PVP; Các Tổ NCTH;
- Lưu : VT, (VX-Nh) .

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2006
Ngày hiệu lực13/08/2006
Ngày công báo15/08/2006
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 120/2006/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/2006/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành03/08/2006
        Ngày hiệu lực13/08/2006
        Ngày công báo15/08/2006
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 120/2006/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/2006/QĐ-UBND thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện