Quyết định 120/QĐ-UBND

Quyết định 120/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/QĐ-UBND ứng phó chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP ỨNG PHÓ VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Thực hiện Công điện Hỏa tốc số 200/CĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 234/TTr-SNN ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Đài PT và TH tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Các phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng Tin học Công báo;
- Trưởng phòng KT; TH, VX;
- Lưu: VT (Hòa).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

KHẨN CẤP ỨNG PHÓ VỚI CÁC CHỦNG VI RÚT CÚM GIA CẦM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ CHỦNG VI RÚT CÚM NGUY HIỂM CÓ KHẢ NĂNG LÂY SANG NGƯỜI.

1. Thông tin chung về vi rút cúm gia cầm:

- Bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao (HPAI) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tốc độ lây lan rất nhanh với tỷ lệ chết cao trong đàn gia cầm nhiễm bệnh, có thể lây sang người và gây ra dịch cúm trên người.

- Bệnh gây ra bởi vi rút cúm tuýp A, đây là loại vi rút thuộc họ orthomyxoviridae với nhiều phân tuýp khác nhau. Trong lịch sử vi rút cúm đã gây ra đại dịch cúm ở gia cầm và ở người, đó là các tuýp có độc lực cao như H5 và H7.

- Vi rút cúm A/H7N9 được xác định có nguồn gốc từ gia cầm nhưng chưa gây bệnh lâm sàng cho gia cầm; vi rút lây truyền từ gia cầm sang người, gây bệnh cho người và tỷ lệ tử vong rất cao;

- Vi rút cúm A/H7N9 được tái tổ hợp theo kiểu lấy 06 gien nội (internal genes) của vi rút cúm H9N2 lưu hành gần đây trong gia cầm ở Trung Quốc; riêng nguồn gốc 02 gien ngoài H7 và N9 vẫn chưa được xác định rõ nhưng có mối liên hệ gần với gien H7 trên vịt và gien N9 trên các loài chim hoang dã. Vi rút cúm H10N9 phân lập được trong gia cầm ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc có gien N tương tự như gien N tìm thấy trong vi rút cúm A/H7N9.

- Vi rút cúm A/H7N9 có phương thức tồn tại và lây truyền giống vi rút cúm A/H5N1 là thường được phát hiện tại những nơi tập trung gia cầm bao gồm cả chợ buôn bán gia cầm sống có phương thức quản lý kém (không kiểm soát được nguồn gốc gia cầm, vệ sinh kém, lưu giữ gia cầm liên tục, không có hoặc có ít ngày đóng cửa chợ để vệ sinh, tiêu độc khử trùng).

- Vi rút cúm A/H7N9 có phương thức tồn tại và lây truyền giống vi rút cúm A/H9N2 là: Đường bài thải vi rút chính là thông qua vùng hầu họng; vi rút có bộ gen nội của vi rút cúm A/H9N2; hiện nay, tại chợ gia cầm ở Trung Quốc, tỷ lệ mẫu gà phát hiện dương tính với vi rút cúm A/H7N9 nhiều hơn các loài khác, đồng thời nhiều mẫu môi trường cũng phát hiện thấy vi rút cúm A/H7N9. Ngoài ra một lượng nhỏ mẫu vịt, chim bồ câu bán tại chợ gia cầm Trung Quốc cũng cho kết quả dương tính. Chưa phát hiện trang trại gia cầm dương tính với cúm A/H7N9.

2. Tình hình dịch cúm A/H7N9:

Vi rút cúm A/H7N9 được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 3/2013 tại Thượng Hải, đến 02/2014 đã ghi nhận 339 ca bệnh, trong đó 66 ca tử vong nhưng chưa phát hiện thấy vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và trên người tại Việt Nam.

3. Nhận định tình hình:

- Vi rút cúm A/H7N9 đã được phát hiện trên gia cầm và người ở tỉnh Quảng Tây giáp với 4 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Vì vậy, nguy cơ vi rút cúm A/H7N9 xâm nhập vào Việt Nam là rất cao, nhất là tại các tỉnh biên giới phía Bắc trong đó có các tỉnh giáp với tỉnh Tuyên Quang.

- Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn cả nước có 22 tỉnh, thành phố xảy ra dịch cúm gia cầm H5N1, trong đó có 15 tỉnh dịch chưa qua 21 ngày gồm: Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hải Dương, Sóc Trăng, Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Thuận, Đồng Lai, Hà Giang, Quảng Nam. Đã có 02 người tử vong do nhiễm vi rút cúm gia cầm tuýp A/H5N1.

- Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đã phát hiện bệnh cúm gia cầm H5N1 tại 04 hộ, thuộc 03 thôn (thôn Phú An, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương; thôn Sơn Hạ 4, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn; Thôn Ao Vệ, xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên), có 02 ổ dịch đã qua 21 ngày, ổ dịch cuối cùng xảy ra ngày 22/02/2014, đến nay đã qua 18 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Để chủ động ngăn chặn, phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chủ động phòng, chống, ngăn chặn không để dịch cúm gia cầm với các chủng vi rút nguy hiểm có khả năng lây sang người xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Khi dịch cúm gia cầm xảy ra hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của dịch, phòng ngừa nguy cơ lây sang người, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng thôn, bản, tổ dân phố, từng hộ gia đình và toàn thể nhân dân hiểu sâu sắc về tính chất nguy hiểm, diễn biến tình hình dịch, nguy cơ có thể mắc các chủng vi rút cúm gia cầm trên người để toàn dân tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sức khỏe của chính mình.

- Thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm lây sang người.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ.

1. Tình huống 1: Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện cúm A/H7N9 trên gia cầm, môi trường và trên người.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ xâm nhiễm của vi rút cúm A/H7N9 vào địa bàn tỉnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tích cực, kịp thời phát hiện vi rút trên đàn gia cầm và môi trường.

b) Các biện pháp triển khai:

* Cấp tỉnh:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh; thành lập các tổ, đội công tác chuyên trách để ứng phó với cúm gia cầm A/H7N9.

- Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về sự lây lan và nguy hiểm của dịch cúm gia cầm, các biện pháp vệ sinh phòng dịch, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng, trại chăn nuôi, triệu chứng, cách phát hiện bệnh để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trong toàn quốc, các tỉnh lân cận và trên địa bàn tỉnh để cảnh báo, thông tin kịp thời cho người chăn nuôi.

* Cấp huyện:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo để kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

- Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt tại các điểm chợ buôn bán gia cầm, các điểm giết mổ trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia cầm đến các hộ, cơ sở chăn nuôi, các cơ sở sản xuất giống gia cầm, phát hiện, xử lý kịp thời các điểm nghi có dịch cúm gia cầm. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giết mổ, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các chợ, điểm kinh doanh trên địa bàn.

- Kiện toàn, củng cố các trạm kiểm dịch động vật đảm bảo đủ quân số và trang thiết bị cần thiết kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn không cho gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc lưu thông vào địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo lực lượng công an, quản lý thị trường, chính quyền xã, phường, thị trấn kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.

- Chủ động bố trí kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện đảm bảo triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống khi có dịch xảy ra. Chuẩn bị các phương án tiêu hủy gia cầm khi có mẫu dương tính.

2. Tình huống 2: Chưa phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm và môi trường, nhưng có người mắc bệnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút lây lan và phát tán trên diện rộng.

b) Các biện pháp triển khai: Tiếp tục thực hiện quyết liệt và đồng bộ các hoạt động như tình huống 1, trọng tâm thực hiện thêm một số nội dung sau:

* Cấp tỉnh:

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh tổ chức họp tăng cường 2 tuần 1 lần để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch. Triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch hành động phòng chống cúm gia cầm trên người.

- Tổ công tác chuyên trách để ứng phó với dịch cúm gia cầm H7N9 phối hợp ngay với các đơn vị của ngành Y tế triển khai các hoạt động điều tra dịch tễ chung, tổ chức lấy mẫu giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm và môi trường tại địa bàn có bệnh nhân mắc bệnh cúm A/H7N9 và những khu vực xung quanh.

- Ban hành lệnh cấm việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tại khu vực phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trong thời gian 07 ngày để tiến hành điều tra dịch tễ trên đàn gia cầm.

- Tăng cường lấy mẫu giám sát trên đàn gia cầm và môi trường để xét nghiệm, phát hiện vi rút cúm A/H7N9, tập trung lấy mẫu ở những khu vực xung quanh địa bàn có dịch; thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm dịch tại gốc nhằm cung cấp gia cầm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, nội dung phù hợp, không gây hoang mang trong cộng đồng và hướng dẫn áp dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân và sử dụng gia cầm an toàn.

* Cấp huyện:

- Đối với địa bàn huyện có bệnh nhân mắc bệnh phải tổ chức họp khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm; huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch; thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo huyện, thành phố làm trưởng đoàn trực tiếp đi chỉ đạo tại địa bàn.

- Triển khai ngay việc khoanh vùng ổ dịch tại địa bàn phát hiện chủng vi rút cúm A/H7N9, đồng thời thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường theo hướng dẫn của cơ quan Y tế và Thú y. Nghiêm cấm mọi hành vi vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm trên địa bàn khu vực phát hiện vi rút cúm A/H7N9.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh của địa phương tuyên truyền các thông điệp do ngành Y tế và Thú y cung cấp, đảm bảo không gây hoang mang cho cộng đồng.

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Quản lý thị trường, chính quyền các xã, phường, thị trấn đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Tổ chức tiêu hủy tất cả gia cầm không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch hợp lệ.

- Định kỳ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn xã có bệnh nhân 02 lần/1 tuần. Phát động toàn dân tham gia vệ sinh cơ giới: quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm; thu gom phân, chất thải trong chuồng nuôi, đặc biệt các chợ có bán gia cầm, các cơ sở giết mổ gia cầm.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực và phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan, chuẩn bị đủ kinh phí, dụng cụ, hóa chất, địa điểm chôn lấp gia cầm trong trường hợp phát hiện ca bệnh cúm A/H7N9.

3. Tình huống 3: Phát hiện vi rút cúm gia cầm A/H7N9 trên đàn gia cầm hoặc môi trường, nhưng chưa có người mắc bệnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và ngăn ngừa vi rút cúm A/H7N9 lây nhiễm sang người.

b) Các biện pháp triển khai: Thực hiện các biện pháp như tình huống 1tình huống 2, thực hiện thêm một số nội dung sau:

* Cấp tỉnh:

- Triệu tập khẩn cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm cấp tỉnh họp hàng tuần và đột xuất để chỉ đạo, điều hành.

- Ban hành lệnh cấm vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm tại địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9; thông báo cho ngành y tế để tiến hành giám sát bệnh trên người.

- Khoanh vùng khu vực phát hiện vi rút cúm A/H7N9; tổ chức tiêu độc, khử trùng môi trường toàn bộ khu vực có vi rút và khu vực xung quanh. Lấy mẫu giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và tiến hành điều tra dịch tễ:

* Cấp huyện:

- Khẩn trương lập các chốt cấm vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia cầm tại địa bàn phát hiện vi rút cúm A/H7N9.

- Tiêu hủy toàn bộ đàn gia cầm dương tính với bệnh cúm và các hộ lân cận.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tập trung triển khai các biện pháp ứng phó theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh. Đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm; kiểm tra, giám sát phát hiện sớm dịch bệnh và tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng để hạn chế lây lan phát tán mầm bệnh.

4. Tình huống 4: Phát hiện vi rút cúm A/H7N9 trên gia cầm hoặc môi trường và có người mắc bệnh.

a) Mục tiêu: Giảm thiểu nguy cơ vi rút nhân lên, phát tán rộng và tiếp tục lây nhiễm cho động vật, cho người.

b) Các biện pháp triển khai: Triển khai các biện pháp như tình huống 2 và tình huống 3, đồng thời đề nghị Bộ, ngành Trung ương có liên quan hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và động vật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch hành động của tỉnh, xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người trên địa bàn quản lý. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng để phục vụ công tác phòng chống dịch

- Giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm theo Kế hoạch.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Là đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai các hoạt động tương ứng với các tình huống nêu trên.

- Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó dịch (xây dựng kế hoạch ứng phó của địa phương, chuẩn bị vật tư, phương tiện….)

- Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật xử lý đàn gia cầm, tiêu độc, khử trùng khi phát hiện cúm gia cầm; giết mổ và tiêu thụ gia cầm an toàn.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y lấy mẫu, gửi các cơ quan Trung ương xác định tuýp vi rút gây bệnh để có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên thông tin với các tỉnh trong vùng đặc biệt là các tỉnh giáp ranh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện điều tra ổ dịch, giám sát và xử lý ổ dịch.

- Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Tuyên Quang xây dựng chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống dịch cúm trên gia cầm và trên người.

- Thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh, sự biến đổi của vi rút trên gia cầm và môi trường với Sở Y tế để chủ động phòng bệnh cho người.

3. Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều tra dịch tễ, giám sát dịch bệnh và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trên người, hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

- Chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm ở người trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị khi có trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm.

4. Công an tỉnh: Bổ sung lực lượng cho các trạm kiểm dịch, phối hợp với lực lượng Thú y, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Công thương:

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Thú y trong việc kiểm tra kiểm soát việc buôn bán, giết mổ gia cầm tại các chợ buôn bán gia cầm, nơi giết mổ gia cầm; bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm kiểm dịch động vật kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh.

- Tạm dừng tổ chức các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại khi có dịch xảy ra; chỉ đạo các trung tâm thương mại, các chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Nông nghiệp và Y tế.

6. Sở Giao thông vận tải: Tuyên truyền cho các chủ phương tiện vận tải không vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh dưới mọi hình thức, thực hiện nghiêm việc khử trùng phương tiện vào địa bàn tỉnh khi có dịch xảy ra.

7. Sở Tài nguyên - Môi trường: Phối hợp với cơ quan thú y trong việc hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường khi tiêu huỷ gia cầm và giám sát sau khi tiêu huỷ không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

8. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch, cân đối bố trí kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Tuyên Quang: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phòng chống dịch cúm gia cầm, các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả; thông tin kịp về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh tránh tình trạng gây hoang mang trong cộng đồng.

10. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: Tích cực tuyên truyền tới toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, bảo vệ sức khoẻ cho con người và hạn chế thiệt hại về sản xuất.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO KHI CÓ DỊCH CÚM A/H7N9 XẢY RA.

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phân công bộ phận thường trực 24/24 giờ, để tiếp nhận và xử lý các thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn; tổng hợp báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vào 16 giờ hằng ngày.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá tình hình, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vào 17 giờ hàng ngày./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 120/QĐ-UBND ứng phó chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/QĐ-UBND ứng phó chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýChẩu Văn Lâm
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 120/QĐ-UBND ứng phó chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/QĐ-UBND ứng phó chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm lây sang người Tuyên Quang

            • 13/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực