Quyết định 120/QĐ-VP

Quyết định 120/QĐ-VP năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Kiểm lâm vùng III do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 120/QĐ-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Kiểm lâm vùng 3


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 120/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN KIỂM LÂM VÙNG III

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ/BNN ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Cơ quan Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số III;
Xét đề nghị của Giám đốc Cơ quan Kiểm lâm vùng III và Chánh văn phòng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cơ quan Kiểm lâm vùng III là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm lâm có chức năng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi hoạt động được phân công; tổ chức hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan Kiểm lâm vùng III có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Cơ quan Kiểm lâm vùng III đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phạm vi hoạt động của Cơ quan Kiểm lâm vùng III gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là tỉnh): Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ

a) Xây dựng trình Cục trưởng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản;

b) Ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi hoạt động được phân công;

c) Tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế làm việc;

d) Nghiên cứu chế tạo công cụ chữa cháy rừng; xây dựng các mô hình phòng cháy và an toàn lửa rừng;

2. Quản lý chuyên ngành

2.1. Quản lý rừng trong phạm vi hoạt động được phân công

a) Triển khai thực hiện công tác thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng;

b) Phối hợp triển khai thực hiện công tác giao rừng, thuê rừng, canh tác nương rẫy;

c) Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản; tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được duyệt;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo tồn thiên nhiên, du lịch sinh thái, giáo dục môi trường;

d) Thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động gây nuôi động vật, thực vật rừng theo sự phân công của Cục trưởng;

đ) Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng;

2.2. Bảo vệ rừng trong phạm vi hoạt động được phân công

a) Tổ chức cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng, phát hiện sớm lửa rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành;

b) Phối hợp và hỗ trợ Chi cục kiểm lâm trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức ứng trực, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng ở các khu vực trọng điểm cháy rừng quốc gia;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, tham gia thực hiện các hoạt động chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật khác xâm hại rừng theo sự phân công của Cục trưởng;

d) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn các tỉnh chưa thành lập cơ quan Kiểm lâm bao gồm: quản lý, sử dụng búa kiểm lâm; quản lý, sử dụng giấy phép lâm sản đặc biệt; kiểm tra, phát hiện, tham mưu xử lý vi phạm hành chính và khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

3. Hoạt động dịch vụ

a) Cung ứng các loại công cụ, thiết bị chuyên dụng trong lực lượng Kiểm lâm theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao mô hình công nghệ mới thuộc lĩnh vực quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản;

c) Cung ứng giống các loài động vật, thực vật rừng theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái.

4. Trình Cục trưởng các chương trình, dự án đầu tư. Là chủ đầu tư các dự án theo sự phân công của Cục trưởng.

5. Thực hiện các hoạt động khuyến lâm trong vùng được phân công.

6. Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo phân cấp của Cục trưởng.

7. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

9. Quản lý bộ máy tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm vùng III có Giám đốc và các Phó giám đốc do Cục trưởng Cục Kiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

2. Bộ máy làm việc

a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng;

b) Phòng Khoa học và Công nghệ;

c) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng;

d) Phòng Hành chính, tổng hợp;

đ) Tổ chức dịch vụ công.

Giám đốc Cơ quan Kiểm lâm vùng III xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Cơ quan Kiểm lâm vùng III; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Điều 4. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Cơ quan Kiểm lâm vùng III, Trưởng các phòng của Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ NN và PTNT;
- Chi Cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/QĐ-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu120/QĐ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2008
Ngày hiệu lực28/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/QĐ-VP

Lược đồ Quyết định 120/QĐ-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Kiểm lâm vùng 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 120/QĐ-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Kiểm lâm vùng 3
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu120/QĐ-VP
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành13/02/2008
        Ngày hiệu lực28/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 120/QĐ-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Kiểm lâm vùng 3

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 120/QĐ-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Kiểm lâm vùng 3

            • 13/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực