Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2013 cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 hưởng lương dự án xây dựng công trình thủy lợi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HƯỞNG LƯƠNG TỪ KINH PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2013 CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 3

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ nhiệm vụ Bộ giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 tại tờ trình số 98/TTr-QLĐT ngày 10/4/2013 về kế hoạch biên chế, quỹ lương từ kinh phí dự án Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3, năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2013 như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3.

2. Ngành: Sự nghiệp kinh tế.

3. Số lượng người làm việc trong cơ quan, đơn vị: Tổng số 60 người, trong đó:

a) Biên chế sự nghiệp: 45 người, trong đó có cán bộ kỹ thuật, kế toán dự án được tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ được giao.

b) Hợp đồng lao động: 15 người (bao gồm cán bộ địa phương cử biệt phái sang phối hợp giám sát công trình) để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Ban.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 trách nhiệm:

1. Căn cứ số lượng người làm việc được phê duyệt tại điểm a, khoản 3, Điều 1 Quyết định này để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Ký hợp đồng lao động thực hiện công việc nhất định quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Quyết định này.

3. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương theo quy định hiện hành (báo cáo phân bổ chỉ tiêu biên chế được giao cho đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch biên chế với kho bạc 6 tháng và cả năm) và kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2014 gửi về Bộ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- TTr Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (TMH 12b)

TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1201/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1201/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày hiệu lực 12/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1201/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 hưởng lương dự án xây dựng công trình thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 hưởng lương dự án xây dựng công trình thủy lợi
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1201/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành 12/08/2013
Ngày hiệu lực 12/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 hưởng lương dự án xây dựng công trình thủy lợi

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1201/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 hưởng lương dự án xây dựng công trình thủy lợi

  • 12/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực