Quyết định 1201/QĐ-TTg

Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1201/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4969/BKH-TĐ-GSĐT ngày 10 tháng 7 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng: ông Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các ủy viên:

+ Ông Trương Văn Đoan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công thương;

+ Ông Lê Đình Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Ông Nguyễn Văn Liên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

+ Ông Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

+ Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

+ Ông Trần Văn Nhung, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

+ Ông Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an;

+ Ông Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

+ Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Ông Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

+ Ông Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Ông Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế;

+ Ông Phạm Hồng Lợi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có các Tổ chuyên môn thực hiện các công việc thẩm định đánh giá, một Tổ Thường trực và Thư ký tổng hợp.

Điều 2. Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Tổ chức thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và trình Quốc hội quyết định.

- Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Báo cáo đầu tư để phục vụ công tác thẩm định; khi cần thiết yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định.

- Được mời, lựa chọn các tổ chức tư vấn, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia thẩm định hay phản biện Báo cáo đầu tư.

- Thành lập các Tổ chuyên môn theo yêu cầu công tác thẩm định.

- Xem xét, quyết định các vấn đề về quy chế làm việc, chương trình và kế hoạch công tác của Hội đồng và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Điều 3. Kinh phí thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận và chi phí thuê tư vấn thẩm định do Cơ quan thường trực của Hội đồng lập dự toán chi phí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng:

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thẩm định và các hoạt động thẩm định theo nhiệm vụ được giao; những ý kiến đánh giá kết quả thẩm định, kết luận và kiến nghị của Hội đồng về các nội dung của dự án.

- Xem xét phê chuẩn Quy chế làm việc của Hội đồng, kế hoạch thẩm định sau khi Hội đồng có ý kiến; quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng; chủ trì các phiên họp; phân công trách nhiệm các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng; quyết định bổ nhiệm người phụ trách các Tổ.

- Xem xét trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo thẩm định và các văn bản có liên quan đến hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ hoặc giải trình trước Chính phủ những ý kiến thẩm định về vấn đề do Hội đồng tiến hành.

- Trong các trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng hoặc báo cáo trước Chính phủ một số nội dung hoặc công việc do các Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng có thể mời đại diện của các Bộ, ngành, địa phương liên quan; các cơ quan chuyên môn của Đảng, Quốc hội tham dự và đóng góp ý kiến tại một số phiên họp của Hội đồng về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm định của Hội đồng.

- Yêu cầu chủ đầu tư giải trình nội dung và các vấn đề liên quan đến báo cáo đầu tư bằng văn bản tại các phiên họp Hội đồng.

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể yêu cầu các Bộ, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ thẩm định độc lập mang tính chất chuyên sâu.

2. Phó Chủ tịch Thường trực: giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức bộ máy làm việc, chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng, theo dõi và báo cáo thường xuyên về tình hình và kết quả Hội đồng; thay mặt Chủ tịch Hội đồng quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai, điều hành công việc của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo Tổ thường trực và Tổ thư ký tổng hợp.

3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức thực hiện quá trình thẩm định, theo dõi và chỉ đạo trực tiếp các công việc của Hội đồng được Chủ tịch phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng ủy nhiệm (mời họp, chủ trì họp, báo cáo trước Chính phủ); quyết định các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền đã được Chủ tịch Hội đồng giao.

- Giúp Chủ tịch Hội đồng xem xét, đánh giá các báo cáo chuyên môn và các hoạt động khác của Hội đồng để trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Các ủy viên Hội đồng:

- Xem xét có ý kiến về các nội dung thẩm định Báo cáo đầu tư trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan và địa phương do ủy viên Hội đồng phụ trách và về những vấn đề chung của Báo cáo đầu tư.

- Giúp Hội đồng huy động lực lượng chuyên gia, phương tiện làm việc, cơ sở nghiên cứu thuộc Bộ, cơ quan hay địa phương do ủy viên đó phụ trách để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, trao đổi đóng góp ý kiến về các nội dung xem xét, thẩm định và biểu quyết các kết luận của Hội đồng khi cần thiết. Trong trường hợp đặc biệt không thể tham dự được, ủy viên Hội đồng phải có văn bản xin phép và có văn bản ủy quyền cho đại diện tham dự. Người được ủy quyền phải có đủ điều kiện tìm hiểu và phát biểu ý kiến hoặc tham gia biểu quyết (khi cần thiết) về những vấn đề Hội đồng xem xét thẩm định hoặc trưng cầu ý kiến. Ý kiến của đại diện được ủy quyền được coi là ý kiến của ủy viên chính thức mà người đó đại diện.

Điều 5. Quy chế làm việc cụ thể của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng:

- Huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức công việc thẩm định Báo cáo đầu tư và các hoạt động chung của Hội đồng; phối hợp với các cơ quan, các Tổ, tổ chức tư vấn và chuyên gia để thực hiện các công việc thẩm định; tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của thường trực Hội đồng do Phó Chủ tịch thường trực xem xét, quyết định.

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự án, gửi hồ sơ dự án đến các thành viên Hội đồng, lập và trình duyệt kế hoạch thẩm định Báo cáo đầu tư.

- Tổng hợp các ý kiến của thành viên Hội đồng; đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình thẩm định (chọn cơ quan tư vấn thẩm định, làm việc với chủ đầu tư, cơ quan tư vấn; tổ chức tham quan, khảo sát).

- Chuẩn bị các phiên họp của Hội đồng: chương trình, nội dung, dự kiến các nội dung kết luận và biểu quyết; mời họp, tài liệu và phương tiện làm việc.

- Chuẩn bị các nội dung yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng, các Tổ nhóm chuyên môn trong quá trình thẩm định, trình Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng) thông qua và ký văn bản yêu cầu khi được ủy quyền.

- Được ủy quyền ký các Hợp đồng thẩm định sau khi đã được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, nghiệm thu các Hợp đồng, báo cáo thẩm định của các Tổ chuyên môn, các tổ chức tư vấn và chuyên gia.

- Thực hiện các công việc nghiên cứu khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

- Chuẩn bị báo cáo của Hội đồng, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Lập dự toán kinh phí liên quan đến các hoạt động của Hội đồng trình Chủ tịch Hội đồng thông qua; phối hợp quản lý chi phí theo đúng chế độ của nhà nước quy định.

Điều 7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, cấp kinh phí hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng.

Điều 8. Hội đồng sẽ tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành, địa phương liên quan (Điều 1);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban chuẩn bị đầu tư ĐHN và năng lượng tái tạo (Đường Âu Cơ, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, KGVX, QHQT, KTTH, ĐP, TTĐT);
- Lưu: Văn thư, KTN (4b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1201/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1201/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1201/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1201/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1201/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1201/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1201/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1201/QĐ-TTg thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận

             • 03/09/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/09/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực