Quyết định 1201/QĐ-UBND

Quyết định 1201/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 1201/QĐ-UBND kế hoạch sử dụng đất bổ sung Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1201/-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (BỔ SUNG) NĂM 2016 CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các huyện và thành phố Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 49/TB-HĐND ngày 23/9/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về thông báo Kết luận của Thường trực Hội đng nhân dân tỉnh về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 (b sung).

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 503/TTr-STNMT ngày 05/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của các huyện, thành phố đthực hiện các công trình, dự án, với nhng nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất đthực hiện các công trình, dự án trong năm 2016 (Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

2. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyn nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trong năm 2016 (Chi tiết tại biểu s 02 kèm theo)

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 trên địa bàn các huyện, thành phố theo đúng quy định;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất theo quy định;

4. Định kỳ hàng quý báo cáo việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của huyện vUBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đtheo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC D ÁN CN THU HI ĐẤT NĂM 2016 (B SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm thc hin

Diện tích (ha)

Cơ sở pháp lý

I

HUYN KON PLÔNG

 

11,12

 

1

Mở rộng chùa Khánh Lâm

Xã Đăk Long, huyện Kon Plông

8,00

Thông báo 87/TB-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tnh

2

Xây dựng chợ trung tâm huyện Kon Plông

Xã Đăk Long, huyện Kon Plông

3,12

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 05/6/2016 của UBND tỉnh

II

THÀNH PH KON TUM

 

5,33

 

1

Chỉnh trang đô thị (Khu vc đất xây dựng bến xe tỉnh Kon Tum)

Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum

1,33

Công văn số 1007/VP-NNTN ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh

2

Xây dựng bến xe tỉnh Kon Tum (bến xe mới)

Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum

1,80

Công văn số 1007/VP-NNTN ngày 13/7/2016 của UBND tỉnh

3

Nâng cấp bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum

Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum

2,20

Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh

III

HUYỆN ĐĂK HÀ

 

13,30

 

1

Xây dựng cơ sở tôn giáo

Xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà

1,00

Thông báo số 188/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh

2

Xây dựng cơ sở tôn giáo

Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà

1,00

Thông báo số 188/TB-UBND ngày 20/7/2016 của UBND tỉnh

3

Cụm công nghiệp Đăk Mar

Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

11,30

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

IV

HUYỆN ĐĂK TÔ

 

19,53

 

1

Đường Chu Văn An (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú); Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

0,41

Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô

2

Đường giao thông từ Quốc lộ 40B đi suối nước nóng, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

3,3

Quyết định số: 1117/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

3

Đường A Sanh, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

0,48

Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô

4

Đường Lạc Long Quân, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

0,8

Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đăk Tô

5

Đường Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Âu Cơ)

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

0,18

Công văn 447/UBND, ngày 08/8/2016 của UBND huyện Đăk Tô

6

Đường Huỳnh Đăng Thơ- Hai Bà Trưng (đường liên khối 1, khối 7)

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

3,3

Công văn 447/UBND, ngày 08/8/2016 của UBND huyện Đăk Tô

7

Trường mầm non Ánh Dương

Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

0,06

Công văn số 153/UBND, ngày 29/3/2016 của UBND huyện Đăk Tô

8

Kiên chóa kênh chính, kênh cấp 1, công trình trên kênh cấp 1 thuộc công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga

Huyện Đăk Tô

11,00

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh

V

HUYN NGC HI

 

44,9

 

1

Thủy lợi Đăk Long 1

Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi

44,9

Quyết định số 4405/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tổng cộng

 

94,18

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, D ÁN THUỘC KHU VỰC CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐT Đ THC HIỆN VIỆC NHẬN CHUYN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHẬN GÓP VN BẰNG QUYN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PH KON TUM (BỔ SUNG) NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa đim thực hiện

Diện tích (ha)

Cơ sở pháp lý

 

 

 

 

 

I

THÀNH PH KON TUM

 

2,0

 

1

Xây dựng cơ sở chế biến gỗ và lâm sản

Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

1,1

Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh

2

Mở rộng Nhà hàng ven sông Đăk Bla

Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum

0,9

Công văn số 951/UBND-HTKT ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh

II

HUYỆN IA H'DRAI

 

7,50

 

1

Nhà vận hành điện lực huyện Ia H'Drai

Ia Tơi, Huyện Ia H'Drai

0,50

Quyết định số 3512/QĐ-EVNCPC ngày 29/5/2015 của Tổng Công ty điện lực Miền Trung

2

Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Ia Dom, huyện Ia H'Drai

7,00

Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh

III

HUYỆN SA THẦY

 

6,50

 

1

Nhà vận hành điện lực huyện Ia H'Drai

Thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

0,50

Quyết định số 3512/QĐ-EVNCPC ngày 29/5/2015 của Tổng Công ty điện lực Miền Trung

2

Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường

Ia Dom, huyện Ia H'Drai

6,00

Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tnh

 

Tổng cộng

 

15,99

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1201/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2016
Ngày hiệu lực11/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1201/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1201/QĐ-UBND kế hoạch sử dụng đất bổ sung Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1201/QĐ-UBND kế hoạch sử dụng đất bổ sung Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1201/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Hải
        Ngày ban hành11/10/2016
        Ngày hiệu lực11/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1201/QĐ-UBND kế hoạch sử dụng đất bổ sung Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1201/QĐ-UBND kế hoạch sử dụng đất bổ sung Kon Tum 2016

            • 11/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực