Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB

Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB ban hành Quy trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể đã được thay thế bởi Quyết định 2248/QĐ-TCT năm 2012 Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể


TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1201/TCT/QĐ/TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1201/TCT/QĐ/TCCB NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Nghị định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 1683 QĐ/TCT-TCCB ngày 14/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Cục Thuế;
Căn cứ Quyết định số 1682 QĐ/TCT-TCCB ngày 14/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục thuế;
Căn cứ các văn bản pháp luật về thuế GTGT và thuế TNDN hiện hành;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và Trưởng ban Ban Quản lý thuế Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp khác Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Qui trình quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại cấp Chi cục Thuế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày và thay thế Quyết định số 1345/TCT/QĐ/TCCB ngày của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

Điều 3: Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp khác, Trưởng Ban Dự toán thu thuế, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Ninh

(Đã ký)

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/TCT/QĐ/TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đảm bảo thi hành tốt các Luật thuế, thu đúng, thu đủ thu kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.

- Xoá bỏ các thủ tục phiền hà, gây cản trở và tốn kém cho các hộ kinh doanh trong việc thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định của Pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện công khai dân chủ trong việc xác định doanh thu, mức thuế của hộ kinh doanh; đảm bảo công bằng xã hội trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Quy định những chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các bộ phận của Chi cục Thuế. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu thuế, hiện đại hoá công tác quản lý thuế.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

A - Đăng ký thuế.

B - Quản lý thu thuế:

I - Đối với Hộ kinh doanh nộp thuế khoán ổn định.

II - Đối với Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai.

C - Tổ chức thu nộp thuế.

D - Tổ chức thực hiện.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này được thực hiện ở cấp Chi cục Thuế. Đối tượng nộp thuế chịu sự điều chỉnh của quy trình này là các hộ kinh doanh cá thể (trừ các hộ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ), bao gồm hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai hàng tháng và hộ kinh doanh nộp thuế theo mức thuế ấn định (ổn định mức thuế trong thời gian 06 tháng hoặc 01 năm).

Nội dung quy trình bao gồm các bước công việc sau:

A - ĐĂNG KÝ THUẾ

1- Hướng dẫn Hộ kinh doanh kê khai đăng ký thuế:

Đội thuế cấp tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn Hộ mới ra kinh doanh kê khai đăng ký nộp thuế.

2 - Nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế:

- Đội thuế nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của Hộ kinh doanh, khi nhận phải vào sổ nhận hồ sơ theo mẫu số 01/HKD và lập phiếu hẹn theo mẫu số 02/HKD trong đó phải ghi rõ ngày nhận và hẹn thời gian trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Hộ kinh doanh không quá 10 (mười) ngày làm việc (nếu hộ kinh doanh ở cùng thị xã, thị trấn nơi Chi cục Thuế đóng trụ sở chính thuộc địa bàn quận, huyện, thị xã) không quá 12 (mười hai) ngày làm việc nếu là hộ kinh doanh thuộc địa bàn khác kể từ ngày Đội thuế nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của Hộ kinh doanh.

- Đội thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, đối chiếu với các chỉ tiêu kê khai trên tờ khai đăng ký thuế, trường hợp phát hiện tờ khai đăng ký có sai sót thì yêu cầu Hộ kinh doanh chỉnh sửa tờ khai đăng ký thuế theo đúng quy định. Thời gian kiểm tra tờ khai không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Sau khi đã kiểm tra hồ sơ hợp lệ Đội thuế chuyển ngay trong ngày (đối với địa bàn ở xa tối đa 02 ngày) cho Tổ Xử lý dữ liệu (có xác nhận).

3 - Nhập và xử lý hồ sơ đăng ký thuế:

- Tổ Xử lý dữ liệu nhập tờ khai đăng ký thuế vào máy tính và truyền dữ liệu về Cục thuế, thời gian nhập và truyền dữ liệu không quá 02 ngày.

- Cục thuế kiểm tra, xác nhận thủ tục cấp số mã số thuế cho từng Hộ kinh doanh và chuyển kết quả về Chi cục Thuế, thời gian không quá 03 ngày làm việc.

Tổ Xử lý dữ liệu lưu giữ hồ sơ đăng ký thuế của hộ kinh doanh theo từng địa bàn và Đội thuế.

4- In Giấy chứng nhận đăng ký thuế, gửi giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Hộ kinh doanh:

Căn cứ vào số mã số thuế do Cục thuế truyền về, Tổ Xử lý dữ liệu in Giấy chứng nhận đăng ký thuế của các Hộ kinh doanh trình lãnh đạo Chi cục ký, thời gian không quá 02 ngày làm việc.

- Tổ Xử lý dữ liệu trả Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã ký ngay trong ngày cho Đội thuế.

Đội thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho từng Hộ kinh doanh và lập sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế theo mẫu số 03/HKD).

5- Lập sổ danh bạ Hộ kinh doanh:

- Tổ Xử lý dữ liệu lập danh bạ Hộ kinh doanh đã đăng ký thuế và đã được cấp Mã số thuế, đồng thời thông báo cho Đội thuế phường, xã biết để Đội thuế đưa vào bộ thuế.

- Đội thuế có trách nhiệm phối hợp với chính quyền phường, xã điều tra số hộ có sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để đối chiếu với danh bạ do Tổ Xử lý dữ liệu đã lập.

- Đối với những trường hợp có biến động như: hộ mới ra kinh doanh, hộ nghỉ kinh doanh, hộ kinh doanh đổi tên, di chuyển địa điểm kinh doanh... Đội thuế hướng dẫn và đôn đốc để hộ kê khai theo quy định, các thông tin thay đổi chuyển cho Tổ Xử lý dữ liệu để bổ sung chỉ tiêu thay đổi hoặc đóng Mã số thuế theo quy định.

B - QUẢN LÝ THU THUẾ

I- Đối với hộ ổn định thuế

1. Đối với Hộ mới ra kinh doanh, hộ đang kinh doanh:

a. Hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai doanh thu kinh doanh, nhận tờ khai:

- Đội thuế phát tờ khai và hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai doanh thu kinh doanh: Đối với hộ mới ra kinh doanh, thời gian kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng bắt đầu kinh doanh; đối với hộ đang thu thuế ổn định đã hết hạn ổn định, thời gian kê khai và nộp tờ khai chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối kỳ ổn định.

- Đội thuế nhận tờ khai thuế của các hộ kinh doanh, khi nhận phải vào sổ nhận hồ sơ theo mẫu số 01/HKD.

b. Điều tra doanh thu thực tế:

Đội thuế chọn một số hộ kinh doanh đại diện cho các ngành nghề, qui mô kinh doanh để điều tra điển hình làm căn cứ đánh giá tính chính xác của các tờ khai do hộ kinh doanh tự kê khai và làm căn cứ để hiệp thương với hộ kinh doanh kê khai doanh thu không đúng hoặc ấn định thuế đối với những hộ kinh doanh không kê khai, không nộp tờ khai.

Kết quả điều tra doanh thu thực tế phải được lập thành biên bản có ký xác nhận giữa đại diện Đoàn kiểm tra và chủ hộ kinh doanh. Nếu chủ hộ kinh doanh không ký thì phải có xác nhận của các thành viên Đoàn kiểm tra và người chứng kiến (nếu có).

Kết quả điều tra doanh thu thực tế được phản ảnh theo mẫu số 04/HKD.

c. Dự kiến doanh thu tính thuế của từng hộ kinh doanh:

- Căn cứ vào tờ khai doanh thu của hộ kinh doanh, căn cứ vào kết quả điều tra doanh thu thực tế, Đội thuế lập danh sách hộ kinh doanh, dự kiến doanh thu của từng hộ kinh doanh theo mẫu số 05/HKD đưa ra trao đổi thống nhất trong Đội thuế.

- Đội thuế phải niêm yết công khai doanh thu dự kiến đã thống nhất của từng hộ tại địa điểm thích hợp (Trụ sở UBND phường, xã, Trụ sở Đội thuế) và thông báo công khai địa điểm niêm yết để hộ kinh doanh biết và tham gia ý kiến, thời gian niêm yết công khai chậm nhất hết ngày 30 của tháng cuối kỳ ổn định hoặc ngày 25 của tháng bắt đầu kinh doanh. Trong thời gian niêm yết công khai, Đội thuế cử cán bộ tiếp xúc và giải thích những thắc mắc của hộ kinh doanh. Sau khi đã công khai, căn cứ ý kiến đóng góp của đại diện hộ kinh doanh Đội thuế điều chỉnh lại những trường hợp bất hợp lý nếu thấy cần thiết.

- Doanh thu dự kiến của từng hộ kinh doanh sau khi điều chỉnh (nếu có) Đội thuế chuyển Hội đồng tư vấn thuế tham gia và có ý kiến xác nhận. Trường hợp Hội đồng tư vấn thuế không thống nhất thì Đội thuế giải trình, nếu Hội đồng tư vấn thuế vẫn không chấp thuận thì Đội thuế tập hợp báo cáo lãnh đạo Chi cục Thuế quyết định.

- Sau khi thực hiện các bước nêu trên Đội thuế tổng hợp kết quả doanh thu dự kiến báo cáo Chi cục để làm căn cứ tính thuế.

- Trường hợp trong thời gian ổn định thuế nếu có sự biến động tăng hoặc giảm từ 25% về doanh thu kinh doanh so với doanh thu đã khoán ổn định do mở rộng thêm kinh doanh, bổ sung mặt hàng, ngành nghề kinh doanh hay do giá cả tăng (giảm) đột biến thì Đội thuế yêu cầu Hộ kinh doanh kê khai lại doanh thu kinh doanh với cơ quan thuế, Đội thuế căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và kê khai của hộ để ấn định lại doanh thu tính thuế.

2. Đối với Hộ nghỉ kinh doanh:

2.1. Hộ có đơn nghỉ kinh doanh:

a. Tiếp nhận đơn nghỉ kinh doanh:

Đội thuế nhận đơn nghỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, khi nhận phải vào sổ nhận hồ sơ theo mẫu số 01/HKD.

b. Giải quyết đơn nghỉ kinh doanh:

- Đội thuế lập danh sách theo mẫu số 06a/HKD trình lãnh đạo Chi cục Thuế duyệt, ký, đồng thời dự thảo thông báo miễn thuế, giảm thuế cho từng hộ kinh doanh có đơn xin nghỉ kinh doanh. Đồng thời Đội thuế chuyển danh sách hộ có đơn nghỉ kinh doanh và thông báo miễn, giảm thuế cho Tổ Xử lý dữ liệu và Tổ thanh tra.

Đối với đơn nghỉ kinh doanh gửi trước ngày 5 hàng tháng được miễn, giảm ngay trong tháng; Đối với đơn nghỉ kinh doanh vì lý do khách quan gửi đến cơ quan thuế sau ngày 5 hàng tháng thì miễn, giảm thuế vào tháng sau.

- Đội thuế có trách nhiệm giám sát tình trạng nghỉ của hộ kinh doanh trên địa bàn, các trường hợp có đơn xin nghỉ kinh doanh nhưng thực tế không nghỉ, chưa hết thời gian nghỉ ghi trong đơn đã trở lại kinh doanh nhưng không khai báo đều coi là hành vi gian lận thuế, Đội thuế phải lập biên bản và dự thảo quyết định xử lý truy thu thuế và phạt gian lận thuế theo quy định trình lãnh đạo Chi cục ký. Đội thuế chuyển danh sách các hộ kinh doanh vi phạm và các quyết định xử lý truy thu và phạt cho Tổ Xử lý dữ liệu.

- Căn cứ thông báo miễn, giảm thuế cho hộ kinh doanh có đơn nghỉ kinh doanh do Đội thuế chuyển đến, Tổ Thanh tra - Kiểm tra chủ trì tổ chức phúc tra để hỗ trợ Đội thuế xác định hộ kinh doanh có thực tế nghỉ hay không và ngăn ngừa các hành vi tiêu cực giữa cán bộ thuế và hộ kinh doanh.

- Qua phúc tra, nếu phát hiện vi phạm, Tổ Thanh tra - Kiểm tra dự thảo quyết định xử phạt trình lãnh đạo Chi cục duyệt ban hành để xử lý đối với các hộ kinh doanh vi phạm đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cán bộ Đội thuế. Tổ Thanh tra - Kiểm tra chuyển danh sách hộ kinh doanh vi phạm và các quyết định xử lý vi phạm cho Tổ Xử lý dữ liệu.

- Đội thuế chịu trách nhiệm giao thông báo miễn, giảm thuế; quyết định xử lý cho hộ kinh doanh và đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện.

2.2. Hộ tự nghỉ kinh doanh không khai báo:

Qua công tác quản lý thuế trên địa bàn, nếu Đội thuế phát hiện hộ kinh doanh đã tự nghỉ kinh doanh nhưng không khai báo thì Đội thuế có trách nhiệm lập danh sách theo mẫu 06b/HKD và thống nhất với Hội đồng tư vấn thuế phường, xã. Danh sách hộ kinh doanh tự nghỉ không khai báo được lập theo tháng và sau khi đã thống nhất với Hội đồng tư vấn thuế chậm nhất ngày 5 tháng sau Đội thuế chuyển 01 bản cho Tổ Xử lý dữ liệu để điều chỉnh đưa ra quản lý ngoài bộ và 01 bản cho Tổ Thanh tra - Kiểm tra để phúc tra.

3. Đối với hộ kinh doanh có đơn đề nghị miễn thuế theo diện có thu nhập thấp:

- Đội thuế hướng dẫn hộ kinh doanh có thu nhập thấp làm đơn xin miễn thuế và trực tiếp nhận đơn của hộ kinh doanh.

- Căn cứ đơn xin miễn thuế của các hộ kinh doanh Đội thuế phối hợp với Tổ Thanh tra - Kiểm tra kiểm tra xác minh thu nhập thực tế đạt được trong quá trình kinh doanh và lấy ý kiến tham gia của Hội đồng tư vấn thuế.

- Căn cứ kết quả xác minh thu nhập thực tế của hộ kinh doanh, ý kiến của Hội đồng tư vấn, Đội thuế đối chiếu với các quy định của chính sách, chế độ hiện hành về miễn thuế. Nếu đủ điều kiện được miễn thuế thì Đội thuế làm thủ tục trình lãnh đạo Chi cục duyệt ban hành thông báo miễn thuế, các trường hợp không đủ điều kiện miễn thuế cũng phải thông báo bằng văn bản để hộ kinh doanh biết. Đội thuế nhận kết quả ký duyệt của lãnh đạo Chi cục thuế chuyển trực tiếp đến hộ kinh doanh đồng thời chuyển 01 bản cho tổ Xử lý dữ liệu để phục vụ việc lập hoặc điều chỉnh sổ bộ thuế.

- Trong thời gian hộ kinh doanh được miễn thuế Đội thuế phải theo dõi sự biến động về hoạt động kinh doanh của các Hộ kinh doanh trong thời gian được miễn thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kinh doanh đã thay đổi dẫn đến thu nhập vượt quá mức được miễn thuế để yêu cầu Hộ kinh doanh kê khai nộp thuế theo qui định hiện hành.

4. Tính thuế, lập bộ thuế, duyệt bộ thuế, công khai thuế:

a. Tính thuế, lập bộ thuế:

Căn cứ hồ sơ dự kiến doanh thu ấn định của các Hộ mới ra kinh doanh và các hộ dự kiến điều chỉnh doanh thu ấn định (do hết thời hạn ổn định) sau khi đã được Tổ Nghiệp vụ- hỗ trợ kiểm tra đảm bảo cân đối chung giữa các địa bàn, giữa các hộ kinh doanh trong cùng địa bàn; danh sách hộ miễn thuế, hộ nghỉ kinh doanh, hộ tự nghỉ kinh doanh do các Đội thuế lập; Tổ xử lý dữ liệu tính thuế cho từng hộ và lập sổ bộ thuế .

Trong quá trình tính thuế, lập bộ nếu phát hiện bất hợp lý Tổ Xử lý dữ liệu yêu cầu với các Đội thuế xem xét lại. Nếu cần phải kiểm tra thực tế thì yêu cầu Tổ Thanh tra - Kiểm tra điều tra lại để xác định doanh thu hợp lý, trình lãnh đạo Chi cục duyệt, sau đó Tổ Thanh tra - Kiểm tra chuyển kết quả cho Tổ Xử lý dữ liệu.

b. Duyệt bộ thuế:

Lãnh đạo Chi cục Thuế chủ trì duyệt bộ cho từng Đội thuế. Duyệt bộ thuế được tổ chức công khai, thành phần gồm: Lãnh đạo Chi cục, Đội thuế, Tổ Nghiệp vụ, Tổ Thanh tra - Kiểm tra, Tổ Xử lý dữ liệu.

+ Căn cứ vào các tài liệu và sổ bộ thuế do tổ Xử lý dữ liệu lập Chi cục Thuế tổ chức duyệt bộ cho cả thời kỳ ổn định, thời gian chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu thời kỳ ổn định. Tổ Xử lý dữ liệu điều chỉnh lại số liệu theo kết quả duyệt bộ và in sổ bộ chính thức để lãnh đạo Chi cục ký.

+ Hàng tháng căn cứ vào sổ bộ ổn định đã được duyệt, sự biến động do hộ mới ra kinh doanh, hộ hết hạn nghỉ kinh doanh, hộ nghỉ, hộ được miễn giảm thuế, hộ có thay đổi quy mô kinh doanh cần phải xác định lại mức thuế ấn định, lãnh đạo Chi cục duyệt bổ sung các trường hợp thay đổi nói trên và xác định cụ thể số phải thu trong tháng để giao cho Đội thuế thực hiện. Việc duyệt bộ bổ sung phải hoàn thành chậm nhất là ngày 15 hàng tháng.

Sau khi bộ thuế bổ sung được duyệt tổ Xử lý dữ liệu in sổ thuế bổ sung để lãnh đạo Chi cục ký.

c. Công khai thuế:

Đội thuế thực hiện niêm yết công khai sổ bộ thuế đã được duyệt tại trụ sở UBND phường, xã, trụ sở Đội thuế (nếu có), trụ sở Ban quản lý chợ các Tổ ngành hàng để các Hộ kinh doanh được biết.

II- Đối với hộ nộp thuế theo kê khai

1. Hướng dẫn kê khai thuế, đôn đốc nộp tờ khai thuế:

Tổ Nghiệp vụ - Hỗ trợ / Đội thuế hướng dẫn Hộ kinh doanh thực hiện kê khai và đôn đốc nộp tờ khai thuế theo đúng thời hạn qui định.

- Trong 10 ngày đầu tháng Đội thuế đôn đốc hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế kịp thời, đúng hạn quy định.

- Quá 10 ngày, nếu hộ kinh doanh không nộp tờ khai Đội thuế lập danh sách theo mẫu 07/HKD, dự thảo thông báo đôn đốc hộ kinh doanh nộp tờ khai trình lãnh đạo Chi cục ký, Đội thuế gửi thông báo đôn đốc nộp tờ khai cho hộ kinh doanh và đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện.

2. Nhận và kiểm tra tờ khai:

Đội thuế nhận tờ khai thuế và các bảng kê theo quy định; xác nhận ngày nộp tờ khai của Hộ kinh doanh; ghi sổ theo dõi nhận tờ khai thuế theo mẫu sổ số 01/HKD.

Đội thuế kiểm tra tờ khai, thời gian kiểm tra chậm nhất là 01 (một) ngày. Nội dung kiểm tra:

+ Tờ khai thuế phải kê khai đầy đủ theo đúng mẫu quy định, có chữ ký của chủ hộ kinh doanh;

+ Các bảng kê, phụ lục kèm theo tờ khai phải đầy đủ theo quy định;

+ Tờ khai thuế đảm bảo doanh thu kê khai phù hợp với doanh thu thực tế kinh doanh, trường hợp có dấu hiệu nghi vấn như doanh thu kê khai thấp hơn doanh thu quản lý thuế của tháng trước liền kề, Đội thuế phải kiểm tra, xác định nguyên nhân trình lãnh đạo Chi cục xem xét, quyết định.

Nếu phát hiện lỗi, Đội thuế thông báo ngay cho Hộ kinh doanh để chỉnh sửa lỗi tờ khai, thời hạn thông báo không quá 01 (một) ngày kể từ khi nhận tờ khai thuế. Các thông tin chỉnh sửa phải được ghi trong phiếu điều chỉnh kèm theo tờ khai thuế có các chỉ tiêu kê khai sai và bản đã được sửa lại có xác nhận của Hộ kinh doanh để lưu vào hồ sơ của Hộ kinh doanh.

Đội thuế phân loại và đóng tệp tờ khai theo từng loại hộ (Loại kê khai đúng, loại hộ phải ấn định thuế). Đầu mỗi tệp có 1 tờ tổng hợp tệp tờ khai ghi rõ: Tệp tờ khai số:...; Ngày: / / , số lượng tờ khai:.....; Đội thuế:......., Đội thuế chuyển ngay trong ngày cho Tổ Xử lý dữ liệu chậm nhất 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày Đội thuế nhận được tờ khai của hộ kinh doanh.

- Đối với hộ có dấu hiệu không bình thường cần phải ấn định thuế, Đội thuế phải hoàn tất và chuyển danh sách đến Tổ Xử lý dữ liệu thời gian trước ngày 13 hàng tháng.

3. Nhập dữ liệu kê khai:

Tổ Xử lý dữ liệu có trách nhiệm nhập tờ khai vào máy ngay khi nhận của Đội thuế chuyển tới, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 14 hàng tháng.

Tổ Xử lý dữ liệu lưu tờ khai thuế theo thời hạn quy định hiện hành.

4. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

Sau khi đã gửi thông báo đôn đốc nhưng hộ kinh doanh vẫn không nộp tờ khai, Đội thuế dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trình lãnh đạo Chi cục ký chuyển 01 bản cho Tổ Xử lý dữ liệu, 01 bản chuyển hộ kinh doanh thực hiện.

5. ấn định thuế:

Đối với những hộ đã quá thời gian nộp tờ khai (theo thông báo đôn đốc) hoặc đã nộp tờ khai thuế nhưng kê khai không đúng căn cứ để tính thuế, đã được cơ quan thuế thông báo chỉnh sửa lỗi tờ khai nhưng không sửa hoặc có sửa nhưng vẫn không đúng thì Cơ quan thuế được quyền ấn định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Đội thuế thực hiện ấn định doanh thu và thuế. Căn cứ ấn định thực hiện theo quy định của Luật thuế. Việc ấn định thuế phải hoàn thành trước ngày 13 của tháng.

Kết quả ấn định thuế do Đội thuế lập theo mẫu 08/HKD chuyển Tổ Xử lý dữ liệu để tính thuế, phát hành thông báo thuế.

Sau khi đã phát hành thông báo thuế, Hộ kinh doanh mới nộp tờ khai, thì Đội thuế không sửa lại số liệu đã ấn định thuế. Đội thuế chuyển tờ khai nộp chậm cho tổ Xử lý dữ liệu.

Tổ Xử lý dữ liệu nhập tờ khai, máy tính tính số thuế chênh lệch giữa số thuế kê khai trên tờ khai nộp chậm với thông báo thuế đã phát hành. Nếu số thuế kê khai cao hơn số thuế ấn định thì phát hành bổ sung phần chênh lệch lớn hơn; Nếu số thuế kê khai thấp hơn số thuế ấn định thì chênh lệch được trừ vào số thuế phải nộp tháng sau.

6. Tính thuế, tính nợ, tính phạt và lập sổ thuế, duyệt bộ thuế:

Căn cứ vào tờ khai thuế, kết quả ấn định thuế, các kết quả kiểm tra, Quyết định xử phạt hành chính thuế,... Tổ Xử lý dữ liệu tiến hành tính thuế, tính nợ kỳ trước chuyển sang và tính phạt nộp chậm tiền thuế đối với hộ chậm nộp thuế theo quy định để lập sổ bộ thuế.

Căn cứ vào các tài liệu, sổ bộ thuế do tổ Xử lý dữ liệu lập, Chi cục Thuế tổ chức duyệt bộ, việc duyệt bộ phải hoàn thành trước ngày 15 hàng tháng, thành phần gồm: Lãnh đạo Chi cục, Đội thuế, Tổ Nghiệp vụ, Tổ Thanh tra- kiểm tra, Tổ Xử lý dữ liệu, duyệt bộ thuế được tổ chức công khai.

7. Quyêt toán thuế.

a. Nhận quyết toán thuế:

Tổ Hành chính nhận quyết toán thuế của Hộ kinh doanh và thực hiện các việc: Xác nhận ngày nộp báo cáo quyết toán thuế, ghi sổ theo dõi nhận quyết toán thuế theo mẫu 01/HKD; chuyển ngay trong ngày cho Đội thuế, chậm nhất 01 (một) ngày sau khi nhận được quyết toán thuế của hộ kinh doanh.

b. Kiểm tra quyết toán thuế:

Khi nhận quyết toán thuế từ Tổ Hành chính, Đội thuế tiến hành các việc sau:

+ Kiểm tra sơ bộ quyết toán, thời gian kiểm tra sơ bộ 01 (một) ngày kể từ ngày nhận được quyết toán. Nội dung kiểm tra:

. Quyết toán thuế phải đúng như mẫu quy định,

. Quyết toán phải có chữ ký tên của chủ hộ kinh doanh,

. Các chỉ tiêu kê khai trong quyết toán phải đầy đủ, đúng theo mẫu quy định,

. Các tài liệu, phụ lục kèm theo báo cáo quyết toán thuế phải đầy đủ theo quy định.

Đối với quyết toán có lỗi, sai sót, Đội thuế thông báo với Hộ kinh doanh để yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ kịp thời, thời gian thông báo ngay trong ngày, chậm nhất sau 01 (một) ngày sau khi kiểm tra quyết toán thuế.

+ Kiểm tra tính chính xác của số liệu kê khai trên quyết toán thuế, thời gian kiểm tra tính chính xác là 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được quyết toán:

. Kiểm tra đối chiếu số liệu trên quyết toán thuế với các tờ kê khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập... kèm theo (đối với thuế TNDN),

. Kiểm tra đối chiếu số liệu trên quyết toán thuế với các tờ khai thuế 12 tháng (đối với thuế GTGT) trong năm.

. Đối chiếu với số thu nộp của cơ quan thuế và số liệu kê khai trên quyết toán.

Đội thuế chuyển kết quả kiểm tra quyết toán thuế cho Tổ Xử lý dữ liệu.

Trong quá trình kiểm tra quyết toán nếu phát hiện quyết toán thuế của hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm gian lận trong kê khai thì Đội thuế lập phiếu ghi nhận xét nêu rõ những nghi vấn đồng thời lập danh sách (kèm theo những nghi vấn) chuyển tổ Thanh tra - kiểm tra lập chương trình và kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình lãnh đạo Chi cục duyệt.

Đội thuế phối hợp với tổ Thanh tra - Kiểm tra tổ chức kiểm tra tại cơ sở.

c. Xác định số thuế nộp thừa, thiếu sau quyết toán:

- Đội thuế xác định số thuế phải nộp theo quyết toán, số thuế hộ kinh doanh đã kê khai, số thuế đã nộp trong năm. Sau đó Đội thuế lập danh sách kết quả kiểm tra quyết toán thuế chuyển Tổ Xử lý dữ liệu.

Kết quả kiểm tra quyết toán được xử lý:

+ Tổ Xử lý dữ liệu nhập số chênh lệch phải nộp sau khi xét quyết toán thuế theo từng Hộ kinh doanh, từng mục thuế. Số chênh lệch này được ghi vào phát sinh của tháng hiện tại. Nếu kỳ hiện tại đã in thông báo thuế thì điều chỉnh vào số thuế kỳ tiếp sau.

+ Tổ Xử lý dữ liệu nhận và nhập số liệu trên quyết định xử lý kiểm tra quyết toán tại cơ sở.

+ Đối với số thuế nộp thừa sau quyết toán: Nếu Hộ kinh doanh vẫn đang hoạt động thì Tổ Xử lý dữ liệu tính bù trừ số thuế thừa này vào số thuế phải nộp kỳ thuế tới theo từng loại thuế. Nếu hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động thì Chi cục Thuế hoàn lại số thuế nộp thừa cho hộ kinh doanh.

- Đội thuế phải thông báo cho những hộ có sự thay đổi về số thuế phải nộp sau quyết toán để hộ kinh doanh biết và thực hiện.

C - TỔ CHỨC THU NỘP THUẾ

Qui trình này được áp dụng chung cho cả đối tượng nộp thuế khoán ổn định và kê khai. Nội dung cụ thể như sau:

I- Phát hành thông báo thuế

Căn cứ vào sổ bộ được duyệt Tổ Xử lý dữ liệu lập thông báo thuế. Đối với hộ kê khai lập thông báo thuế hàng tháng, đối với hộ ổn định thuế lập thông báo thuế cho cả kỳ ổn định.

Thông báo thuế được lãnh đạo Chi cục ký và chuyển Tổ Hành chính đóng dấu. Liên 1 thông báo (bản chính) chuyển cho các Đội thuế để chuyển trực tiếp tới Hộ kinh doanh hoặc chuyển Tổ Hành chính gửi qua đường Bưu điện. Liên 2 (hoặc cuống thông báo thuế nếu in thông báo trên máy tính) chuyển cho tổ Xử lý dữ liệu lưu. Thời hạn lưu theo quy định hiện hành. Thông báo thuế được gửi đến Hộ kinh doanh chậm nhất trước 3 ngày so với thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo.

II- Tổ chức thu nộp thuế

Sau khi phát hành thông báo thuế, Đội thuế có trách nhiệm phối hợp với UBND phường, xã, Ban quản lý chợ, tổ ngành hàng đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế được nhanh, gọn, đảm bảo an toàn:

+ Đối với địa bàn đã tổ chức nộp thuế trực tiếp vào Kho bạc: Chi cục thuế thống nhất với Kho bạc tổ chức các điểm thu và lịch thu tiền.

+ Đối với địa bàn chưa tổ chức thu thuế qua Kho bạc thì việc thu thuế trực tiếp được thực hiện:

Cán bộ thuế trực tiếp thu thuế theo thông báo thuế và viết biên lai thu thuế cho hộ kinh doanh. Sau khi thu tiền cán bộ thuế phải thực hiện thanh toán tiền thuế theo đúng lịch quy định:

. Đối với địa bàn gần Chi cục, cán bộ thực hiện thanh toán tiền thuế đã thu hàng ngày;

. Đối với vùng núi, hải đảo, vùng đi lại khó khăn thì thời hạn thanh toán chậm nhất không được quá 6 ngày (kể từ ngày thu được tiền thuế).

Sau khi cán bộ thuế thanh toán tiền thuế, kế toán Chi cục viết giấy nộp tiền để cán bộ thuế ngay trong ngày phải nộp tiền thuế vào Kho bạc

+ Những đối tượng đã thực hiện uỷ nhiệm thu với UBND xã phường thì việc đôn đốc thu nộp thuế theo quy trình UNT, để nộp tiền thuế kịp thời vào NSNN.

III- Chấm bộ thuế

Tổ Xử lý dữ liệu nhận giấy nộp tiền từ Kho bạc hoặc biên lai thu thuế của những địa bàn thu trực tiếp thu chấm sổ bộ thuế, theo dõi tình hình nộp thuế và nợ đọng thuế của các Hộ kinh doanh, xử lý vi phạm chậm nộp đối với hộ kinh doanh chậm nộp thuế trình lãnh đạo Chi cục duyệt. Đội thuế gửi 01 bản cho hộ kinh doanh và đôn đốc hộ kinh doanh nộp thuế và nộp phạt.

Đối với những hộ kinh doanh nợ thuế lớn, kéo dài nhiều tháng, Tổ Xử lý dữ liệu lập danh sách, hồ sơ chuyển cho Tổ thanh tra kiểm tra trình lãnh đạo Chi cục thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định.

IV- Lập báo cáo kế toán, thống kê thuế

Theo kỳ hạn quy định, tổ Xử lý dữ liệu 1ập các báo cáo kế toán, thống kê theo chế độ để gửi lãnh đạo Chi cục và cấp trên để phục vụ cho công tác chỉ đạo thu. Tổ Xử lý dữ liệu có trách nhiệm cung cấp thông tin về các Hộ kinh doanh, về tình hình kê khai thuế, nộp thuế của từng Hộ kinh doanh cho lãnh đạo và các bộ phận tổ, đội trong Chi cục thuế.

D - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy trình này thay thế quy trình quản lý thu thuế hộ cá thể kinh doanh công thương nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1345/TCT/QĐ/TCCB ngày của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Cục thuế phản ánh kịp thời về Tổng cục Thuế để nghiên cứu hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1201/TCT/QĐ/TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1201/TCT/QĐ/TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2004
Ngày hiệu lực01/10/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1201/TCT/QĐ/TCCB

Lược đồ Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1201/TCT/QĐ/TCCB
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýNguyễn Văn Ninh
       Ngày ban hành26/07/2004
       Ngày hiệu lực01/10/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1201/TCT/QĐ/TCCB Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể