Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND bảo hiểm xã hội bồi thường tiền thưởng huấn luyện viên Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1202/2008/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN CÔNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động và vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 35/TTr-SVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ tiền công, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi thường tai nạn lao động, chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN CÔNG, CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, CHẾ ĐỘ BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1202/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên, tập trung tập huấn trước khi thi đấu và tập trung thi đấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Các đội tuyển thể thao của tỉnh bao gồm: đội tuyển tỉnh; đội tuyển trẻ tỉnh; đội tuyển năng khiếu các cấp; đội tuyển cấp huyện do cấp có thẩm quyền ký quyết định thành lập.

Điều 3. Thời gian áp dụng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết định danh sách, thời gian tập trung tập huấn và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên vào các đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu của tỉnh.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chế độ tiền công đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao

Trả công bằng tiền theo ngày cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao là người Việt Nam trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên, tập trung tập huấn trước khi thi đấu và tập trung thi đấu như sau:

1. Đối với huấn luyện viên, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

a) Huấn luyện viên

- Huấn luyện viên đội tuyển của tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội tuyển trẻ của tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày;

- Huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên trong thời gian tập huấn trước khi thi đấu

- Vận động viên đội tuyển của tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển trẻ của tỉnh: 20.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh: 15.000 đồng/người/ngày.

c) Vận động viên trong thời gian tập luyện thường xuyên

- Vận động viên đội tuyển của tỉnh: 20.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển trẻ của tỉnh: 15.000 đồng/người/ngày;

- Vận động viên đội tuyển năng khiếu của tỉnh: 10.000 đồng/người/ngày.

2. Đối với huấn luyện viên, vận động viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, nếu có mức lương thấp hơn mức tiền công nêu tại mục 1.1 thì được cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phần chênh lệch để đảm bảo bằng các mức quy định tương ứng.

Điều 5. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bồi thường tai nạn lao động

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao (nếu có).

Điều 6. Chế độ tiền thưởng đối với các vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thi đấu

1. Các giải thi đấu vô địch quốc gia, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

- Huy chương vàng: 4.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 3.000.000 đồng;

- Huy chương đồng: 2.000.000 đồng;

- Vận động viên phá kỷ lục quốc gia được thưởng thêm 2 triệu đồng.

2. Các giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia

Các vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch trẻ quốc gia, mức thưởng được quy định theo lứa tuổi như sau:

a) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên dưới 12 tuổi

- Huy chương vàng: 800.000 đồng;

- Huy chương bạc: 600.000 đồng;

- Huy chương đồng: 400.000 đồng.

b) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi

- Huy chương vàng: 1.200.000 đồng;

- Huy chương bạc: 900.000 đồng;

- Huy chương đồng: 600.000 đồng.

c) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

- Huy chương vàng: 1.600.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.200.000 đồng;

- Huy chương đồng: 800.000 đồng.

d) Giải vô địch trẻ quốc gia dành cho vận động viên từ 18 tuổi đến dưới 21 tuổi

- Huy chương vàng: 2.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.500.000 đồng;

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng.

3. Các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia

- Huy chương vàng: 2.000.000 đồng;

- Huy chương bạc: 1.500.000 đồng;

- Huy chương đồng: 1.000.000 đồng.

4. Những huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích trong các cuộc thi đấu thì mức thưởng chung được hưởng bằng mức thưởng đối với vận động viên. Trong trường hợp trong cùng một giải đấu, một huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện nhiều vận động viên mà các vận động viên này đều giành được huy chương thì mức thưởng cho huấn luyện viên được tính bằng mức thưởng của một vận động viên có thành tích cao nhất.

5. Đối với các môn thể thao tập thể, số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng người được thưởng nhân với mức thưởng tương ứng.

6. Đối với các môn thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên, huấn luyện viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải. Mức thưởng chung bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện bố trí trong dự toán ngân sách chi sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Hàng năm, căn cứ chỉ tiêu ngân sách sự nghiệp thể dục, thể thao được giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

3. Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên cần thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá các hoạt động thể dục thể thao; khai thác các nguồn thu hợp pháp để bổ sung thêm tiền công, tiền thưởng, tiền trợ cấp khám chữa bệnh, bồi thường tai nạn lao động và chi trả các chế độ, chính sách khác đối với huấn luyện viên và vận động viên thể dục thể thao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1202/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1202/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực24/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1202/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND bảo hiểm xã hội bồi thường tiền thưởng huấn luyện viên Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND bảo hiểm xã hội bồi thường tiền thưởng huấn luyện viên Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1202/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýLô Ích Giang
        Ngày ban hành14/07/2008
        Ngày hiệu lực24/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND bảo hiểm xã hội bồi thường tiền thưởng huấn luyện viên Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1202/2008/QĐ-UBND bảo hiểm xã hội bồi thường tiền thưởng huấn luyện viên Cao Bằng

            • 14/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực