Quyết định 1204/QĐ-BNV

Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 về Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nội dung toàn văn Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ đẩy mnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-BNV, ngày 10/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định tạm thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1204/QĐ-BNV, ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ, bao gồm:

a) Tiêu chuẩn chức danh Thứ trưng;

b) Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương thuộc diện Bộ quản lý;

c) Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng của Bộ.

2. Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng đối với các trường hợp khi xem xét đề nghị cấp có thẩm quyển bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc trình Bộ trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo thẩm quyền.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung đối vi các chức danh lãnh đạo, quản lý

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo và tchức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tác phong dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ quan và Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ Nộí vụ.

3. Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Có ý thức và khả năng nghiên cứu, hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước; nắm vững các nguyên tắc tổ chức, quy chế làm việc và mối quan hệ trong công tác của hệ thống chính trị và của cơ quan; có kiến thc về khoa học lãnh đạo, quản lý; được đào tạo và có kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học.

5. Có khả năng đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể.

6. Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không lạm dụng chức vụ, quyền hạn và để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình mưu lợi riêng.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 3. Chức danh Thứ trưởng

1. Vị trí, chức danh

Thứ trưởng Bộ Nội vụ là chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng phụ trách, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Chức trách, nhiệm vụ

a) Chức trách và nhiệm vụ cụ thể của Thứ trưởng được quy định tại các quy định quản lý cán bộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và quy chế công tác của Ban Cán sự đảng, quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và phân công công tác của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Thứ trưng khi được btrí kiêm nhiệm các chức danh khác về Đảng, Nhà nước, đoàn thể phải bảo đảm chức trách nhiệm vụ được giao, báo cáo công tác với Bộ trưng và các cơ quan hữu quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể;

c) Trong quan hệ công tác với các cơ quan cấp trên và các cơ quan hữu quan khác của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân, Thứ trưởng chgiải quyết công việc trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công và được thay mặt Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng giải quyết công việc khi được ủy quyền.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực

a) Tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, các chức danh nghề nghiệp tương đương;

c) Đã tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chương trình lý luận chính trị cao cấp, chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, kiến thức an ninh quốc phòng theo quy định;

d) Đã có thời gian đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng, Vụ trưng và tương đương hoặc Giám đốc và tương đương các sở, ban, ngành cấp tỉnh trở lên;

đ) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C;

e) Biết sử dụng máy vi tính để áp dụng tin học trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Điều 4. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ quản lý và b nhiệm

1. Vị trí, chức danh

Công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ quản lý bao gồm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ), gồm:

a) Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ;

b) Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước;

c) Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

d) Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc Bộ;

đ) Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

e) Người đứng đầu, cấp phó ca người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

2. Chức trách, nhiệm vụ

a) Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng việc lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị trong phạm vi phụ trách để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Bộ và cơ quan, đơn vị; bảo đảm cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm giúp người đứng đầu chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước người đứng đầu và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công;

b) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chủ trì nghiên cứu, đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp để thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ và của đơn vị;

c) Xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức và hướng dẫn thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan trong phạm vi lĩnh vực công tác được phân công;

d) Chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công;

đ) Các chức danh lãnh đạo, quản lý trên đây khi được bố trí hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giới thiệu bầu mà trúng cử kiêm nhiệm các chức danh khác về Đảng, Nhà nước, đoàn thể phải đảm bảo chức trách, nhiệm vụ được giao, báo cáo công tác với Thủ trưởng các cơ quan chủ quản và hữu quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể;

e) Các chức danh lãnh đạo, quản lý các tổ chức có tư cách pháp nhân hoạt động theo chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoài những chức trách, nhiệm vụ được quy định trên đồng thời phải chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trước các cơ quan quản lý về chuyên ngành có liên quan;

g) Trong quan hệ công tác theo nhiệm vụ được giao với lãnh đạo cấp trên, với các đơn vị khác thuộc Bộ Nội vụ và với các cơ quan hữu quan khác của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lấy danh nghĩa thay mặt đơn vị, cấp phó của người đứng đầu chỉ giải quyết công việc trong phạm vi và chức trách, nhiệm vụ được phân công và được thay mặt người đứng đầu khi được ủy quyền.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực.

a) Đối vi chức danh Vụ trưởng và tương đương

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; có thời gian kinh qua công tác ngành Nội vụ nói chung từ 7 năm trở lên;

- Đã tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị cao cấp. Đã qua đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương;

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên;

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C;

- Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

- Có thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng và tương đương hoặc Giám đốc và tương đương các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; nếu là Phó Giám đốc sở và tương đương các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thì phải là tỉnh ủy viên đương nhiệm và trong diện quy hoạch chức danh giám đốc sở và tương đương;

- Đối với chức danh Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ phải có thời gian đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng và tương đương của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ hoặc lãnh đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh trở lên.

b) Đối với chức danh Phó Vụ trưng và tương đương

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; có thời gian kinh qua công tác ngành Nội vụ từ 5 năm trở lên;

- Đã được bnhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên;

- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính;

- Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ C;

- Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

Yêu cầu về tiêu chuẩn và trình độ đối với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có tính đặc thù còn phải căn cứ vào các quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn đo Thủ tướng Chính phủ hoặc các Bộ, ban, ngành có liên quan quy đnh.

Điều 5. Chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, do Bộ trưởng bổ nhiệm

1. Vị trí, chức danh

Chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Bộ, do Bộ trưởng bổ nhiệm bao gồm các chức danh: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương (sau đây gọi chung là cấp phòng) theo cơ cu tổ chức của các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

2. Chức trách, nhiệm vụ

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công;

b) Đxuất ý kiến về kế hoạch, biện pháp công tác trong phạm vi được phân công để tham mưu cho lãnh đạo xem xét giải quyết. Chuẩn bị các phương án, kế hoạch, các quyết định, quy định cụ thể, các văn bản hướng dẫn để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên trong phạm vi được phân công;

c) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công;

d) Công chức lãnh đạo, quản lý các tổ chức hoạt động theo chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành phi chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trước các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan;

đ) Các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trên đây khi được bố trí kiêm nhiệm các chức danh khác về Đảng, Nhà nước, đoàn thể phải đảm bảo chức trách, nhiệm vụ được giao, báo cáo công tác với Thủ trưởng cơ quan chủ quản và các cơ quan hữu quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể;

e) Trong quan hệ công tác theo nhiệm vụ được giao với lãnh đạo cấp trên, với các đơn vị khác thuộc Bộ Nội vụ, thuộc Vụ và với các cơ quan hữu quan khác của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân, Trưởng phòng lấy danh nghĩa thay mặt phòng, các Phó Trưởng phòng chgiải quyết công việc trong phạm vi và chức trách, nhiệm vụ được phân công và được thay mặt Trưởng phòng khi được ủy quyền.

3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ và năng lực

a) Tốt nghiệp đại học trở lên;

b) Đối với Trưởng phòng: Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương, phải có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc sự nghiệp công lập. Đối với chức danh Phó Trưởng phòng: đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên, phải có ít nht 03 năm công tác trong lĩnh vực qun lý nhà nước hoặc sự nghiệp công lập;

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng các chương trình quản lý hành chính nhà nước dành cho ngạch chuyên viên;

d) Biết ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ B;

đ) Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ;

e) Lãnh đạo, quản lý phòng Bảo vệ, Đội xe không nhất thiết phải đủ yêu cầu về tiêu chuẩn và trình độ nhưng phải bảo đảm nghiệp vụ kỹ thuật và chuyên môn theo chức trách để đảm đương nhiệm vụ.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Căn cứ vào quy định tiêu chuẩn từng chức danh lãnh đạo, quản lý, thủ trưng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nội vụ có trách nhiệm

1. Tổ chức quán triệt cho công chức, viên chức cơ quan, đơn vị nắm vững để phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện.

2. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển để đảm bảo tiêu chuẩn khi được xem xét và làm quy trình đề bạt, bổ nhiệm.

Điều 7. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ của đơn vị trên cơ sở quy định tiêu chuẩn này và tiêu chuẩn cụ thể của từng đơn vị.

2. Giúp Bộ trưởng chủ trì thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ca Bộ Nội vụ thuộc diện Trung ương và Bộ quản lý trình Lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ xem xét, phê duyệt và báo cáo các cơ quan cấp trên có liên quan.

Điu 8. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên cơ sở các nội dung quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định này để xây dựng tiêu chuẩn chức danh cụ thể đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc điện cơ quan, đơn vị quản lý làm cơ sở xây dựng quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị.

Điều 9. Trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chuẩn này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phản ánh về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1204/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1204/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2012
Ngày hiệu lực19/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1204/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1204/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Thái Bình
        Ngày ban hành19/11/2012
        Ngày hiệu lực19/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1204/QĐ-BNV năm 2012 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý

            • 19/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực