Quyết định 1205/QĐ-UBND

Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1205/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1205/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định 219/QĐ-TTg , ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 30/TTr-STTTT, ngày 08/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của Sở Thông tin và Truyền thông (Kèm theo Kế hoạch số 26/KH-STTTT, ngày 08/5/2019).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính; Trưởng Ban Dân tộc; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-STTTT

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg , ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 819/UBND- VX ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

2. Yêu cầu

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 219/QĐ-TTg , ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo của tỉnh phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; bám sát theo kế hoạch của tỉnh. Bảo đảm công tác tuyên truyền phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội đồng thời đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống Nhân dân.

II. NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác tôn giáo; phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, trưởng ấp, khóm vùng dân tộc thiểu số; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo; hướng dẫn viên du lịch.

2. Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Khai thác các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để xây dựng, biên soạn nội dung tài liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về các chủ đề này.

b) Sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

a) Tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia;

c) Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam;

d) Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam ra nước ngoài;

đ) Tuyên truyền về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội;

e) Tuyên truyền xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đồng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hoạt động từ thiện và giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm;

g) Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân;

h) Tuyển chọn các sản phẩm thông tin và thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phổ biến các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống dân tộc, tôn giáo.

III. HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Thực hiện thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác (bao gồm các sản phẩm thông tin, xuất bản phẩm phục vụ dân tộc thiểu số; phục vụ tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo).

2. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua hội thảo, hội thi, phổ biến, tư vấn pháp luật.

3. Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức liên quan khác.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Đề án được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Nguồn ngân sách địa phương; nguồn đóng góp của các cơ quan báo chí, xuất bản, tổ chức nghiên cứu khoa học tham gia thực hiện Đề án; Nguồn các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo các đơn vị được giao nhiệm vụ, xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện của đơn vị mình và dự toán kinh phí năm 2019 và giai đoạn 2019 - 2021, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện theo quy định, gửi Sở Tài Chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định; đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

□ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

□ Định hướng các các cơ quan báo chí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các loại hình báo chí theo các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp theo điều kiện của địa phương.

□ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án.

2. Ban Dân tộc

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khác của Đề án do Ủy ban Dân tộc chỉ đạo thực hiện.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, thẩm định kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số.

Hướng dẫn các địa phương vùng dân tộc thiểu số tham gia, phối hợp thực hiện.

3. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo; theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khác của Đề án do Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, thẩm định kế hoạch thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị thực hiện Đề án, Sở Tài chính bố trí kinh phí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Đề án.

Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

5. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên trang tin điện tử của đơn vị, nâng cao chất lượng, mở rộng các chuyên mục, tích cực tuyên truyền các hoạt động theo Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc khó khăn các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Giàu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1205/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1205/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2019
Ngày hiệu lực23/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1205/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1205/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1205/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1205/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành23/05/2019
        Ngày hiệu lực23/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1205/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1205/QĐ-UBND 2019 hỗ trợ tuyên truyền về dân tộc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long

            • 23/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực