Quyết định 1206/QĐ-UBND

Quyết định 1206/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1206/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1206/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số: 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số: 1508/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1084/TTr-LĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí.

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 của Quyết định này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số: 1206/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

1. Nhóm dịch vụ chăm sóc người có công

Dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, người có công.

Tiếp nhận đối tượng vào điều dưỡng; kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu; xây dựng kế hoạch hoạt động trong đợt điều dưỡng; tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động trong đợt điều dưỡng; bố trí chỗ ăn, ở, cung cấp lương thực, thực phẩm và các vận dụng cần thiết; chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe; phục hồi chức năng, trị liệu tâm lý, vật lý trị liệu; tổ chức bàn giao đối tượng về địa phương.

2. Nhóm dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

3. Nhóm dịch vụ về việc làm

a) Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động;

b) Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động gồm: Thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối thị trường lao động.

4. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng; người cần nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động thuộc dự án, chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động.

5. Nhóm dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em

a) Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp theo Điều 5 Nghị định số: 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, gồm: Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu; cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp thực phẩm, thức ăn; cung cấp quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu; hỗ trợ tâm lý; trị liệu; phục hồi thể chất; quản lý đối tượng; chăm sóc y tế; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; các dịch vụ cần thiết khác.

b) Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số: 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm:

Tiếp nhận đối tượng; kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu; xây dựng kế hoạch chăm sóc; tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc; cung cấp chỗ ở, thức ăn, quần áo và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt; quản lý đối tượng; xác minh, tiếp xúc với gia đình của đối tượng; chuẩn bị các kĩ năng học đường; tổ chức giáo dục; dạy nghề; dạy kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; chăm sóc y tế; tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về gia đình, cộng đồng.

6. Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

a) Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện gồm:

Tiếp nhận, phân loại đối tượng cai nghiện: Kiểm tra chăm sóc sức khỏe ban đầu; sàng lọc đánh giá mức độ nghiện của học viên; tổ chức chữa bệnh, cai nghiện ma túy; tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS; cai nghiện phục hồi, cung cấp các dịch vụ phục hồi sức khỏe, vật lý trị liệu; nghiên cứu thực hiện mô hình cai nghiện, chữa trị, phục hồi; phương pháp, quy trình về chữa bệnh, giáo dục, dạy nghề và tổ chức lao động.

Cung cấp chỗ ở; cung cấp thực phẩm, thức ăn; cung cấp quần áo và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu; tổ chức dạy văn hóa, xóa mù và tiếp tục giáo dục sau khi biết chữ; giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn.

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và các hoạt động văn hóa, xã hội cho đối tượng để thay đổi nhận thức, hành vi đảm bảo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức dạy nghề, lao động sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp luật; hướng nghiệp để đối tượng tự tìm việc làm và tạo việc làm, thích nghi với đời sống xã hội; thông tin, giáo dục, truyền thông và triển khai các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; hỗ trợ, tư vấn cho học viên về việc tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn, tư vấn cho gia đình đối tượng về chữa trị, cai nghiện, quản lý, giáo dục tại gia đình và cộng đồng.

b) Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm Bảo trợ xã hội.

c) Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1206/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1206/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2017
Ngày hiệu lực17/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1206/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1206/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1206/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1206/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành17/08/2017
        Ngày hiệu lực17/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1206/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1206/QĐ-UBND 2017 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Bắc Kạn

         • 17/08/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/08/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực